ข้าพเจ้า นาง สายพิน ลือวรรณ  ประเภทประชาชน  ตำบลหนองกง   อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01 พร้อมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานและเข้ารับการอบรมเรื่องปุ๋ยอัดเม็ดและปุ๋ยหมักชีวภาพ “เมื่อวันที่ 22 /02/2564 -12/03/2564″ณ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มประชาชน ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจในตำบลหนองกงตามแบบสำรวจ 06 เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases) ” เมื่อวันที่ 22 /02/2564 -24/02/2564″ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลจาก โรงเรียนประถมศึกษาทั้ง 3 แห่ง(รร.ชุชนบ้านหนอง,รร.บ้านหนองบัว,รร.บ้านบุตาเวสน์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง(ศพด.บ้านหนองตาไก้,ศพด.ชุมชนวัดหนองกง,ศพด.บ้านบุตาเวสน์) และ ตลาดชุมชนอีก 2แห่ง (ตลาดชุมชนบ้านหนองตาไก้,ตลาดชุมชนโคกศรีพัฒนา) จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลนี้สรุปได้ว่าสถานที่ทุกแห่งที่ลงสำรวจมีการมาตรป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่เช่น Covid-19ได้เป็นอย่างดีและรัดกุม

         ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มประชาชนได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมอบรมเรื่องปุ๋ยอัดเม็ดและปุ๋ยหมักชีวภาพ “เมื่อวันที่ 28 /02/2564” โดย  นาย ประทวน คำเสนา ซึ่งได้สอนวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยอัดไว้ใช้สำหรับการทำเกษตรในครัวเรือนของชุมชน ซึ่งสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงมากอีกทั้งยังทำให้ผลิตผลทางการเกษตรมีความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ในระยะยาวก็จะทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ด้วย

ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชนได้เข้าไปเก็บข้อมูลแบบสอบถามเพิ่มเติมตามแบบสอบถามโดยมีแบบฟอร์ม01(แบบสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือนและชุมชน) แบบฟอร์ม 02 (แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19) บ้านบุตาเวสน์ หมู่ที่ 8  บ้านโคกก้านเหลือง หมู่ที่ 9 และบ้านหนองบัว หมู่ที่11  ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ “เมื่อวันที่ 01 /03/2564 -12/03/2564” ส่วนใหญ่ผู้ให้ข้อมูลจะเป็นผู้สูงอายุ การสำรวจข้อมูลพบว่าประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปัญหาส่วนใหญ่ที่ได้สอบถามจากชาวบ้านในชุมชนได้แก่ ถนนชำรุด น้ำประปาไม่เพียงพอ ไม่สะอาด  แสงสว่างในถนนหนทางไม่เพียงพอซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่ต้องการอยากให้มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตมาก ส่วนสถานการณ์โควิด-19 นั้นจากการประชากรในชุมชนที่ลงไปทำการสำรวจไม่พบกลุ่มเสี่ยงและ ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี

      ข้าพเจ้าเข้ารับการพัฒนาทักษะผ่านระบบ e-Learning (อบรมด้วยตนเอง) ตามที่โครงการฯ กําหนดไว้ 2 ด้านได้แก่ ด้านดิจิทัล Digital Literacy และ ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy โดยทั้ง 2หลักสูตรนี้ได้ผ่านการประเมินเรียบร้อย

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู