ข้าพเจ้านายสอนราม   แหวนแก้ว  ประเภทประชาชน  ตำบลหนองกง   อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมอาจารย์  ร่วมพิธียกเสาเอก-เสาโท เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

          เมื่อวันที่ 22 มีนาคม  2564 ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชน  ได้ร่วมพิธียกเสาเอก-เสาโท ศาลาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านโคกหว่าน ม.1 ต.หนองโสน  ซึ่งได้รับการบริจาคพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ จากคุณมานพ  บุญรอด  ในการสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง  เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืนแก่หมู่บ้านนำสู่ความร่มเย็นเป็นสุข  เป้าหมายการพัฒนาสังคม   การสร้างเสริมอาชีพ  การสร้างความรัก ความปรองดองให้เกิดแก่ชุมชน ซึ่งถือเป็นเป้าหมายแห่งแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง  เกิดความรักความสามัคคี  นำสู่รากฐานที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน   โดยศูนย์ประสานงานชุมชนสัมพันธ์ HUSOC คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ร่วมกับกลุ่มรักษ์นางรองสีเขียวยั่งยืน และประชาชนอำเภอนางรองตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้าง “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง” ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564  ในนามกลุ่มประชาชนตำบลหนองกง จึงขอเชิญชวนบอกบุญมายังทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีและบริจาคปัจจัยตามกำลังศรัทธา

          วันที่ 7 เมษายน  2564  ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชน ได้นำเสนอผลงานกลุ่ม ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25  ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   อาจสรุปได้ดังนี้  จุดเด่นของชุมชนที่กลุ่มประชาชนลงเก็บข้อมูลบ้านบุตาเวสน์ หมู่ที่8  บ้านโคกก้านเหลือง หมู่ที่9 และบ้านหนองบัว หมู่ที่11  คือประชาชนมีอาชีพเสริมจากการทำนา เช่น ทำข้าวเม่า ขนมนางเล็ด  มะพร้าวเผา จักสาน ทอเสื่อกก เก็บนางนวลขาย(เป็นสมุนไพร)  จุดเด่นด้านภาษา มีภาษานางรอง ไทยเดิ้ง ไทยดา ไทยโคราช  มีปราญประจำหมู่บ้านที่โดดเด่นต่างกันไป  จุดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีห้วยลำประเทียไหลผ่าน  ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ คือ ต้องการพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน  พัฒนาระบบน้ำประปาให้สะอาด  พัฒนาอาชีพเสริม  ปัญหาของชุมชน  คือ ปัญหาหนี้สินในครัวเรือน  ปัญหาภัยแล้ง  ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่มีคุณภาพ ปัญหาถนนที่ใช้สัญจรเป็นหลุมเป็นบ่อ  ปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนระบายน้ำไม่ทัน และปัญหาผลผลิตทางการเกษตรไม่มีคุณภาพ ราคาตกต่ำ  สิ่งที่ได้รับจากการทำงาน คือ ได้ทราบถึงปัญหาความต้องการของแต่ละชุมชน   ได้เรียนรู้การทำปุ๋ยชีวภาพซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และได้รับการต้อนรับจากประชาชนเป็นอย่างดี  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการทำงาน คือ ชาวบ้านไม่รู้จักเจ้าหน้าที่เท่าที่ควรทำให้เกิดความระแวงในการให้ข้อมูล  ชาวบ้านส่วนใหญ่ออกไปทำงานนอกบ้านช่วงเวลาไปเก็บข้อมูล บ้างบ้านหมาดุมาก  ควรมีเสื้อทีมหรือป้ายชื่อบอกว่าเรามาจากหน่วยงานไหนเวลาลงพื้นที่

          วันที่ 8  เมษายน  2564 ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชนได้ลงพื้นที่บ้านบุตาเวนส์ หมู่ที่8  บ้านโคกก้านเหลือง หมู่ที่9  และบ้านหนองบัว หมู่ที่11  จากการเก็บข้อมูลเป็นรายครัวเรือนตามแบบสอบถาม Google From  ปุ๋ยชีวภาพ   และได้สอบถามรายนางสอน   พุ่มพวง  บ้านเลขที่34 หมู่ที่11  บ้านหนองบัว  ได้ใช้ปุ๋ยชีวภาพในการเพาะปลูกพืช (ทำนา/ปลูกผักสวนครัว) โดยซื้อปุ๋ยชีวภาพก่อนการเพาะปลูกเพื่อปรับปหน้าดินให้มีสารอาหาร  ลดการใช้สารเคมี  และยังเป็นสมาชิกกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดตำบลหนองกงด้วย

           รูปภาพร่วมยกเสาเอก-เสาโท ศาลาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง    จังหวัดบุรีรัมย์

รูปภาพนำเสนอผลงานกลุ่ม ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25  ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รูปภาพลงพื้นที่เก็บข้อมูลรายครัวเรือนตามแบบสอบถาม Google From  ปุ๋ยชีวภาพ 

          จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มประชาชน  ได้ร่วมพิธียกเสาเอก-เสาโท ศาลาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านโคกหว่าน ม.1 ต.หนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ได้เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  และลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม Google From  ปุ๋ยชีวภาพ ทำให้ทราบว่าประชาชนตำบลหนองกงให้ความสนใจใช้ปุ๋ยชีวภาพพอสมควร   และยังได้ร่วมกันสรุปและนำเสนอการปฏิบัติงานที่ผ่านมาต่ออาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ข้าพเจ้าและทีมกลุ่มประชาชนต้องขอขอบคุณ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตลอดจนทีมงาน และผู้ที่คอยช่วยเหลือให้คำแนะทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู