ข้าพเจ้านายสอนราม   แหวนแก้ว  ประเภทประชาชน  ตำบลหนองกง   อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01 ได้เข้ารับการอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13:00 น.  ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล ตึก 6 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ข้าพเจ้านายสอนราม   แหวนแก้ว  และทีมงานกลุ่มประชาชนได้เข้ารับการอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล ตึก 6 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้คือนางสาวฉะไมพร แผ้วผลสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งได้ให้ความรู้ขั้นตอนวิธีการทำปุ๋ยและการจัดจำหน่ายปุ๋ยดังนี้  วัสดุในการทำปุ๋ยประกอบด้วย  มูลสัตว์  ปลาป่น  กระดูกป่น  เกลือ  โดโลไมท์ ปูนขาว และยูเรีย(เพื่อเป็นสารกระตุ้นให้เห็นผล) มาทำเป็นปุ๋ย วัสดุที่กล่าวมาเป็นการเร่งการเจริญเติมโต ขั้นตอนการหมักปุ๋ยเมื่อหมักครบ  7  วัน  ให้กลับกองปุ๋ยทุก 7 วัน     จนครบ  21 วัน พอครบ 21 วันให้เปิดกองปุ๋ยออกแล้ววัดอุณหภูมิให้ได้ประมาณ  28 องศาเซลเซียส จึงสามารถนำมาทำปุ๋ยอัดเม็ดได้  โดยการทำปุ๋ยชีวภาพนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด และมาส่งเสริมด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายในท้องตลาดได้  เมื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดแล้ว   ชุมชนได้จำหน่ายให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจกระสอบละ  50 กิโลกรัม ขายในราคา 400 บาท  เป้าหมายหลักในการใช้ปุ๋ยของชุมชนคือ นาข้าวและไร่มัน

          ในห่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชนได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ ในการเก็บข้อมูล คือพืชในท้องถิ่น  สัตว์ในท้องถิ่น  และเกษตรกรในท้องถิ่น หมู่ที่ 2,3,4,5,8และ 9 ซึ่งได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพืชในท้องถิ่น มีดังนี้   ไม้ยืนต้นได้แก่ มะม่วง  มะกรูด  ขนุน ลำใย   ประดู่  สักทอง  สะเดา ขี้เหล็ก  พลวง พญากะบุก ฯลฯ  ไม้ดอกไม้ประดับ ตะบองเพชร  นาคราช  พลูเงินพลูทอง  ต้นเข้าพรรษา เดฟ  เคราฤษี คุณนายตื่นสาย  ชวนชม  โมก  ดอกแก้ว ฯลฯ พืชสมุนไพรและใช้ประกอบอาหาร  ตะใคร้  ย่านาง กระเพรา ข่า กระชาย  ขิง  มะระ  ช้าพลู ฟ้าทะลายโจน  ว่านหางจระเข้ ใบบัวบก กล้วย มะนาว มะพร้าว ส้มโอ ฯลฯ  ส่วนสัตว์ในท้องถิ่น  ได้แก่ สุนัข  แมว ไก่ โค กระบือ  สุกร  ม่อนไหม  และเกษตรกรในท้องถิ่น ส่วนใหญ่ทำนา  ทำสวน  ทำไร่

          วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชนได้เข้าร่วมฟังบรรยายงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ โดยการถ่ายทอดสดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์เรียนรู้ บ้านโคกว่าน ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ มีการบรรยายพิเศษผ่านระบบออนไลน์เรื่อง “กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค World Disruption” บรรยายโดย ดร.ยักษ์ -ฯพณฯ วิวัฒน์   ศัลยกำธร  ได้บรรยายถึงการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไง    และคุณโจนจันได ได้บรรยายในเรื่อง “กสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์ราชา: ทางเลือกและทางรอดในโลกยุค Viral Disruption” และท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างบ้านดิน ผู้ก่อตั้งพันพรรณศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง และศูนย์เมล็ดพันธุ์  ได้บรรยายเกี่ยวกับการทำโครงการโคกหนองนาโมเดล  เป็นการต่อยอดจากหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และหลักเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่นยืน

          อบรมการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล ตึก 6 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพืชในท้องถิ่น  สัตว์ในท้องถิ่น  และเกษตรกรในท้องถิ่น หมู่ที่ 2,3,4,5,8และ 9

          ร่วมรับฟังบรรยายงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์

           จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม  ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเรื่องปุ๋ยชีวภาพ หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน และในส่วนการลงพื้นที่สำรวจ สอบถาม และเก็บข้อมูลพืชในท้องถิ่น  สัตว์ในท้องถิ่น และเกษตรกรในท้องถิ่น หมู่ที่ 2,3,4,5,8,9  โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นได้เก็บข้อมูลได้เพียงในบางส่วน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อยู่ในภาวะที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทีมประชาชนลงพื้นที่อย่างระมัดระวัง และจะลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน  และขอขอบคุณกลุ่มประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทำให้กิจกรรมต่างๆของผู้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น 

 

 

อื่นๆ

เมนู