ข้าพเจ้านายสอนราม   แหวนแก้ว  ประเภทประชาชน  ตำบลหนองกง   อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01 ได้เข้ารับการอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ณ โรงปุ๋ยบ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  และเตรียมพื้นที่ในการปลูกป่า ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์

      เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์  ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับแกนนำสามตำบลได้แก่ ตำบลหนองยายพิมพ์  ตำบลหนองกง และตำบลหนองโสน  เพื่อเตรียมพื้นที่ในการปลูกป่าในโครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา ประจำปี 2564 เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชการที่10 และเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  ซึ่งจะปลูกในวิสาขบูชา ที่ 26 พฤษภาคม 2564 จำนวน 22 ไร่  โดยกลุ่มรักษ์นางรองสีเขียวยั่งยืน ร่วมกับภาคีเครือข่าย

      วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชน ได้ลงพื้นที่เข้ารับการอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ณ โรงผลิตปุ๋ยบ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยนางสาวฉะไมพร แผ้วพลสง ผู้ใหญ่บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1    เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้  มูลสัตว์ 500 กิโลกรัม แร่ฟอสเฟต 5 กิโลกรัม  ยูเรีย 1 กิโลกรัม เทส่วนผสมดังกล่าวข้างต้นรวมกันแล้วทำการคลุกเคล้าให้เข้ากัน ในระหว่างที่คลุกเคล้าให้รดน้ำกองปุ๋ยให้มีความชื้นประมาณ 50 % วิธีเช็คว่าปุ๋ยได้ที่แล้ว คือ ใช้มือกำแล้วปุ๋ยเป็นก้อนก็ใช้ได้แล้ว นำผ้าใบมาปิดกองปุ๋ยไว้พอครบ 3 วัน ให้มีการกลับกองปุ๋ย หลังจากนั้นให้กลับกองปุ๋ยทุก 7 วัน จนครบ 24 วัน หลังจากนั้นนำปุ๋ยที่ได้ไปตากแดด 1 วัน นำปุ๋ยที่ได้เข้าเครื่องตีก่อนนำมาอัดเม็ด สูตรนี้เหมาะสำหรับใช้ในการปรับปรุงดิน ปรับโครงสร้างของดิน ถ้าจะทำให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะต้องเพิ่ม โปแทสเซียม แม่ปุ๋ย เข้าไปจะผสมก่อนอัดเม็ดหรือหลังอัดเม็ดก็ได้ 

       วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชนได้ลงพื้นที่ตำบลหนองกง ในการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโรคอุบัติใหม่ โควิด-19 ให้แก่ชุมชนต่างๆ ในตำบลหนองกง ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบหมายให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ร่วมกันรณรงค์ให้กับประชาชนเข้ารับการฉีดซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 

       ในห่วงเดือนมิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชนได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ ในการเก็บข้อมูล คือพืชในท้องถิ่น  สัตว์ในท้องถิ่น  และเกษตรกรในท้องถิ่น หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 8, ซึ่งได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพืชในท้องถิ่น มีดังนี้   ไม้ยืนต้นได้แก่ มะม่วง  มะกรูด  ขนุน ลำใย   ประดู่  สักทอง  สะเดา ขี้เหล็ก  พลวง พญากะบุก ฯลฯ  ไม้ดอกไม้ประดับ ตะบองเพชร  นาคราช  พลูเงินพลูทอง  ต้นเข้าพรรษา เดฟ  เคราฤษี คุณนายตื่นสาย  ชวนชม  โมก  ดอกแก้ว ฯลฯ พืชสมุนไพรและใช้ประกอบอาหาร  ตะใคร้  ย่านาง กระเพรา ข่า กระชาย  ขิง  มะระ  ช้าพลู ฟ้าทะลายโจน  ว่านหางจระเข้ ใบบัวบก กล้วย มะนาว มะพร้าว ส้มโอ ฯลฯ  ส่วนสัตว์ในท้องถิ่น  ได้แก่ สุนัข  แมว ไก่ โค กระบือ  สุกร  ม่อนไหม  และเกษตรกรในท้องถิ่น ส่วนใหญ่ทำนา  ทำสวน  ทำไร่

        เตรียมพื้นที่ปลูกป่าโครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา ประจำปี 2564

อบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ณ โรงปุ๋ยบ้านหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

          รณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         เก็บข้อมูลพืชในท้องถิ่น  สัตว์ในท้องถิ่น  และเกษตรกรในท้องถิ่น

        จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน  ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ณ บ้านหนองยายพิมพ์  ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  และในส่วนการลงพื้นที่สำรวจ สอบถาม และเก็บข้อมูลพืชในท้องถิ่น  สัตว์ในท้องถิ่น และเกษตรกรในท้องถิ่น หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 8, 9  และขอขอบคุณกลุ่มประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทำให้กิจกรรมต่างๆของผู้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น

 

อื่นๆ

เมนู