ในวันที่เราเริ่มต้นเดินทางออกจากบ้านมาทำงาน และทำกิจกรรมนอกบ้านได้ใกล้เคียงกับปกติ แต่พฤติกรรมเหล่านี้เป็นวิถีชีวิตใหม่ หรือที่เรียกกันว่า นิวนอร์มอล (New Normal) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ไม่เหมือนเดิม  เพราะทุกคนต้องดูแลสุขภาพของตัวเองกันมากขึ้นเนื่องจากโรคไวรัสโคโรนา(โควิด-19)  ซึ่งชีวิต “New Normal” ในสถานการณ์ “COVID-19” นั้น เห็นได้ชัดเจนที่สุดกับมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่   การสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเสมอ   ต้องเว้นระยะห่าง 2 เมตร  ล้างมือบ่อยๆ พกเจลแอลกอฮอล์   หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด   หลีกเลี่ยงกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการป่วย  ดังนั้นเราทุกคนต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท และต้องติดตามข่าวสารของโรคเพื่อทำความเข้าใจและป้องกันได้ทันท่วงที

       ข้าพเจ้านายสอนราม   แหวนแก้ว ประเภทประชาชน ตำบลหนองกง  อำเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01 (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน

          วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณเนินตะโกบ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย์ เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง เจ้าคณะตำบลหนองกง พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านร่วมกับชาวบ้านและทีมงานผู้ปฏิบัติงาน U2T การปลูกต้นไม้ครั้งนี้เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าบริเวณคลองน้ำที่ขุดขึ้นมาใหม่ทั้งสองฝั่งคลองที่ยังไม่มีต้นไม้  ต้นไม้ที่ปลูก เช่น ต้นสัก ต้นประดู่ ต้นมะฮอกกานี ต้นยางนา และต้นพยุง การปลูกป่าในครั้งนี้ได้เห็นถึงพลังความสามัคคีและการเสียสละของคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคพื้นที่ในการขุดคลอง การร่วมมือร่วมใจในการเตรียมพื้นที่ในการปลูกป่า ซึ่งการปลูกป่าครั้งนี้ก็ยังจะเป็นการสร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชนในอนาคตอีกต่อไปด้วย

           เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมงานออนไลน์ผ่าน Google Meet ประชุมงานร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร HS01 และผู้ปฎิบัติงาน U2T ทั้ง 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองกงและตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่องการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ลงในระบบมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ประจำเดือนกันยายน 2564 ในส่วนของการแบ่งงานนั้น กลุ่มประชาชนตำบลหนองกง ได้ลงพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ ม.3 บ้านหนองตาไก้ ม.4 บ้านหนองตาไก้น้อย ม.5 บ้านตาตึ๊ด และ ม.6 บ้านโคกพลวง ตามแบบสำรวจ โควิค-19 ประจำเดือนกันยายน โดยเก็บแบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย แบบสำรวจชุดที่ 2 สำหรับตลาด แบบสำรวจชุดที่ 3 สำหรับศาสนาสถาน และแบบสำรวจที่ 4 สำหรับโรงเรียน

          วันอังคารที่ 7-14 กันยายน 2564 ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชนได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย  ตามแบบสำรวจประเมินโควิค -19 ได้แก่ หมู่ 3 บ้านหนองตาไก้ หมู่ 4 บ้านหนองตาไก้น้อย หมู่ 5 บ้านตาตึ๊ด และหมู่ 6 บ้านโคกพลวง  ซึ่งเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ ชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย ชุดที่ 2 สำหรับตลาด ชุดที่ 3 สำหรับศาสนาสถาน ชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน ครบตามแบบสำรวจ

          ภาพกิจกรรมปลูกปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

          จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2564 ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชนได้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้เห็นพลังความสามัคคีและความเสียสละของชุมชนในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ครั้งนี้เป็นอย่างดี และได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบที่ได้รับมอบหมายทำให้ทราบว่าภาคประชาชน เอกชน ส่วนราชการต่างๆ ได้ตระหนักและปฏิบัติตัวตามวิถีชีวิตใหม่  นิวนอร์มอล (new normal) ตามที่ ศบค. กำหนด เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19 อย่างเข้มแข็ง  ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชนขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำกิจกรรมของกลุ่มประชาชนให้สำเร็จมา ณ โอกาสนี้

คำสำคัญ : นิวนอร์มอล (New Normal),ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, พลังความสามัคคี,ความเสียสละ,แหล่งอาหาร, โรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19

อื่นๆ

เมนู