ข้าพเจ้านายสอนราม   แหวนแก้ว  ประเภทประชาชน  ตำบลหนองกง   อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01 ได้เข้ารับการอบรมการทำสบู่เหลวและสบู่ก้อนเพื่อใช้ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และได้ร่วมปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน  2564 ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชนตำบลหนองกงได้เข้าร่วมอบรมการทำสบู่เหลวและสบู่ก้อนฆ่าเชื้อ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่1 บ้านหนองกง  ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งส่วนผสมในการทำสบู่ก้อน มีดังนี้  1.หัวเชื้อสบู่เหลว (แบบใส,แบบมุก) 1 กก.  2.หัวเชื้อ N8000 1 กก. 3.ผงซักฟอก 1 ขีด  4.ผงข้น 4 ขีด  5.สารกันบูด 15 ซีซี  6.น้ำหอม 30 ซีซี  7.K.D. 1.5 ขีด  8.เดทตอล 2-3 ฝา  9.น้ำสะอาด 8 กก. 10.สีผสมอาหาร(ใส่จนได้สีตามต้องการ)  โดยมีวิธีการทำสบู่เหลวคือ     1.นำผงฟองแช่น้ำละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆ และนำผงข้นแช่น้ำกวนให้ละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆเช่นกัน 2.จากนั้นนำหัวเชื้อและผงฟองที่ละลายไว้แล้ว เทผสมกันใช้ไม้พายกวนไปในทางเดียวกันจนละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน  3.หลังจากนั้นค่อยๆใส่น้ำทีละ 2 กิโลกรัม ใส่ไปกวนไปเรื่อยๆ จนครบ  4.เมื่อทุกอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใส่ KD และผงข้นที่ละลายน้ำไว้และกวนให้เข้ากันอีก 5 นาทีจนทุกอย่างละลายเข้ากัน   5.เติมสี กลิ่นและสารกันบูด เป็นอันเสร็จขั้นตอน  บรรจุลงภาชนะที่เตรียมไว้  และอีกสูตรและส่วนผสมการทำสบู่ก้อน(สูตรนี้สามารถทำสบู่ได้ 10-15 ก้อน ขึ้อยู่กับขนาดแม่พิมพ์) มีดังนี้  1.กลีเซอรีนก้อน,เบสสบู่  1 กก.  2.กลีเซอรีนเหลว 30 ซีซี   3.เดทตอล 1-2 ฝา 4.น้ำหอม 20 ซีซี  สีผสมอาหาร (ใส่จนได้สีตามที่ต้องการ)  และมีวิธีการทำคือ  1.นำกลีเซอรีนก้อนละลายบนเตาหม้อต้มน้ำ ใช้วิธีเหมือนการตุ๋น จนละลายทั้งหมด  2.ใส่กลีเซอรีนเหลว,เดทตอล,น้ำหอมและสีผสมอาหาร กวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน  3.หลังจากนั้นตักใส่แม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ 4.ผ่านไปประมาณ 15-20 นาที สบู่แข็งตัวสามารถแกะออกจากแม่พิมพ์และใส่แพคใส่ซองหรือกล่องให้สวยงาม เป็นอันเสร็จ

เสร็จจากอบรมการทำสบู่เหลวและสบู่ก้อน ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชน ได้ลงพื้นที่แจกสบู่เหลวและสบู่ก้อนตามที่ได้รับมอบหมายเป็นรายหมู่บ้าน ให้แก่ผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่ ซึ่งได้แก่  บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 2  บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่3  บ้านหนองตาไก้น้อย หมู่ที่4  และบ้านตาตึ๊ด หมู่ที่5

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ทาง Google Meet แจ้งงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้ง 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองกงและหนองยายพิมพ์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่ม  ซึ่งกลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง ได้รับมอบหมายงานให้รับผิดชอบ ลงพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่3   บ้านหนองตาไก้น้อย  หมู่ที่4   บ้านตาตึ๊ด หมู่ที่5  และบ้านโคกพลวง  หมู่ที่6   เก็บข้อมูลตามแบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย แบบสำรวจที่ 2 สำหรับตลาด แบบสำรวจที่ 3 สำหรับศาสนาสถาน แบบสำรวจที่ 4 สำหรับโรงเรียน  ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชนได้ดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว

ร่วมอบรมการทำสบู่เหลวและสบู่

มอบสบูก้อนและสบูเหลวให้กับผู้นำชุมชน

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสำรวจที่ได้รับมอบหมาย

 

จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม  2564  ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมการทำสบู่และได้นำไปมอบให้กับผู้นำชุมชนตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนได้เก็บข้อมูลตามแบบสำรวจที่ได้รับมอบหมายครบถ้วน  ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของกลุ่มประชาชนให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู