ข้าพเจ้า นายสุริยะ  โตอร่ามรัตน์   ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (HS01) คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับเลือกได้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรองโดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

      วันที่ 22 เมษายน 2564เวลา 08.30 น.นายสุรพันธ์ สุริยพันตรี พัฒนาการอำเภอนางรอง มอบหมายให้นางภัทรวดี มักขุนทด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญกาและนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ของทีมช่างและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต) ในการลงพื้นที่ปักหมุดพื้นที่ ตามรูปแบบรายการ เพื่อเตรียมขุด ปรับพื้นที่ ตามรูปแบบรายการ มี หนอง คลองไส้ไก่ ปรับพื้นที่โคก ในพื้นที่ของ นางสมหวัง ขำมณี บ้านหนองกง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

(งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน) ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” จำนวน 1 ไร่

       วันที่ 26 เมษายน 2564เวลา 08.30 น.นายสุรพันธ์ สุริยพันตรี พัฒนาการอำเภอนางรองมอบหมายให้นางภัทรวดี มักขุนทด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ของทีมช่างและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการลงพื้นที่ปักหมุดพื้นที่ ตามรูปแบบรายการ เพื่อเตรียมขุด ปรับพื้นที่ ตามรูปแบบรายการ มี หนอง คลองไส้ไก่ ปรับพื้นที่โคก ในพื้นที่ของ นายต้น สมานมิตร บ้านบุตาเวสน์ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” จำนวน 3 ไร่

      วันที่ 3 พฤษภาคม 2564เวลา 08.30 น.นายสุรพันธ์ สุริยพันตรี พัฒนาการอำเภอนางรอง มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร)ตำบลก้านเหลือง ตำบลหัวถนนและตำบลลำไทรโยง ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง:การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนา กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 3 ไร่ ณ แปลง นางทองอาบ ดีด้วยชาติ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์   ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 3 ไร่ ดำเนินการไปแล้วประมาณ 50%

      วันที่ 10 พฤษภาคม 2564เวลา 14.00 น.นายสุรพันธ์ สุริยพันตรี พัฒนาการอำเภอนางรอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรองและนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร) ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ”ณ.แปลงของนางสมหวัง

ขำมณี บ้านหนองกง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ชึ่งได้ทำการขุดปรับพื้นที่ตามรูปแบบที่กำหนดในแบบแปลน โคก หนอง นา พช. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้มีช่างผู้ควบคุมงานร่วมวัดขนาดและระยะตามรูปแบบฯ ในครั้งนี้ด้วย

สรุปผลการปฏิบัติงาน ในเดือนพฤษภาคม การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่นักพัฒนากรกำหนด ตามแผนของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ การปฏิบัติมีการลงพื้นที่อาทิตย์ละ 1 ครั้งและมีการร่วมกิจกรรมต่างๆของสำนักงานอำเภอตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู