ข้าพเจ้า นายสุริยะ  โตอร่ามรัตน์   ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (HS01) คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับเลือกได้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรองโดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรองดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะดำเนินการ 3 วันระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรองโดยการนำของ นายสุรพันธ์ สุริยพันตรี พัฒนาการอำเภอนางรอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร) ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชนจากตำบลหนองไทร สตรีและผู้นำ อช. ชาย/หญิง ตำบลหนองไทร จำนวน 15 คน

-ฟังบรรยายด้วยคลิปวีดีโอในหัวข้อการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ และกิจกรรมถอดบทเรียน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.นายสุรพันธ์ สุริยพันตรี พัฒนาการอำเภอนางรอง มอบหมายให้นายสมประเสริฐ  สดกลาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร)  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสะเดา กลุ่มปลูกผักปลอดภัยกลุ่มที่ 1

ณ บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 14 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยดำเนินการปลูกผักไว้กินในครัวเรือน และเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.นายสุรพันธ์ สุริยพันตรี พัฒนาการอำเภอนางรอง มอบหมายให้ นายสมประเสริฐ สดกลาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร)  พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลทรัพย์พระยาและตำบลหนองไทร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์ สู่ โคกหนองนาโมเดล ดำเนินการลงพื้นที่ร่วมกับ นาย ช่างอ.บ.ต ทรัพย์พระยา

– ดำเนินการวัดขอบเขตแปลงครัวเรือนเป้าหมาย น.ส น้ำเพชร เพชรกระโทก บ้านแท่นบัลลังก์ หมู่ที่ 9 ตำบลทรัพย์พระยา

– สำรวจขอบเขตพื้นที่ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และออกแบบพื้นที่โดยนายช่าง

– วางแผนการดำเนินงานและนัดหมายครัวเรือนครั้งต่อไป

วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น.นายสุรพันธ์ สุริยพันตรี พัฒนาการอำเภอนางรอง มอบหมายให้นายทวีชัย บุญราศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวสุนันท์ เธียรวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร)  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลชุมแสง กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

ณ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9 ตำบลชุมแสง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยดำเนินการปลูกผักไว้กินในครัวเรือน ได้แก่ พริก ฟักทอง แตงกวา และเพื่อจำหน่าย สร้างรายได้

สรุปผลการปฏิบัติงาน ในเดือนมีนาคม การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่นักพัฒนากรกำหนด ตามแผนของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ การปฏิบัติมีการลงพื้นที่อาทิตย์ละ 1 ครั้งและมีการร่วมกิจกรรมต่างๆของสำนักงานอำเภอตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

 

 

อื่นๆ

เมนู