ข้าพเจ้า นายสุริยะ โตอร่ามรัตน์  ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตําบลแบบบูรณาการ1 ตําบล  1 มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง

ตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล การปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม ส่วนใหญ่จะเป็นงานเอกสาร

เกี่ยวกับโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองกี่ เตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 25 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น.

นายสุรพันธ์ สุริยพันตรี พัฒนาการอำเภอนางรอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) อำเภอนางรอง

จัดกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนแรงงาน เอามื้อสามัคคี

ร่วมกันปลูกต้นไม้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน (HLM)  ระดับครัวเรือน โดยการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ประกอบด้วย มะพร้าว ขนุน มะม่วง ฝรั่ง  ส้มโอ ไม้สักทอง ยางนา ไม้แดง มะฮอกกานี  ฯลฯ

ณ พื้นที่แปลง นายสมพงษ์ รัสเสมอ บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรม

การรวมกลุ่มกันพัฒนาพื้นที่ และทำให้เกิดความรักความสามัคคีและ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน

สรุปผลการปฏิบัติงาน ในเดือนกรกฎาคม การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานเกี่ยวกับการลงพื้นที่

อื่นๆ

เมนู