ข้าพเจ้า นายสุวัฒน์ โตอร่ามรัตน์ กลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตร: การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด (HS01)ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการเก็บข้อมูลในพื้นตำบลหนองกง รายงานการนำเสนอผลงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 2564ในพื้นที่ตำบลหนองกงดังต่อไปนี้

                           เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้าลงพื้นที่ร่วมพิธียกเสาเอก-เสาโท ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง ณ บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพระครูสุทธิพัฒนาภิรมย์ เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวงและเจ้าคณะตำบลหนองกง ประธานฝ่ายสงฆ์  ดร.สนธยา ไกรรณภูมิ เป็นประธานยกเสาเอกและนางอรพิน ไกรรณภูมิ เป็นประธานยกเสาโท โดยมี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ประกอบพิธีพราหมณ์ มีผู้นำชุมชน พี่น้องชาวบ้านตำบลหนองกง ตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองโสน และกลุุ่มผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง ได้ทำการนำเสนอผลงานและสรุปผลงานการปฏิบัติงานตลอดการทำงาน 2 เดือนที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชนและเก็บแบบสอบถามผลกระทบจากโรคโควิค-19 ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง ได้นำเสนอผลงานทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 8 บ้านบุตาเวสน์ หมู่ที่ 9 บ้านโคกก้านเหลือง และหมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว ต่อคณะอาจารย์ได้รับฟังทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของแต่ละหมู่บ้านที่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา โดยสรุปภาพรวมผลการดำเนินการลงพื้นที่ทั้ง 3 หมู่บ้านอย่างครบถ้วน

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง ได้รับมอบหมายงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามปุ๋ยชีวภาพ แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิค-19 ได้แพร่ระบาดเชื่อโควิค-19 ทั่วประเทศ ทางกลุ่มประชาชนตำบลหนองกง ได้ขออนุญาตทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว ได้ขอลงสำรวจเก็บแบบสอบถามแต่ละหลังคาเรือน ผลปรากฎว่าได้ลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านได้แค่ 3-4 หลังคาเรือน เพราะชาวบ้านกลัวโรคโควิค-19 จึงไม่สามารถเก็บข้อมูลแบบสอบถามได้ต่อไป

สรุปผลการปฎิบัติตลอดทั้ง2เดือน เดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 2564 เป็นไปอย่างราบรื่น อาจจะมีปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละหมู่บ้าน ในเดือนต่อไปนี้ข้าพเจ้าและกลุุ่มประชาชนตำบลหนอง จะได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปอย่างเต็มที่

 

 

อื่นๆ

เมนู