ข้าพเจ้า นายสุวัฒน์ โตอร่ามรัตน์ กลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตร: การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด(HS01)ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานการอบรมหลักสูตรปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ดและเก็บข้อมูลในระบบมหาวิทยาลัยสู่ตำบล(U2T)เดือนพฤษภาคม 2564 ในพื้นที่ตำบลหนองกงดังต่อไปนี้

                         เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมฟังอบรมหลักสูตรปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ดจาก นางสาวฉะไมพร แผ้วพลสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และประชุมแบ่งงานลงพื้นที่เก็บช้อมูลเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล อาคาร 6 ชั้น 2  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน นางสาวฉะไมพร แผ้วพลสง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำปุ๋ยหมักและได้เล่าประสบการณ์ในการทำปุ๋ยหมัก บรรยายวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด 

เมื่อวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2564  เวลา 9.00 น. ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลลงในระบบแอพ(U2T)ทางอาจารย์ประจำตำบลหนองกงได้มอบหมายงานกลุ่มประชาชนตามหัวข้อดังนี้ 1.พืชในท้องถิ่น 2.สัตว์ในท้องถิ่น 3.เกษตรกรในท้องถิ่น ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบหัวข้อให้เก็บข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่นในแต่ละหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เก็บข้อมูลเกษตรกรได้แค่บางคนตามหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองกงทั้ง 11 หมู่บ้าน แต่เนื่องจากได้ติดสถานการณ์โควิค-19 ในจังหวัดบุรีรัมย์ และตามประกาศของจังหวัดบุรีรัมย์ คือ ให้ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เป็นเวลา 14 วัน ทางอาจารย์ประจำตำหนองกงได้งดลงพื้นที่ชั่วคราวก่อน

เมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 15.00 น. ได้ร่วมงานฟังบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง ณ บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ถ่ายทอดสดผ่านช่อง HUSOC-BRU Channel โดยมีพระครูสุทธิพัฒนาภิรมย์ เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวงและเจ้าคณะตำบลหนองกง ประธานฝ่ายสงฆ์ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง ประธานกล่าวเปิดงาน และเข้าร่วมฟังปาฐกถาชุมชนออนไลน์ โดยมีท่าน ดร.ยักษ์ ฯพณฯ วิวัฒน์ ศัลยกำธร บรรยายเรื่อง “กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่งคงมั่งคั่งและยั่งยืนในยุค World Disruption ” และ คุณโจน จันได บรรยายเรื่อง “กสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา ทางเลือกและทางรอดในโลกยุค Viral Disruption ” ได้เข้าร่วมฟังทั้ง 2 ท่าน ได้ความรู้ได้ความเข้าใจหลักการดำเนินชีวิตในประจำวันปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยอย่างดีมาก และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ประโยชน์จากหญ้าแห่งสวนผันพรรณ ได้สรุปบรรยายว่าหญ้าเกิดมาช่วยพัฒนาดิน ช่วยเกษตรกร หญ้าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ หญ้าเป็นสิ่งที่มาช่วยเรา ใช้หญ้าให้เกิดประโยชน์ในการเกษตร

สรุปงานเดือนพฤษภาคม เป็นไปอย่างราบรื่น อาจจะมีปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละหมู่บ้าน ในเดือนแต่เนื่องจากได้ติดสถานการณ์โควิค-19 ในจังหวัดบุรีรัมย์ และตามประกาศของจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและกลุุ่มประชาชนตำบลหนอง จึงไม่สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้ หลังสถานการณ์ดีขึ้นข้าพเจ้าจะได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปอย่างเต็มที่

 

 

อื่นๆ

เมนู