ข้าพเจ้า นายสุวัฒน์ โตอร่ามรัตน์ กลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตร: การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด (HS01) ได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ การอบรมหลักสูตรปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด กิจกรรมการรณรงค์การฉีดวัคซีน Covid-19 และเก็บข้อมูลในระบบมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) เดือนมิถุนายน 2564 ในพื้นที่ตำบลหนองกง ดังต่อไปนี้

                                         เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมขุดหลุมเพื่อเตรียมปลูกต้นไม้ในโครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้ร่วมขุดหลุมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ คือ ผู้ปฏิบัติงานจำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองกง ตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองโสน ผู้นำและประชาชนในพื้นที่ร่วมขุดหลุมปลูกต้นไม้ ก่อนจะนำต้นไม้ลงหลุมในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. ลงพื้นที่ทำปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด ณ บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นางสาวฉะไมพร แผ้วพลสง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1 พร้อมผู้ช่วย เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด บอกสูตรและวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ดที่มีส่วนผสม ได้แก่ มูลสัตว์แห้ง 500 กก. แร่ฟอสเฟต 5 กก. ยูเรีย 1 กก. เทส่วนผสมดังกล่าวข้างต้นรวมกันแล้วทำการคลุกเคล้าให้เข้ากัน นำผ้าใบมาปิดกองปุ๋ยที่ผสมไว้แล้วประมาณ 3 วัน หลังจากครบ 3 วันแล้ว ทำการกลับกองปุ๋ยสม่ำเสมอ หลังจากนั้นให้กลับกองปุ๋ยหมักทุกๆ 7 วัน จนครบ 24 วัน หลังจากนั้นนำปุ๋ยที่ได้ไปตากแดด 1 วัน นำปุ๋ยที่ละเอียดดีแล้วเข้าเครื่องอัดเม็ด เพื่อบรรจุลงใส่ถุงปุ๋ยที่เตรียมไว้เพื่อจัดจำหน่ายต่อไป

และช่วงบ่ายเวลาประมาณ 13.oo น. วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง  ได้ลงพื้นที่รณรงค์การฉีดวัคซีน Covid-19 ในพื้นที่ ตำบลหนองกง โดยมีการแจกหน้ากากอนามัย แจกแอลกอฮอล์และติดสติ๊กเกอร์ U2T รวมพลังฉีดวัคซีน พิชิตภัย Covid-19 ด้วยวัคซีนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองกง ได้แก่ บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาไก้น้อย หมู่ที่ 4 บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านบุตาเวสน์ หมู่ที่ 8 และบ้านโคกก้านเหลือง หมู่ที่ 9 เป็นต้น

เมื่อวันที่ 2-12 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลลงในระบบแอพ (U2T) ทางอาจารย์ประจำตำบลหนองกงได้มอบหมายงานกลุ่มประชาชนตามหัวข้อดังนี้ 1.พืชในท้องถิ่น 2.สัตว์ในท้องถิ่น 3.เกษตรกรในท้องถิ่น ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบหัวข้อให้เก็บข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่นในแต่ละหมู่บ้าน ในพื้นที่ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เก็บข้อมูลเกษตรกรบางส่วนตามหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองกงทั้ง 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาไก้น้อย หมู่ที่ 4 บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านบุตาเวสน์ หมู่ที่ 8 และบ้านโคกก้านเหลือง หมู่ที่ 9 เป็นต้น

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าในเดือน มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของอาจารย์ประจำหลักสูตร (HS01) และได้รับมอบหมายงานในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกษตรกรเพิ่มเติมในพื้นที่ ตำบลหนองกง ได้ครบถ้วนและสมบูรณ์แบบเป็นไปอย่างราบรื่น

 

 

อื่นๆ

เมนู