ข้าพเจ้า นายสุวัฒน์ โตอร่ามรัตน์ ประเภทประชาชน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตร: การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานกลุ่มประชาชนทั้ง5คน รวมข้าพเจ้าด้วย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564  ได้รับมอบหมายงานดังต่อไปนี้

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  ได้มีการอบรมหลักสูตรการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองกง หมู่ 1 ได้ชมการสาธิตและเรียนรู้วิธีการทำสูตรปุ๋ยต่างๆจากผู้ช่วยผู้ใหญบ้านหนองกง ผู้ช่วยประทวน ดำเสนา เป็นผู้บรรยายการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  ได้สูตรดังต่อไปนี้ ยกตัวอย่างมา1สูตร คือสูตรฮอร์โมนนมสดไข่ สำหรับพืช (สังเคราะห์แสง)  ฮอร์โมนนมสดไข่ คือการเอานมสดมาหมักด้วยจุลินทรีย์เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลาย ทั้งยังเติมน้ำตาลลงไปเพื่อให้เป็นอาหารของจุลินทรีย์และป้องกันการเน่าเสีย เมื่อเรานำไปใช้ พืชก็สามารถนำธาตุอาหารที่อยู่ในฮอร์โมนนมสดไข่ไปใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตได้เลย เมื่อนำไปใช้กับผักทานใบ จะช่วยให้ผักมีรสชาติหวาน กรอบ อร่อยยิ่งขึ้น

ขั้นตอนทำสูตรปุ๋ยหมักชีวภาพตามรูป

ข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง ทั้ง5คน รวมข้าพเจ้าด้วยได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานทั้ง3หมู่บ้าน เพื่อสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลครัวเรือนและุชุมชน(01)พร้อมแบบสอบถามเริ่มเก็บแบบสอบถามเกี่ยวผลกระทบโควิค-19 เพิ่มเติมต่อจากเดือนกุมภาพันธ์ ลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 1-10 มีนาคม 2564 ณ หมูู่ที่ 8 บ้านบุตาเวสน์ หมู่ที่ 9 บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานระดับบุคคลและครัวเรือน พร้อมแบบสอบถามผลกระทบโควิค -19 ทั้ง 3 หมู่บ้าน  ชาวบ้านส่วนใหญ่รับรู้ถึงปัญหาและผลการกระทบจากโรคโควิค-19(02)เป็นอย่างดี รู้จักการป้องกันได้อย่างดีมาก และชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น  ส่วนใหญ่จะมีหนี้สินครัวเรือนเกือบทุกหลังคาเรือน เพื่อนำมาใช้ในครอบครัวและนำมาใช้เพื่อลงทุนการเกษตร เช่น ซื้อรถไถนา ซื้อปุ๋ย ค่าจ้างค่าแรง จ่ายค่ากับข้าว ค่าน้ำค่าไฟ เป็นต้นเป็นต้น

 

ความต้องการของประชาชน ทั้ง3หมู่บ้านนั้น ต้องการแหล่งน้ำที่สะอาดเพื่อจะใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี ต้องการถนนหนทางเดินทางมาสะดวกไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ต้องการไฟฟ้าส่องสว่างให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ต้องการให้แก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านที่ไม่มีงานทำ จัดอบรมต่างๆ พัฒนาความรู้ความสามารถให้คนในพื้นที่ ให้นำไปประกอบอาชีพได้ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวตัวเอง

 

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน  ช่วงตอนกลางวัน แดดร้อน การเดินทางไปสอบถามชาวบ้าน เดินเหนื่อยพอสมควร เนื่องจากชาวบ้านบางครัวเรือนไม่ค่อยจะอยู่ด้วย และเจอบางบ้านไม่ค่อยให้ให้ร่วมมือด้วย เพราะทางเราไม่ได้นำเอกสารไปให้เขาดูก่อน ลงพื้นที่รอบนี้ได้ใช้มือถือลงเก็บข้อมูล แล้วช่วงกลางวันบางครัวเรือน เขาออกไปไร่นา กว่าจะกลับมาก็เย็น กว่าจะเดินหาบ้านที่มีคนอยู่ให้สัมภาษณ์ ก็ใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะเก็บแบบสอบถามได้แต่ละหลัง แล้วกลับมาทำต่ออีกหลายวันกว่าจะเสร็จ ได้แบบสอบถามพอสมควร

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าได้สำรวจเกือบทุกหลังทั้ง3หมู่บ้านตามที่ได้รับหมายให้สำรวจข้อมูลครัวเรือนและชุมชน (01)พร้อมแบบสอบถามเริ่มเก็บแบบสอบถามเกี่ยวผลกระทบโควิค-19 (02)ข้าพเจ้าได้แนบรูปภาพและลิ้งวีดีโอลงในบทความนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

อื่นๆ

เมนู