ข้าพเจ้านายทวีสิน สุขคุ้ม
นักศึกษา ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร:HS01
การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด

          มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ค ได้กล่าวใว้ว่า การทำงานถ้าหัวหน้าเก่งคนเดียว หัวหน้าก็คงจะทำงานได้คนเดียว แต่การทำงานทุกอย่างต้องอาศัย ทีม ถ้าทีมเก่งงานก็จะไปต่อได้ดีมีประสิทธิภาพ และได้เร็ว ฉะนั้นแล้วทีมงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อการทำงาน

          การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นี้ ข้าพเจ้า นายทวีสิน สุขคุ้ม ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มนักศึกษา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T พร้อมทั้งผู้ปฏิบัติงาน U2T ได้เข้าร่วมรับฟัง เสวนาจตุรภาคสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยระบบออนไลน์ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น ZOOM ได้เข้าร่วมอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ณ ศาลาบ้านหนองกง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมประชุมการวางแผนการทำงานทางออนไลน์ ผ่านทางระบบ Google Meet ซึ่งมีเนื้อหาต่าง ๆ อันจะกล่าวดังต่อไปนี้

          เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลาประมาณ 09.00-12.00 นาฬิกา ข้าพเจ้า ได้เข้าร่วมรับฟังเสวนาจตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เสวนาทางออนไลน์ผ่านทางระบบ Zoom โดยมีท่านรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติมาเป็นประธานเปิดการเสวนา ซึ่งในการเสวนาครั้งนี้ ได้กล่าวถึงเนื้อหาเกี่ยวกับ “ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศไทย” โดยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอาศัยกลไกทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน ในการสร้างต้นแบบให้เห็นและเป็นจริงสามารถอยู่รอด สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นต้น

รูปภาพจากการปฏิบัติงาน

          เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้า พร้อมทั้งผู้ปฏิบัติงาน U2T ทีมงานนักศึกษา พร้อมทั้งผู้ปฏิบัติงาน U2T ใหม่ทุก ๆ ท่าน ได้เข้าร่วมอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ณ ศาลาบ้านหนองกง บ้านหนองกง  หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ในการอบรมนั้น นายประทวน  ดำเสนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองกง หมู่ที่ 1 ซึ่งเป็นวิทยากรนำในการอบรมครั้งนี้ ได้กล่าวถึงความเป็นมา และความเป็นไปของการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดของตำบลหนองกง ผลดีและผลเสียของการผลิตปุ๋ย รวมถึงปัญหาที่พบต่าง ๆ ก่อนที่ทีมงานวิทยากรจะนำผู้ปฏิบัติงาน U2T ทุกท่าน ไปดูกระบวนการจริงในการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด พร้อมทั้งการสาธิตวิธีการทำ และได้ลองฝึกให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ได้ทดลองผลิตปุ๋ยตามกระบวนการต่าง ๆ ด้วยมือตนเอง

รูปภาพจากการปฏิบัติงาน

          เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ช่วงเวลาประมาณ 10.30 นาฬิกา ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมวางแผนการปฏิบัติงานออนไลน์ ผ่านทางระบบ Google Meet โดยเนื้อหาต่าง ๆ ในการประชุมนั้น จะเป็นการแบ่งงานข้อมูล CBD กระจายให้ผู้ปฏิบัติงาน U2T ประเภทผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มเก่า ได้ไปเก็บข้อมูลแบบสอบถามเพิ่มเติม โดยในกลุ่มนักศึกษาจะได้รับผิดชอบในหัวข้อ “เกษตรกรในท้องถิ่น , แหล่งน้ำในท้องถิ่น , และอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น” รวมทั้งได้ทำผลของการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ของตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานนักศึกษา ได้จัดทำในหัวข้อของแหล่งท่องเที่ยว

รูปภาพจากการปฏิบัติงาน

          เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13:00-16:00 น. ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามข้อมูลในหัวข้อ“เกษตรกรในท้องถิ่น” ณ บ้านหนองกง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ชาวบ้านหนองกงได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

รูปภาพจากการปฏิบัติงาน

          สรุป จากการปฏิบัติงานในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ครั้งนี้ ซึ่งข้าพเจ้าได้เข้าร่วมปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายครบทุกงาน ทำให้ข้าพเจ้าได้มีความรู้และแนวทางต่าง ๆ พร้อมทั้งประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และสามารถนำความรู้ในทุก ๆ ด้านที่ข้าพเจ้าได้รับมา นำไปเผยแพร่สู่ผู้คนที่สนใจ และอยากที่จะรู้แนวทางของการปฏิบัติงาน เพื่อที่ตนจะนำไปใช้เองได้ สืบต่อไป

คำสำคัญ ได้แก่ : มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ค , แอปพลิเคชั่น , เสวนา , “ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศไทย” , สาธิต , “เกษตรกรในท้องถิ่น”

 

อื่นๆ

เมนู