1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
  4. HS01 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในด้านการออกแบบโลโก้ และบรรจุภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T

HS01 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในด้านการออกแบบโลโก้ และบรรจุภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T

ข้าพเจ้านายทวีสิน สุขคุ้ม
นักศึกษา ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร:HS01
การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด

    การใด ๆ ที่เราได้ตั้งเป้าหมายใว้ว่าจะทำให้สำเร็จ และบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้ ถ้าเราได้แต่คิดแล้วไม่ยอมลงมือทำ มันก็เป็นได้แค่ความคิด ความสำเร็จก็ย่อมไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นแล้วการลงมือทำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ถึงแม้ความสำเร็จจะอยู่ไกล เราก็ค่อย ๆ ลงมือทำ และค่อย ๆ ทำ ไม่มีสิ่งใดเกินความสามารถของคนเราได้ ตราบที่เรานั้นลงมือทำมันแล้ว สิ่งนั้นก็จะประสบความสำเร็จ ดังปรารถนาใว้

    การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 นี้ ข้าพเจ้า นายทวีสิน สุขคุ้ม ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มนักศึกษา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T ได้อบรมเชิงปฏิบัติการ ในด้านการออกแบบโลโก้ และบรรจุภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ ณ ศาลาบ้านหนองกง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะมีเนื้อหา อันจะกล่าวต่อไปนี้

    เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ศาลาบ้านหนองกง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้า รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน และอาจารย์ประจำหลักสูตร ทุก ๆ ท่าน ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบโลโก้ และบรรจุภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีอาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ เป็นผู้จัดการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ อาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้มาเป็นวิทยากรดำเนินงานในการอบรมครั้งนี้ นอกจากนี้แล้วยังมีผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ผู้นำชุมชน และนักวิชาการเกษตรของตำบลหนองกง ซึ่งได้ร่วมเสนอและร่วมแสดงความคิดเห็น ทั้งยังได้แนะแนวทางต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของปุ๋ย และให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ปุ๋ย โดยในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ปุ๋ยของตำบลหนองกงนั้น ได้ออกแบบเป็น 2 ประเภท คือ
1.สูตรปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ซึ่งปุ๋ยชนิดนี้ผลิตขึ้นจากวัตถุดิบธรรมชาติ ซึ่งไม่มีสารเคมีผสมเข้าไป
2.สูตรปุ๋ยอัดเม็ดสูตรพิเศษ ซึ่งปุ๋ยชนิดนี้ผลิตขึ้นจากวัตถุดิบธรรมชาติเช่นเดียวกัน แต่เพียงผสมเคมีเล็กน้อยเพื่อเป็นการช่วยเร่งผลผลิตให้ดีขึ้น
ทั้งนี้ยังได้อธิบายถึง การเพิ่มขนาดของบรรจุภัณฑ์ ให้มีหลากหลายขนาด เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละประเภทในการทำเกษตร ซึ่งขนาดที่ต้องการในการบรรจุภัณฑ์ปุ๋ย มีอยู่ 3 ขนาด ได้แก่
1.ขนาด 1 กิโลกรัม เป็นขนาดที่พกพาได้สะดวก (เหมาะสำหรับใช้ปลูกต้นไม้)
2.ขนาด 5 กิโลกรัม เป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นจากขนาด 1 กิโลกรัม (ใช้สำหรับปลูกต้นไม้เช่นเดียวกัน)
3.ขนาด 50 กิโลกรัม เป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุด เเละเป็นขนาดซึ่งโดยแต่เดิมได้มีอยู่แล้ว (ใช้สำหรับทำไร่สวน , และทำนาปลูกข้าว)
ในส่วนของ ตรา ยังคงใช้ (ตรารวงทอง) แบบเช่นเดิม
นอกจากนี้ยังได้มีแนวคิด และได้วางแผนที่จะออกแบบโลโก้ ในการนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อย่างอื่น ๆ ของชุมชนในภายภาคหน้าอีกด้วย

รูปภาพในการปฏิบัติงาน    สรุปจากการปฏิบัติงานในเดือนสุดท้ายของข้าพเจ้า โดยตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน U2T ของข้าพเจ้าในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การทำงานว่าเป็นอย่างไร ได้พบปะกับผู้คนชุมชนนอกพื้นที่ ได้ฝึกพูด ได้ฝึกเขียน ทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้มากมาย สิ่งสำคัญที่สุด ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน ได้แก่ อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ , ดร.ธิติ ศรีใหญ่ , อาจารย์ธนกร เพชรสินจร ซึ่งท่านเหล่านี้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร HS01 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ในการทำงานต่าง ๆ มากมาย และมีประโยชน์อย่างมากแก่ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แก่ตัวข้าพเจ้าเอง และผู้อื่นด้วยเช่นกัน

คำสำคัญ : โลโก้ , บรรจุภัณฑ์ , การเพิ่มขนาดของบรรจุภัณฑ์ , สูตรปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง , สูตรปุ๋ยอัดเม็ดคุณภาพสูง , HS01 , ตรา , (ตรารวงทอง) , ด้านข้อมูล

 

 

อื่นๆ

เมนู