ข้าพเจ้า นายทวีสิน สุขคุ้ม
นักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดHS01
ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 

จากสภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชุมชน,ประชาชนคนไทย ณ ปัจจุบัน มีสภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากนัก จะต้องมีการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ดังนั้นจึงมีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มาพัฒนาสภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชุมชน,ประชาชนคนไทยให้มีการพัฒนาและดีขึ้น สรุปการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน (ทีมงานนักศึกษา) ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานในตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือน มีนาคม-เมษายน พ.ศ.2564 ตลอดระยะเวลา2เดือน มีการปฏิบัติงาน อันจะกล่าวดังต่อไปนี้

ในวันที่ 22  มีนาคม พ.ศ.2564 “ได้มีพิธียกเสาเอก-เสาโท ” สร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง ณ บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงาน (บัณฑิต),(นักศึกษา) และ (ประชาชน) ได้เข้าร่วมพิธี “ยกเสาเอก-เสาโท” โดยมีประธานในการยกเสาเอก ดร. สนธยา ไกรรณภูมิ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานยกเสาโท นาย วุฒินันท์ ประสงค์ทรัพย์ นายก อบต.เย้ยปราสาท ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครู วิทสุทธิ พัฒนาภิรมย์ เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวงและเจ้าคณะตำบลหนองกง ประธานฝ่ายฆราวาส นางสาว เพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นได้ร่วมเตรียมการต่างๆก่อนเริ่มพิธี เช่น ช่วยปูสาด,เคลื่นย้ายต้นไม้เพื่อจัดแต่งสถานที่ เป็นต้น และในการทำพิธีนั้น ข้าพเจ้าได้ช่วยประคองเสาโทตั้งขึ้นตามทำพิธีการทางศาสนาในการยก “เสาเอก-เสาโท” ครั้งนี้ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจมาก กับทั้งผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นก็รู้สึกประทับใจเช่นกัน อีกทั้งท้องฟ้าก็เป็นใจ เนื่องจากแดดไม่ร้อน จึงเป็นการเหมาะแก่การทำพิธีเป็นอย่างมาก ในการสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรองในครั้งนี้ เมื่อทำการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชนและประเทศชาติอย่างแน่นอน สืบต่อไป

ภาพการประกอบพิธียกเสาเอก-เสาโท

เมื่อวันที่ 7  เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 9:00-15:00น. ณ สถานที่ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนา  อาคาร 25 ชั้น2 ข้าพเจ้า และทีมงานผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาในเดือน กุมภาพันธ์,เดือนมีนาคม,และเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ให้คณะอาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับทราบ ถึงปัญหาและความต้องการต่างๆของคนในชุมชน เพื่อที่จะเป็นแนวทางนำไปแก้ใขและพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ และสภาพเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีขึ้น ตามความต้องการของประชาชนคนในพื้นที่ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ และความต้องการในการพัฒนาชุมชนของคนในพื้นที่ตามที่ได้มีการสำรวจ ซึ่งจะกล่าวดังต่อไปนี้

1.ปัญหาที่พบมากในชุมชน “ปัญหาส่วนใหญ่”
1.1 ประชาชนคนในชุมชนรายได้น้อยกว่ารายจ่าย
1.2 ประชาชนคนในชุมชนไม่มีอาชีพเสริมรองรับในการสร้างรายได้ระหว่างว่างงาน
1.3 ประชาชนคนในชุมชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา) ราคาข้าวตกต่ำทำให้ขาดทุนเนื่องจากลงทุนใช้จ่ายในการทำนา
1.4 แสงไฟสว่างตามถนนของชุมชนไม่มี ยามวิกาลบริบทและถนนในชุมชนไม่มี จึงเกิดความมืดและอันตราย
1.5 ประชาชนคนในชุมชนไม่มีความสามัคคีกัน
1.6 ไม่มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อผลิตภัณฑ์และผลผลิตของคนในชุมชน
2.ความต้องการของคนในชุมชนในการพัฒนา “ความต้องการส่วนใหญ่”
1.1 ต้องการให้มีอาชีพเสริมมาสนับสนุนคนในชุมชน
1.2 ต้องการให้พ่อค้าคนกลางมารับซื้อผลิตภัณฑ์และผลผลิตของชุมชน
1.3 ต้องการให้ราคาข้าวสูงขึ้น เพื่อที่ประชาชนคนในชุมชนขายได้ราคาดี เเละมีเงินเพียงพอต่อรายจ่าย ไม่ขาดทุนต่อการลงทุน
1.4 ต้องการให้มีไฟแสงสว่างตามถนนในชุมชนยามค่ำคืน
1.5 ต้องการให้ประชาชนคนในชุมชนมีความสามัคคีกัน และ ปรองดองกัน

ภาพการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน 

สรุปผลการทำงานของข้าพเจ้า ในเดือนมีนาคม วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมร่วมพิธี “ยกเสาเอก-เสาโท” ณ บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในด้านต่างๆ ที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้ว   ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์มากในการสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง ครั้งนี้ข้าพเจ้ามีความประทับใจมาก และหวังว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติในในการลงพื้นที่ครั้งนี้ จะสามารถสร้างประโยชน์ในภายภาคหน้าได้อย่างแน่นอน

สรุปการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ในเดือนเมษายน วันที่ 7 เมษายน ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ได้เข้านำเสนอ รายงานการปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ตลอดระยะเวลา ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์-เดือนเมษายน พ.ศ.2564 เรื่องปัญหาที่พบในชุมชนและความต้องการของคนในชุมชน อันได้กล่าวมาในเนื้อหาก่อนหน้านี้ เพื่อนำไปพัฒนาความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของชุมชน ให้มีการพัฒนาและสนองความต้องการต่อคนในชุมชน,บริบทของชุมชนให้ดีขึ้น สืบต่อไป

อื่นๆ

เมนู