1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
  4. HS01 เข้าร่ววมรับฟังการเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง และปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน และเข้าร่วมอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด

HS01 เข้าร่ววมรับฟังการเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง และปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน และเข้าร่วมอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด

                                     
ข้าพเจ้านายทวีสิน สุขคุ้ม ประเภทกลุ่มนักศึกษา  ตำบลหนองกง  หลักสูตร:  การส่งเสริมและพัฒนาปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01   เมื่อวันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์  ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้เข้าร่วมฟังการเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง  และปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน  และในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดแบบชีวภาพ  ณ โรงผลิตปุ๋ย   บ้านหนองยายพิมพ์  หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เมื่อเวลา 9:00 น.  ข้าพเจ้า และทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  รวมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร  ได้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง  และปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน  โดยเครือข่ายปราชญ์บุรีรัมย์และส่วนราชการ   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในหลวงรัชกาลที่ 10  ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์  ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพการปฏิบัติงาน

 

เมื่อวันเสาร์ที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 ณ  โรงผลิตปุ๋ย   บ้านหนองยายพิมพ์  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  ข้าพเจ้า  รวมทั้งทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ได้เข้าร่วมอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด  โดย  นางสาวฉะไมพร  แผ้วพลสง  ผู้ใหญ่บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1  ตำบลหนองยายพิมพ์   อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากร  ในการสาธิต  และสอนวิธีการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด  ซึ่งวัตถุดิบ และส่วนผสม รวมทั้งวิธีผลิตปุ๋ย มีดังนี้

วัตถุดิบและส่วนผสม

1.  มูลวัวแห้ง 1,000 กิโลกรัม
2. ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0  จำนวน 2 กิโลกรัม
3. แร่ฟอสเฟตจำนวน 25 กิโลกรัม

วิธีทำ

  1. นำมูลวัวมาเทเป็นกอง  ตามด้วย  ปุ๋ยยูเรีย  และแร่ฟอสเฟต
  2. คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน  โดยกลับกองปุ๋ยไปมา  พร้อมเติมน้ำเปล่า  เพื่อเพิ่มความชื้นให้พอเหมาะกับส่วนผสม และคลุกเคล้าอีกครั้ง  ให้มูลวัวจับกันเป็นก้อนได้
  3. เมื่อคลุกเคล้าส่วนผสมต่างๆเข้ากันแล้ว  ให้ใช้ผ้ายางคลุมกองปุ๋ยไว้ 3 วัน  เพื่อกำจัดไข่พยาธิ  และกำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ ในดิน
  4. ทำการกลับพลิกกองปุ๋ยทุก ๆ  7  วัน  เพื่อคายความร้อน  และไม่ให้ความร้อนสะสมมากเกินไป  กลับพลิกกองปุ๋ยให้ครบ 3 ครั้ง  รวม 24 วัน  ในการคลุมปุ๋ย  และกลับพลิกกองปุ๋ย
  5. นำปุ๋ยที่หมักไว้ได้ที่แล้ว  เข้าเครื่องตีปุ๋ย  เพื่อทำการตีปุ๋ยให้ละเอียด
  6. นำปุ๋ยที่ได้รับการตีให้ละเอียดแล้ว  นำเข้าเครื่องอัดเม็ด  เพื่อให้ปุ๋ยมีลักษณะที่เป็นเม็ดออกมา
  7. นำปุ๋ยที่อัดเป็นเม็ดแล้ว  ไปตากแดดประมาณ 2 แดดให้แห้ง  แล้วนำมาบรรจุใส่ถุงเพื่อจำหน่าย

ภาพการปฏิบัติงาน

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลองค์ความรู้หลายแขนงสร้างรากแก้วให้ประเทศ   ซึ่งข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มนักศึกษาตำบลหนองกง  ได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้
1. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
2. เกษตรกรในท้องถิ่น
ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล  ตามที่ได้รับมอบหมายนั้น  ชาวบ้านได้ให้ความร่วมเป็นอย่างดี  ในการให้ข้อมูล
ภาพการปฏิบัติงาน

สรุปผลการปฏิบัติงาน
เมื่อวันพุธที่ 26 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์  ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้เข้าร่วมฟังการเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง และปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน  ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดแบบชีวภาพ ณ โรงผลิตปุ๋ย   บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1  ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  และในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลองค์ความรู้หลายแขนงสร้างรากแก้วให้ประเทศ   ซึ่งข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มนักศึกษาตำบลหนองกง  ได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ  อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น , เกษตรกรในท้องถิ่น  ซึ่งชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ covid-19 ในปัจจุบันนี้   ทำให้ข้าพเจ้า  และทีมผู้ปฏิบัติงาน  มีผลกระทบในการด้านการปฏิบัติงาน  จึงต้องมีความระมัดระวังในด้านการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น  ซึ่งการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  ของข้าพเจ้านั้น  ได้รับความร่วมมือจากทุกคน และทุกฝ่าย  จึงบรรลุผลไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู