ข้าพเจ้านางสาวอุฬาพร  บุญยง ประเภทกพร. ต.หนองกง ปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 8:30 น. ณ พื้นที่ ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองกี่ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาเรียนรู้วิถีชีวิต ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
นางสุชีรา  โสดาทิพย์ พัฒนาการอำเภอหนองกี่ มอบหมายให้นางพรทิพย์  เพชรรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ พร้อมทีมนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) 1. นางสาวนิมมาภร  อังคะณา 2. นางสาวอุฬาพร  บุญยง

ได้ลงพื้นที่บ้านโนนทอง หมู่ 3 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อทำการประเมินหมู่บ้าน ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
6 ด้าน 12 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 6X2) ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานชีวิต ในประเด็นปัญหา แนวทางการแก้ไข

  1. ด้านการลดรายจ่าย
  2. ด้านการเพิ่มรายได้
  3. ด้านการประหยัด
  4. ด้านการเรียนรู้
  5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
  6. ด้านการเอื้ออารีต่อกัน

ได้ทำการประเมินระดับความ “อยู่เย็น เป็นสุข” มีทั้งหมด 5 ระดับ ได้แก่
ระดับ อยู่เย็น เป็นสุข   81-100 คะแนน
ระดับ อยู่ดี กินดี   61-80 คะแนน
ระดับ อยู่อิ่ม นอนอุ่น  41-60 คะแนน
ระดับ อยู่ได้ คลายทุกข์  21-40 คะแนน
ระดับ อยู่ร้อน นอนทุกข์  0-20 คะแนน

โดยบ้านโนนทอง หมู่ 3 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ได้คะแนนทั้งหมด 97 คะแนน
อยู่ในระดับ “อยู่เย็น เป็นสุข”

 

                             

                             

                              

                             

 

 

อื่นๆ

เมนู