ข้าพเจ้านางสาวอุฬาพร  บุญยง ประเภท กพร. ต.หนองกง ปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมนักพัฒนารัฐบาลดิจิดัล (นพร.) และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ พื้นที่ บ้านนาจาน ม.6 ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองกี่ เตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
นางสุชีรา โสดาทิพย์ พัฒนาการอำเภอหนองกี่ มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการกับทีมนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) พร้อมกับทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ลงพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบฯ (HLM)                    ของนางสาวปกิตตา  นิลพยัฆค์ ร่วมกันปักตำแหน่งและระยะของหลุมขนมครกและคลองไส้ไก่ จากนั้นทำการปักหมุดบนพื้นที่ โดยวัดระยะและทำการขึงเชือกแสดงขอบเขตของหลุมขนมครกและคลองไส้ไก่ เพื่อให้รถทำการขุดตามแนวที่กำหนด

นางสุชีรา  โสดาทิพย์ พัฒนาการอำเภอหนองกี่ มอบหมายให้นางพรทิพย์  เพชรรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมทีมนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ในการสนับสนุนช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ ด้านการจัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างก่อสร้างสำหรับผู้รับจ้างทำงาน ก่อสร้างระบบชลประทานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 13 แปลง และด้านการจัดเตรียมเอกสารแบบประเมินราคากลางงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 50 แปลง

สรุปผลการปฏิบัติงาน ในเดือนพฤษภาคม การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานเกี่ยวกับการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า และการจัดเตรียมเอกสารของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

 

     

       

       

       

 

 

อื่นๆ

เมนู