1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
  4. HS01 ต.หนองกง โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนา ผู้นำสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน

HS01 ต.หนองกง โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนา ผู้นำสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน

ข้าพเจ้านางสาวอุฬาพร  บุญยง ประเภท กพร. ต.หนองกง ปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมนักพัฒนารัฐบาลดิจิดัล (นพร.)
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ บ้านสระขุด หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองกี่ ดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน

นางสุชีรา  โสดาทิพย์ พัฒนาการอำเภอหนองกี่ มอบหมายให้นางพรทิพย์  เพชรรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมทีมนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) 1.นางสาวนิมมาภรณ์ อังคะณา 2.นางสาวอุฬาพร  บุญยง

ได้ลงพื้นที่บ้านสระขุด หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โดยการทำกล้วยฉาบร่วมกับกลุ่มสัมมาชีพในหมู่บ้าน    สระขุด เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน

ส่วนผสมกล้วยฉาบ
1. กล้วยน้ำว้าดิบ

2. น้ำเกลือ (สำหรับแช่กล้วย)
3. น้ำมันพืช

วิธีทำกล้วยฉาบ
1. นำกล้วยน้ำว้ามาปอกเปลือก และแช่ไว้ในน้ำสะอาดที่ผสมเกลือเล็กน้อยเพื่อไม่ให้กล้วยมีสีดำ ตั้งพักไว้

2. ฝานเป็นแผ่นบางตามความยาวของผล เรียงเป็นแผ่น ๆ ในถาดแห้ง
3. ตั้งกระทะใส่น้ำมันพอร้อน ใส่กล้วยแผ่นลงทอดจนเหลืองกรอบ ตักใส่กระชอนพักให้สะเด็ดน้ำมัน
4. นำกล้วยที่พักไว้ไปบรรจุภัณฑ์

 

      

       

       

       

สรุปผลการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน และสนับสนุน
การดำเนินงานเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

อื่นๆ

เมนู