ข้าพเจ้านางสาวอุฬาพร  บุญยง ประเภทกพร. ต.หนองกง ปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.หนองกี่
หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมนพร. นักวิชาการพัฒนาชุมชนและท่านพัฒนาการอำเภอหนองกี่
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8:00 น. ณ พื้นที่ ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่ 9 บ้านใหม่สระขุด ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการค้นหาศักยภาพของตำบล (กลุ่มองค์กร/ปราชญ์ชุมชน/ผลิตภัณฑ์ OTOP/ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ปัญหา
ความต้องการของหมู่บ้าน)

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับตำบลเป้าหมายดำเนิน
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ รูปแบบการพัฒนาสารสนเทศ
กำหนดกรอบแนวความคิดการจัดทำสารสนเทศตำบล วิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้าน ด้วยโปรแกรม CIA และ
การคำนวณค่าร้อยละเชิงพื้นที่ในระดับตำบล การนำผลจากการวิเคราะห์โปรแกรม CIA ไปใช้ในการจัด
ทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน จัดลำดับปัญหา และร่วมบรูณาการระดับตำบล

 

                   

                   

                 

                 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ ณ พื้นที่ บ้านสระขุด ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
เพื่อการถอดบทเรียนและการจัดเตรียมความพร้อมในการประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

อื่นๆ

เมนู