ข้าพเจ้านางสาววรรณพร พรมอินทร์ ประเภทบัณทิตจบใหม่ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01 ได้มีการประชุมสรุปผลการทำงานของกลุ่มผู้จ้างงาน ตำบลหนองกงของการทำงานเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09:00 น. ณ ตึก 25 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีทั้งหมด 11 หมู่ โดยกลุ่มบัณฑิตได้รับผิดชอบในการลงพื้นที่ดูแลทั้งหมด 5 หมู่ คือ บ้านหนองตาไก้หมู่ที่ 3,บ้านหนองตาไก้น้อยหมู่ที่ 4,บ้านโคกพลวงหมู่ที่ 6,บ้านโคกศรีพัฒนา หมู่ที่ 7 และบ้านโคกพลวงหมู่ที่ 10 จากการที่กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชมชุนพื้นที่ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดการทำงาน 2 เดือนที่ผ่านมาทำให้ทราบถึงจุดเด่นของแต่ละชุมชนปัญหาความต้องการของคนในชุมชน โดยจุดเด่นของบ้านหนองตาไก้หมู่ที่ 3 และบ้านหนองตาไก้น้อยหมู่ที่ 4 คือ ผ้ามัดหมี่ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เป็นสินค้า OTOP ของตำบลหนองกง บ้านโคกพลวงหมู่ที่ 6 บ้านหนองพลวงหมู่ที่ 10 คือ ไม้ดอกไม้ประดับ และบ้านโคกศรีพัฒนาหมู่ที่ 7 ยังไม่มีจุดเด่นในชุมชน ปัญหาของแต่ละชุมชนที่กลุ่มบัณฑิตได้ทราบมานั้น คือ น้ำที่ใช้ในการอุปโภคที่มีปริมาณไม่เพียงพอสำหรับความต้องการในชุมชน,ไฟฟ้าส่องสว่างบางจุดเกิดการชำรุด,ถนนที่ใช้สัญจรเกิดการชำรุดทรุดโทรม ยังไม่มีการซ่อมแซมโดยส่วนใหญ่ถนนที่ชำรุดทรุดโทรม คือ ถนนเส้นกลาง บ้านโคกพลวงหมู่ที่ 6และบ้านหนองพลวงหมู่ที่ 10

จากการที่กลุ่มจ้างงานกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ได้ลงพื้นที่ทำงานในระหว่าง 2 เดือนที่ผ่านมาทำให้ทราบถึงปัญหาและจุดเด่นของคนในชุมชนตำบลหนองกง คือ 1)น้ำอุปโภคไม้เพียงพอสำหรับความต้องการในชุมชน 2)ไฟฟ้าส่องสว่างบางจุดเกิดการชำรุด และ3)ถนนที่ใช้สัญจรเกิดการชำรุดทรุดโทรม จุดเด่นที่เห็นได้ชัดก็คือผ้าไหมที่เป็นสินค้า OTOP ของตำบลหนองกง สุดท้ายนี้ขอขอบคุณชุมชนตำบลหนองกงที่ให้ความร่วมมือทำให้การลงพื้นที่ทำงานในแต่ละครั้งเป็นไปด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู