ข้าพเจ้านางสาววราภรณ์ สาระปัญญา   ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลหนองกง   อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01 ได้ร่วมพิธียกเสาเอก-เสาโท พร้อมกับคณะอาจารย์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 กลุ่มบัณฑิตได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรให้ได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของแต่ละหมู่บ้านที่กลุ่มบัณฑิตนั้นได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตลอดจนถึงอุปสรรคในการทำงานของกลุ่มบัณฑิต ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

และเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 กลุ่มบัณฑิตได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามเรื่องปุ๋ยชีวภาพ ณ หมู่ 4 บ้านหนองตาไก้น้อย แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่นั้นค่อนข้างตระหนักกับสถานการณ์โควิดที่กลับมาระบาดอีกครั้ง จึงไม่สะดวกแก่การข้อมูล ทำให้กลุ่มบัณฑิตจึงไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

ข้าพเจ้าและกลุ่มบัณฑิตจากที่ได้ลงพื้นที่นั้นได้เจอกับอุปสรรคการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถดำเนินงานต่อได้ กลุ่มบัณฑิตจึงรายงานกับอาจารย์ประจำหลักสูตรว่าชาวบ้านนั้นได้ตระหนักถึงสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน จึงยังไม่สะดวกแก่การให้ข้อมูลต่อกลุ่มบัณฑิต อาจารย์จึงได้ให้พักการลงพื้นที่นั้นไปก่อน

อื่นๆ

เมนู