ข้าพเจ้านางสาววราภรณ์ สาระปัญญา   ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลหนองกง   อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. กลุ่มบัณฑิตได้เข้าร่วมการอบรม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล อาคาร 6 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 กลุ่มบัณฑิตได้ ได้เข้าร่วมการอบรม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน ตำบลหนองยายพิมพ์ โดยมี นางสาวฉะไมพร แผ้วพลสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 บ้านหนองเสม็ด ตำบลหนองยายพิมพ์ ได้เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งความรู้จากการอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก เช่น ความรู้เรื่องวัสดุอินทรีย์ที่ใช้ในการผลิต คุณสมบัติ ประโยชน์ และการใช้ปุ๋ยชีวภาพ

 

และเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบัณฑิตได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองกงเกี่ยวกับ ผู้ที่ย้ายกลับมาจากสถานการณ์โควิด, แหล่งท่องเที่ยว,ภูมิปัญญา,ร้านอาหารท้องถิ่น,และเกษตรกรในหมู่7 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่นั้นค่อนข้างตระหนักกับสถานการณ์โควิดที่กลับมาระบาดอีกครั้ง ประชาชนบางส่วนก็สะดวกให้ข้อมูล และประชาชนบางส่วนก็ยังไม่สะดวกแก่การให้ข้อมูลกับกลุ่มบัณฑิต

ข้าพเจ้าและกลุ่มบัณฑิตจากที่ได้ลงพื้นที่นั้น ได้เจอกับอุปสรรคการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ก็ยังสามารถเก็บข้อมูลในพื้นที่ได้บ้าง ไม่ถึงกับเป็นอุปสรรคมาก และกลุ่มบัณฑิตได้วางแผนแบ่งงานกันในการลงพื้นที่ กลุ่มบัณฑิตจะพยายามเก็บข้อมูลในพื้นที่ให้ครบถ้วนตามงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อไป

อื่นๆ

เมนู