ข้าพเจ้า นางสาวเพ็ญลักษณ์ อุดมดัน  ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง ตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) กลุ่มงาน กพร.

                        การปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายนนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นงานเอกสาร เกี่ยวกับโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน”  เนื่องจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรองมีจำนวนครัวเรือนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 119 แปลง การทำเอกสารต่างๆจึงมากพอสมควร งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติคือ การจัดเรียงแฟ้มเอกสารต่างๆ และเมื่อแฟ้มออกก็นำเอกสารออกมาเรียงเป็นชุดของแต่ละแปลง โดยจะมีการออกเลขเอกสารในระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน้าที่หลักที่ได้รับหมอบหมาย และช่วยตรวจดูความถูกต้องบ้าง

และในด้านการปฏิบัติงานการลงพื้นที่ด้านสนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ก็จะมีการลงพื้นที่ดังนี้

                             -ลงพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นายสนอง เป้าชุมแสง บ้านโคกแสงทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยร่วมทำกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปลูกต้นไม้

                           

                      -ติดตามและให้กำลังใจกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้น้อย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกงอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งชาวบ้านได้ดำเนินการทอผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และจะมียอดจำหน่ายและยอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง  มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไหม ซึ่งทำให้คนในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองตาไก้น้อยมีรายได้เสริมจากการทอผ้าไหม สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 

             -เรียนวิธีการเก็บไหมสุก 

                                      ไหมสุก ก็คือ หนอนไหมวัย 5 ที่กินใบหม่อนเต็มที่แล้ว ก็จะเริ่มสุก พร้อมที่จะพ่นเส้นใย ในวัย 5 ใช้เวลาประมาณ 5-6 วัน ไหมก็จะเริ่มสุก หยุดกินใบหม่อน จะสังเกตได้ง่ายๆ คือลำตัวหนอนไหมจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองใส เพราะภายของตัวหนอนไหมส่วนที่เป็น silk-gland ก็จะเต็มไปด้วยสารพ่นใยไหม และการเก็บไหมสุกเข้าจ่อ ให้ทำการเก็บไหมสุกโดยการใช้มือ นำไปใส่ลงในจ่อ ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับไหมทำรัง ปริมาณหนอนไหมต่อจ่อจะต้องมีความเหมาะสมไม่แน่นจนเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรังแฝด ซึ่งเป็นรังไหมชนิดหนึ่งของรังเสีย การเก็บไหมสุกเข้าจ่อจะต้องทำการเก็บให้ทันเวลา คือ จะต้องเก็บไหมสุกเข้าจ่อก่อนที่ไหมสุกจะพ่นเส้นใยทำรัง เพราะจะกระทบต่อผลผลิตรังไหม

 

                                        การปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน ก็จะเริ่มปรับตัวได้มากขึ้นทำให้การทำงานมีความสุขค่อนข้างราบรื่น พี่ๆก็จะคอยสอน ในเรื่องที่เรายังไม่เข้าใจ เราก็คอยเรียนรู้งานจากพี่พัฒนากรเรื่อยๆ และจะทำงานตามแบบแผนงานที่กำหนดให้ สำเร็จและมีประสิทธิภาพต่อไป

อื่นๆ

เมนู