1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง
 4. (HS02) กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโควิด 19 และการเอามื้อสามัคคีในการลงแปลงโคก หนอง นาโมเดล ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

(HS02) กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโควิด 19 และการเอามื้อสามัคคีในการลงแปลงโคก หนอง นาโมเดล ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายนนทกร บ่อไทย ประเภทประชาชน รับผิดชอบปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:การเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน HS02โดยข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ทางผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลหนองโสน พร้อมทั้งคณบดี อาจารย์ประจำหลักสูตรและหมอประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสนและตัวแทนอสม.ทั้ง12หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการ Nong Sano Health Care กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด 19 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนภายในกิจกรรมทางหมอประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสนตำบลได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโคิวด-19 ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ ณ ขณะนี้ และได้พูดถึงการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 และสอนการสวมหน้ากากอนามัยและการล้างมือที่ถูกต้องก่อนที่จะมีการสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือโดยกิจกรรมนี้ทางผู้ปฏิบัติงานก็ได้มีส่วนร่วมในการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยในส่วนของการทำเจลล้างมือมีดังนี้

มีส่วนประกอบดังนี้

1.เอธิลแอลกอฮอล์ 99 % 3 ลิตร

2 .คารโบพอล 15กรัม  

3.TEA  8 กรัม 

4.น้ำมันยูคาลิปตัส 1 ออนด์  

5.กรีเซอรีน 15 ซีซี  6.น้ำสะอาด 1 ลิตร

วิธีทำการทำเจลล้างมือ

      1. นำน้ำสะอาด 800 ซีซี ใส่กะละมังพลาสติกค่อยๆโรยคาร์โบพอลกระจายให้ทั่วและคนสัก 5 นาที ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงพอครบครึ่งชั่วโมงและมาคนใหม่ทำอย่างนี้จนครบ 2 ชั่วโมงจนคาร์โบพอลละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำนำแอลกอฮอล์3 ลิตรผสมกับข้อที่ 1

 1. นำยูคาลิปตัสผสมกับกรีเซอรีนใส่ถ้วยต่างหากและคนให้เข้ากันแล้วจึงนำไปเทรวม ข้อ 2
 2. นำน้ำสะอาด200ซีซีผสมกับTEAและคนให้เข้ากันแล้วจึงนำไปเทรวมกับข้อ 3จากนั้นคนให้เข้ากัน

ข้อสังเกตุ: ถ้าเจลยังขุ่นอยู่แต่ยังไม่เหนียวให้เติมน้ำทีละนิดๆไปเรื่อย ๆจนกว่าจะใสขึ้นและเจลจะเหนียวเอง

แต่ ถ้าต้องการใส่สีสันให้นำสีเพียงเล็กน้อยละลายน้ำก่อนแล้วเติมสีตามต้องการเป็นอันเสร็จขั้นตอน หลังจากทำเสร็จให้ปิดฝาให้สนิทกันแอลกอฮอล์ละเหยออกไป หรือนำมาบรรจุขวดแล้วปิดฝาให้สนิทและพอทำเสร็จแล้วทางผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลหนองโสน พร้อมทั้งท่านคณบดี อาจารย์ประจำหลักสูตรและหมอประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสนพร้อมตัวแทนอสม.ทั้ง12 หมู่บ้าน ได้ร่วมกันเดินรณรงค์แจกเจลแอลกอฮอล์ที่ทำขึ้นให้กับชาวบ้านในระแวกใกล้เคียง

รูปภาพกิจกรรมกิจกรรมอบรมโครงการ Nong Sano Health Care 

   

          วันที่ 25 และ 28 มิถุนายน 2564 กระผมและทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนางรองและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองโสนและเจ้าของแปลง โคก หนอง นา โมเดล โดยมีกิจกรรมร่วมกันคือการเอามื้อสามัคคี เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ” ที่แสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเดิมที่พบในทุกพื้นที่ เป็นกระบวนการทำงาน“ทำแบบคนจน” เพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ การใช้กิจกรรมเอามื้อสามัคคีมาขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในแต่ละแปลง จึงเป็นการรื้อฟื้นเอาวิถีชีวิตดั้งเดิมวัฒนธรรมอันดีของคนไทยย้อนกลับมาปฏิบัติให้เกิดการปฏิบัติตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ รวมทั้ง สร้างความเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชน จนเกิดเครือข่ายที่มีพลังและความสามัคคีการเอามื้อสามัคคี เป็นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง โดยมีการแบ่งหน้าที่วางแผนการเอามื้อสามัคคี เริ่มจากการสร้างความรู้ เตรียมความพร้อมกิจกรรม จากนั้นแบ่งหน้าที่ แบ่งคน แบ่งงาน ภายใต้แนวคิด “คึกคัก คล่องแคล่ว ครื้นเครง” และการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เป็นการเรียนรู้ 10 ขั้นตอนตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เช่น การร่วมกันเอามื้อห่มดิน ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์4 อย่าง ปลูกป่า 5 รวมทั้งการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชเศรษฐกิจ เช่น สัก พะยูง ยางนา เป็นต้น เมื่อเสร็จจากกิจกรรมลงมือปฏิบัติก็มีทานอาหารร่วมกัน และในระหว่างการทานอาหารก็จะมีการแบ่งปันความรู้สึกดี ๆ การล้อมวงสนทนา เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้ทำจริง ซึ่งนอกจากจะได้มีการพัฒนาพื้นที่ของครัวเรือนต้นแบบตามหลักกสิกรรมธรรมชาติแล้ว ยังก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงจากการฝึกปฏิบัติของผู้เข้าร่วมเอามื้อสามัคคีทุกคน เกิดเครือข่ายเอามื้อสามัคคีของครัวเรือนต้นแบบ ที่จะคอยช่วยเหลือกันเอามื้อสามัคคีในแปลงอื่น ๆ ในพื้นที่เครือข่าย ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สามารถเป็นพลังของชุมชนที่เข้มแข็งได้ สามเรื่องนี้จะทำให้ครัวเรือนมีความมั่นคง พออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น พร้อมรับมือกับปัญหาด้านต่างๆ ได้ และที่สำคัญคือมีการปรับทัศนคติให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาการได้รับการเรียนรู้ตลอดเวลาตลอดชีวิต เพื่อนำความรู้และคุณธรรมมาเป็นพื้นนฐานในการดำรงชีวิตนั่นเอง

 แปลงโคก หนอง นา ที่ทางผู้ปฏิบัติงานได้ไปลงพื้นที่ทำกิจกรรมนั้น มีดังนี้

 1. แปลงนายบุญลือ นวลปักษี  บ้านบุคราม หมู่ที่ 11
 2. แปลงนายจุล ชื่นชู บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1
 3. แปลงนายบุญมี หรพบรรพ์ บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1
 4. แปลงนางสาวดนุลดา ธรรมศิริ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4
 5. แปลงนางสาวปรีดา จรกระโทก บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10
 6. แปลงนายอุทัย งามแพง บ้านหนองโสน หมู่ที่ 5
 7. แปลงนายสว่าง อุดมดัน บ้านโสนน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12

 รูปภาพกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี 

          วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 กระผมและทีมงานกลุ่มประชาชนได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบฟอร์ม 06 (สำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่) โดยข้อมูลในแบบสำรวจอ้างอิงตามแนวทางปฏิบัติของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารสุข คือ 1. สำหรับที่พักอาศัย 2. สำหรับตลาด 3.สำหรับศาสนสถาน 4. สำหรับโรงเรียน ของตำบลหนองโสนทั้ง 3 หมู่บ้านที่ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มประชาชนรับผิดชอบ โดยก่อนจะลงสำรวจยังได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน อสม.ในชุมชนเป็นอย่างดีแ

          การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าในเดือนกรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มประชาชน ตำบลหนองโสน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเอามื้อสามัคคีร่วมกับชุมชนและยังสนุกกับการลงพื้นที่ทุกๆครั้งในการลงแต่ละครั้งชาวบ้านให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีในพื้นที่ ตำบลหนองโสนและปฏิบัติตนตามมาตรการป้องการโรคระบาดของชุมชนอย่างเคร่งครัด

วีดิโอประจำเดือนกรกฏาคม 2564

อื่นๆ

เมนู