ข้าพเจ้า นางสาวเพ็ญลักษณ์ อุดมดัน  ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง ตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) กลุ่มงาน กพร.

                                        การปฏิบัติงานในเดือนกรฎาคม งานยังเป็นงานเอกสารเป็นส่วนมาก งานเอกสารที่ได้รับมอบหมายในเดือนกรกฎาคมจะได้จัดเรียงปห้มเอกสารเบิกเงินเอามื้อสามัคคี โครงการโคกหนองนาโมเดล โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งานที่ทำก็คือจะจัดเรียงเอกสาร ตรวจสอบเลขบันทึก และออกเลขหนังสือส่ง และเมื่อแฟ้มออกก็จัดเรียงเอกสารแล้วตรวจสอบความถูกต้องแล้วส่งให้พัฒนากรตรวจอีกครั้ง และช่วยเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับหมอบหมาย

และการปฏิบัติงานการลงพื้นที่โครงการต่าง ๆ ก็จะมีการลงพื้นที่ดังนี้

                           -ลงพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 บ้านหนองไทร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์โดยอำเภอนางรองนำเสนอกิจกรรมพัฒนาชุมดีเด่นระดับจังหวัด ดังนี้

                                 1.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข บ้านหนองไทร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไทร อำเภอนางรองบุรีรัมย์
                                 2.กลุ่ม/องค์การชุมชนแกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านหนองไทร

                                 3.ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลหนองไท

                                 4.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ชาย) ตำบลหนองไทร

           -ลงพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน  บ้านหนองพลวง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  กิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่ฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหาร คือ การทำแหนมหมูและแหนมกระดูกอ่อนหมู ได้ร่วมกับชาวบ้านทำแหนมหมูและแหนมกระดูกอ่อนหมู ถ่ายขั้นตอนการทำเพื่อนำไปจัดเรียงเป็นวิธีทำ

อื่นๆ

เมนู