ข้าพเจ้า นางสาวเบญญา นิยมเหมาะ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : การเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน HS02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

             การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นการลงเก็บข้อมูล แบบฟอร์ม 01 : แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และ 02 : แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยได้รับมอบหมายงานในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ หมู่ที่ 9 จำนวน 120 ชุด โดยภาพรวมในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านโคกตะโกเป็นพื้นที่ที่อยู่ในที่ตั้งขององค์การบริหารตำบลหนองโสนซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถเดินทางสะดวก เก็บข้อมูลแบบเดินเก็บตามบ้านผู้นำชุมชนและผู้ตอบแบบสอบถามให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  

              จากที่ได้ลงพื้นที่ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุส่วนมาก แต่ช่วงวัยที่มากจริงๆภายในชุมชนนั้นเป็นวัยทำงานมากว่าจึงทำให้มีแค่ผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามจึงมีอายุมาก แต่มีความแข็งแรงสามารถตอบแบบสอบถามได้ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี บริบทของชุมชนเป็นชุมชนเกษตรกรรมมีห้วยช่องแมวกักเก็บน้ำไว้ใช้ รายได้ส่วนใหญ่มาจากการทำการเกษตร โดยรวมการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป็นไปด้วยดี  

 

อื่นๆ

เมนู