ข้าพเจ้า นางสาวจริยาภรณ์ แก้วปุม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : HS02 การเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ในเดือนมิถุนายน  2564 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เดือนมิถุนายนได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ณ บ้านโคกตะโก หมู่ 9 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่เก็บข้อมูล 10 หัวข้อใน Applications. U2T ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ่าน Applications. U2T ในพื้นที่บ้านโคกตะโก  หมู่ 9 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน อสม.ในชุมชนวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องการโรคระบาดอย่างเคร่งครัด การลงพื้นที่เก็บข้อมูล 10 หัวข้อในApplications. U2T ได้แก่ 1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2. แหล่งท่องเที่ยว 3. ที่พัก/โรงแรม 4. ร้านอาหารในท้องถิ่น 5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 6. เกษตรกรในท้องถิ่น 7. พืชในท้องถิ่น 8. สัตว์ในท้องถิ่น 9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น ซึ่งในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้นัดลงพื้นที่เตรียมขุดดิน ขุดหลุมเพื่อเตรียมปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชา 2564 ภายใต้ “โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยางพิมพ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  วันที่ 24 พฤษภาคม  2564 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองหนองโสน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ทำกิจกรรม U2T รวมพลัง ฉีดวัคซีนพิชิตภัย COVID ด้วยวัคซีน “U2t รวมพลัง ปกป้องชีวิต พิชิตภัย covid ด้วยวัคซีน” ในขั้นตอน STEP 1 คลีน พื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด “กิจกรรมการทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ทำให้สภาพแวดล้อมสะอาด ปลดเชื้อ ทำให้ตำบลของเราน่าอยู่มากขึ้น ช่วยป้องกันการระบาดของเชื้อโรค” ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรม covid week ณ โรงเรียนบ้านโคกตะโก ตำบลหนองโสน อำเภอหนองโสน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทำความสะอาดห้องเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ ให้สะอาดเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่ติดอยู่ให้สะอาดและเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ซึ่งในการทำกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านโคกตะโกเป็นอย่างดี STEP 2 สร้าง SAFF ZONE เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด “การเตรียมความพร้อมการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย ศึกษาคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุข สำรวจและกำหนดบริเวณพื้นที่ และพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง ออกแบบและเผยแพร่มาตรการการใช้สถานที่ร่วมกันอย่างปลอดภัย” STEP 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อมกับสถานการณ์โควิด-19 “จัดหาและบริหารจัดการอุปกรณ์ให้พอและพร้อมใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย เจลแอลกฮอล์ ฉากกั้น และอื่นๆ ที่มีความความจำเป็นต้องการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19”

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรม “การเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง” ในหัวข้อ ปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน ภายใต้ “โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยางพิมพ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ 1.พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย  2.พ่อคำเดื่อง  ภาษี  3.ดร.พิสมัย  ประชานันท์  4. นายกเกรียงศักดิ์  แผ้วพลสง  5.กำนันเดช  สวัสดิ์พูน  6.อาจารย์ไพรัช  ชื่นศรี  7.คุณคำนึง  เจริญศิริ  8.ช่างดำอินดี้  9.นายณรงค์ฤทธิ์  เสนาสังข์ หลังจากฟังเสวนาจบก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชา 2564

 

อื่นๆ

เมนู