1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง
  4. แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย HS02ตำหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย HS02ตำหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวปลิตา กุลวิเศษ เจ้าหน้าที่โครงการประเภทนักศึกษา ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานตำบลหนองโสน เมื่อวันที่ 13กุมภาพันธ์ เวลา 11.00 น. ณ บ้านหนองม่วง ต.หนองโสน อ.นางรอง

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ณ บ้านหนองม่วง หมู่3 ตำบลหนองโสน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการลงพื้นที่เพื่อหาข้อเท็จจริง โดยข้อมูลที่ได้มาจะนำไปศึกษาเกี่ยวกับการทำโคกหนองนาโมเดล เพื่อหารายได้เสริมให้ชุมชนและได้เชิญชวนให้เข้ามาดูวิธีการทำโคกหนองนาโมเดล

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ในวันที่13 กุมภาพันธ์ ณ หมู่บ้านหนองม่วง ตำบลหนองโสน ขณะที่ข้างพเจ้าเดินทางไปลงพื้นที่พบว่าถนนทางเข้าหมู่บ้านทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าได้ขอความอนุเคราะห์จากกำนันผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายเชิญชวนประชาชนออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาลัย หลังจากกำนันผู้ใหญ่บ้านประกาศประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี หลังจากสำรวจแบบฟอร์ม01พบว่าประชาชนในชุมชนส่วนมากมีอาชีพทำนา ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ เป็นส่วนมาก

ข้าพเจ้าได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนปัญหา ถนนเข้าหมู่บ้าน ไฟฟ้ารอบหมู่บ้านยังขยายไม่มากพอให้เกษตรกรรมได้ใช้ เช่นนี้ชุมชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางโครงการจะเข้ามาช่วยเหลือและจัดสรรเงินทุนเพื่อพัฒนาถนนทางเข้าให้ดียิ่งๆขึ้นไป

ต่อมาวันที่14 กุมภาพันธ์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าหมู่บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่8 ตำบลหนองโสน ได้เข้าไปพบกับผู้ใหญ่บ้าน ชื่อนายหนูนา เชื้อพรมมาและได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามที่ทางโคกการให้มาสอบถาม จากการทำแบบสอบถามแบบฟอร์ม01 พบว่าปัญหาหลักในชุมชนมูลสัตว์บนถนนเยอะเกินไป มลพิษทางอากาศจากการเผาถ่าน เช่นนี้ชุมชนมีความหวังว่าโครงการจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหา

บทสรุป

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถาม01ข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน ทั้งสองหมู่บ้านถือได้ว่ามีอาชีพทำนา เกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป เลี้ยงสัตว์ เป็นหลัก มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ บางครัวเรือนไม่มีที่นาทำกินและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านแต่ละหมู่ หมู่3มีสิ่งแวดล้อมที่ดี หมู่8มีมลพิษทางอากาศทางบางส่วน และทั้ง2หมู่บ้านสามารถทำโคกหนองนาโมเดลได้ และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านหมู่3,8และคนในชุมชนที่ให้ความร่วมมือให้กรอกแบบสอบถามนี้ ขอบคุณค่ะ

 

 

อื่นๆ

เมนู