ข้าพเจ้า นางสาวปภัสรา ได้ทุกทาง ประเภท กลุ่มประชาชน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์                         

หลักสูตร : โคกหนองนาโมเดล HS02

อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดทีมงานลงพื้นที่และชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. หลังจากอาจารย์ประจำหลักสูตรชี้แจงรายละเอียดงานเรียบร้อย ทีมงานได้แยกย้ายไปลงพื้นที่รับผิดชอบ กลุ่มประชาชนรับผิดชอบ หมู่ 4 บ้านโคกน้อย หมู่ 6 บ้านระนามพลวง และหมู่ 10 บ้านโคกสูง

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านโคกน้อย โคกสูง ระนามพลวง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยได้สอบถามข้อมูล และสำรวจข้อมูลระดับบุคล ครัวเรือน และชุมชน และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด -19 ข้อมูลที่ได้จะนำมาพัฒนาและก่อให้เกิดประโยชน์ภายในชุมชนต่อไป

ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าติดต่อ กับผู้นำชุมชน บ้านโคกน้อย บ้านโคกสูง และบ้านระนามพลวง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ผู้นำชุมชนได้แจ้ง ชี้แจงรายละเอียด ให้ชาวบ้าน เพื่อที่ชาวบ้านจะได้ทราบ และให้ความร่วมมือ ในการตอบแบบสอบถาม ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้าลงพื้นที่บ้านโคกน้อยและโคกสูง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานลงพื้นที่บ้านระนามพลวง ในการตอบแบบสอบถามนี้จะเกี่ยวกับ 1.ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 2.ภาวะด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน 3.ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของชุมชน 4.ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน 5.สภาพความต้องการขงชุมชน/หมู่บ้าน ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าและทีมงานแยกกันสอบถามในแต่ละคุ้ม  

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ให้ข้อมูลที่สอบถามไปอย่างครบถ้วน ข้าพเจ้าและทีมงานขอขอบพระคุณ ผู้นำชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้าน บ้านโคกน้อย บ้านโคกสูง บ้านระนามพลวง และชาวบ้าน เป็นอย่างสูง

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู