ข้าพเจ้า นางสาวอาทิตยา ราชสมบัติ  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
หลักสูตร : เกษตรผสมผสานในรูปแบบโครงการโคกหนองนาโมเดล ตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน HS02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

ตลอดเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ทำการอบรมพัฒนาทักษะผ่านระบบ e-Learning (อบรมด้วยตนเอง) ตามที่โครงการฯ กําหนดไว้ 4 ด้านสำคัญ ได้แก่1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy 3) ด้านการเงิน Financial Literacy 4) ด้านสังคม Social Literacy ซึ่งการอบรมทั้ง 4 ด้านเป็นการอบรมที่ให้ทั้งความทักษะด้านต่างๆ ซึ่งในช่วงที่อบรมข้าพเจ้าได้เรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ได้รับฟังในการอบรมซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงสามารถนำมาเป็นความรู้บอกต่อถึงน้องๆได้อีกด้วย การอบรมพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านนี้ข้าพเจ้าได้ทำการอบรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy ( -พลเมืองดิจิทัล -การรู้เท่าทันสื่อ -การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ -ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ -การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน )

2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy (-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน )

3) ด้านการเงิน Financial Literacy (-หลักการลงทุน -หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง -เงินทองต้องวางแผน -ชีวิตดี เริ่มต้นที่การวางแผน -คัมภีร์ 4 รู้วางแผนดีชีวิตมั่นคง -วางแผนสร้างเงินออมเพื่ออนาคต -หมดหนี้มีออม )

4) ด้านสังคม Social Literacy (-การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคม -จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน -การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมืออาชีพ )

และต่อมาภายในเดือนพฤษภาคมวันที่ 22 เมษายน 2564 อาจารย์ได้ชี้แจงการนัดหมายประชุม โดยได้นัดหมายการประชุมกันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน (อบต.หนองโสน) ในเวลา 09.30 น. ประชุมเกี่ยวกับโครงการโคกหนองนาโมเดล ของต.หนองโสน โดยอาจารย์ให้ตัวแทนประจำกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมจำนวนกลุ่มละ 2 คน เพราะกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ Covid-19

การประชุม อาจารย์ประจำหลักสูตรได้กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการโคกหนองนา ให้นายกทราบ วัตถุประสงค์แบ่งเป็นดังนี้

สำรวจปัญหา ความต้องการ และแนวทางส่งเสริมอาชีพเกษตร ผสมผสานเพื่อสร้างรายได้ครัวเรือนในรูปแบบโคกหนองนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย 3 ด้าน

-ด้านเกษตรอินทรีย์ (ปลูกผักปลอดสารพิษ)

-ด้านปศุสัตว์ (การเลี้ยงไก่ เป็ด หมู ควายนม)

-ด้านประมง (การเลี้ยงหอย ปู ปลา)

และในช่วงประมาณ บ่าย 2 คณบดี อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานได้ลงไปดูตัวอย่างต้นแบบโคกหนองนาโมเดล ของ อาจารย์ ดนัย ศรีสุริยะวงศา (อ.อู๊ด) ณ บ้านโสนน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์อาจารย์ดนัย ได้สร้างบ้านเล็กๆ อยู่กับภรรยา และปลูกพืชผัก ผลไม้ต่างๆในพื้นที่นาของตัวเองจำนวน 3 ไร่ และได้ขุดคลองไส้ไก่ล้อมรอบ มีการเลี้ยงปลาตามธรรมชาติ มีการขุดเจาะน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 28 เมษายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสน ประชุมออนไลน์ผ่าน Google meet เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคมและชี้แจงเรื่องการจัดงานผ้าป่าสมทบทุนสร้างศูนย์การเรียนรู้ ผ่านทางออนไลน์ในวันที่ 12พฤษภาคม 2564 และชี้แจงการมอบหมายงานการเก็บข้อมูลทั้ง 10 หัวข้อในแอพพลิเคชั่น U2T อย่างละเอียดเพื่อให้การกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์และถูกต้องครบถ้วนให้มากที่สุด

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ ณ โคกหนองนาโมเดลของนายสว่าง  อุดมมะดัน บ้านโสนน้อยพัฒนา หมู่ 12 ตำบลหนองโสน โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร ตัวแทนกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ประชาชน นักศึกษา กลุ่มละ 3 คน และผู้นำ ประชาชนในพื้นที่บ้านโสนน้อยพัฒนา 10 คน จากการบรรยายของนายสว่าง  อุดมมะดัน (เจ้าของแปลงนา) ได้เล่าว่า  กรมการพัฒนาชุมชน ได้เสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล” เป็นการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคกหนองนาโมเดล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ร่วมงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ โดยภายในได้มีการพูดถึงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่หมู่บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ยั่งยืนสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปการวัด คือการวัดน้ำใจ ศีลธรรม อาหารที่อุดมสมบูรณ์ วัดคนที่มีความเสียสละ และเรื่องของเศรษฐกิจในความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน และภายในงานได้ชมการถ่ายทอดสดงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชน

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู