ข้าพเจ้า นางสาวเพ็ญลักษณ์ อุดมดัน  ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง ตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) กลุ่มงาน กพร.

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานในเดือนเมษายน คือ

 

 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน
โดยจะมีกิจกรรมที่ร่วมทำกับครัวเรือน ได้แก่
?จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
?การวิเคราะห์ครัวเรือนและประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทย 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด
?การประเมินความสุขมวลรวม (GVH)
?การจัดทำข้อมูลแผนชีวิตของครอบครัวพัฒนา
?การจัดทำข้อมูลชุมชนและแผนชุมชน
?สรุปบทเรียนและมอบหมายภารกิจ

 

สรุปผลการปฏิบัติงาน ในเดือนเมษายน การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่นักพัฒนากรกำหนด ตามแผนของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ การปฏิบัติมีการลงพื้นที่อาทิตย์ละ 1 ครั้งและมีการร่วมกิจกรรมต่างๆของสำนักงานอำเภอตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู