ข้าพเจ้า นางสาวเพ็ญลักษณ์ อุดมดัน  ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง ตั้งแต่วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) กลุ่มงาน กพร.

ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ให้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง มีนายสุรพันธ์ สุริยพันตรี ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอ เป็นหัวหน้า วันแรกในการปฏิบัติงาน รายงานตัวต่อพัฒนาการอำเภอและพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดงานต่างๆ พร้อมทั้งไปรายงานตัวต่อกำนัน ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลและทำความเข้าใจกับงานที่ทำกับนักพัฒนากรอำเภอตามแผนปฏิงานตามที่โครงการกำหนดเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์

                                 

        การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลคือ การนำเข้าข้อมูลผลการขับเคลื่อนและผลความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินในภารกิจงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง โดยลงพื้นที่อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ และปฏิบัตงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ โรงการที่ปฏิบัติในเดือนกุมภาพันธ์ได้แก่

               -การลงข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานด้วยช่องทาง Online  โดยจะมีนักพัฒนากรเป็นคนเขียนข่าวประชาสัมพันธืผ่าน Facebook และนำข่าวที่นักพัฒนากรลงนำมาลงประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง จะลงข่าวตามจำนวนที่นักพัฒนากรลงต่อเนื่องทุกวัน

-การติดตามนักพัฒนากรชุมชนออกพื้นที่ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านหนองม่วง ม. ๑๐ ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ข้อมูลที่เก็บคือสำรวจและรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มเลี้ยงสุกรขุน

             -ลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  พบปะพูดคุย ชี้แจงรายละเอียดกับครัวเรือนเป้าหมายและติดตามการดำเนินงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแก่ครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อนำไปใช้สำหรับเพิ่มธาตุอาหารในดิน และบำรุงพืชผักต่อไป

         -บันทึกข้อมูลสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรายใหม่ตามรายชื่อที่มีผู้ยืนใบสมัคร

สรุปผลการปฏิบัติงาน ในเดือนกุมภาพันธ์ การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่นักพัฒนากรกำหนด ตามแผนของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ การปฏิบัติมีการลงพื้นที่อาทิตย์ละ 1 ครั้งและมีการร่วมกิจกรรมต่างๆของสำนักงานอำเภอตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู