• ข้าพเจ้า นางสาววิลาวัลย์ โกเมน ประเภทประชาชน เป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ 1 ตำบล 1 มหาลัย “มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ” ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร(HS02)

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้า ทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ตำบลหนองโสนได้ประชุมออนไลน์ผ่าน (Google meet) เรื่องเตรียมความพร้อมในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน จัดทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์และจัดเตรียมหาหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอร์ เพื่อนำไปแจกให้กับชาวบ้าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องจากตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronavirus) หรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อก็คือ โควิด-19 (COVID-19) จะยังไม่หยุด ทั้งยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และก็กว้างขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ผู้ป่วยบางรายมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ และปัจจุบันไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้วจากการไอ จาม หรือสัมผัสกับผู้ป่วย

ดังนั้น อีกหนึ่งวิธีในการป้องกันไวรัส คือ การได้รับการฉีดวัคซีนและการล้างมือบ่อยๆ ก็นับว่ามีความสำคัญไม่แพ้การสวมหน้ากากอนามัย เพราะมือเป็นส่วนที่เราจับ สัมผัสกับสิ่งของต่างๆมากที่สุด ซึ่งหากไปสัมผัสกับไวรัสและนำมือมาสัมผัสกับหน้าก็อาจทำให้ติดเชื้อได้เช่นกัน เราควรให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนและล้างมือเป็นอย่างยิ่ง เวลาเราออกไปข้างนอกเราควรสวมหน้ากากป้องกันตลอดเวลา

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้า ทีมผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ประจำหลักสูตรและชาวบ้านระแวกใกล้เคียง ร่วมด้วยช่วยกันขดหลุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน “ภายใต้การรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง เวลา 12.00 น. ได้รับประทานอาหารร่วมกัน หลังจากรับประทานอาหารเสร็จอาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายให้มาร่วมปลูกป่าในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 จากนั้นแยกย้ายกันกลับ

 

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ได้ลงพื้นที่ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 พร้อมเป็นตัวแทนมอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอร์ให้กับชาวบ้านตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง ชาวบ้านทุกคนน่ารักและให้ความร่วมมือดีมาก

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้า ทีมผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ประจำหลักสูตรและชาวบ้านระแวกใกล้เคียง ได้เข้าร่วมปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน “ภายใต้การรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง พิธีเปิดการเสวนาปลูกป่าชุมชนโดย นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง ผู้ร่วมเสวนา พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย / พ่อคำเดื่อง ภาษี / ดร.พิสมัย ประชานันท์ / นายกฯเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง / กำนันเดช สวัสดิ์ / อาจารย์ไพรัช ชื่นศรี / คุณคำนึง เจริญศิริ / ช่างดำอินดี้ / นายณรงค์ฤทธิ์ เสนาสังข์ ดำเนินการเสวนาโดย  คุณมนัญญา ม่วงสมมุข หลังจากฟังการเสวนาจบ เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ร่วมด้วยช่วยกันปลูกป่า การปลูกป่าเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เกิดกับเด็ก เยาชน ประชาชน  พนักงานทุกคนให้เห็นคุณค่าในการบำรุงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการช่วยลดภาวะโรคร้อน อีกทั้งเพื่อฟื้นคืนสมดุลให้ระบบนิเวศให้ยั่งยืนในระยะยาว เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และเป็นการบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนราชการต่างๆ และโรงเรียนในเขตพื้นที่ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

จากเดือนพฤษภาคมถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ่านแอป U2T เพิ่มเติมจากเดือนที่แล้ว ซึ่งเป็นข้อมูลหลายด้านของชุมชน มีทั้งหมด 10 หัวข้อคือผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืช สัตว์ ภูมิปัญญา และแหล่งน้ำในท้องถิ่น ของตำบลหนองโสนทั้ง 3 หมู่บ้านที่รับผิดชอบ บ้านโคกสูง บ้านโคกน้อย และบ้านระนามพลวง จากการสำรวจชาวบ้านในชุมชนทำให้ข้าพเจ้ารู้ถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนในชมชน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร เช่น ปลูกข้าว ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์เป็นต้น การลงพื้นที่ในครั้งนี้ชาวบ้านน่ารักมากเป็นกันเองและให้ความร่วมมือดีมาก

 

อื่นๆ

เมนู