ข้าพเจ้า นางสาวปภัสรา ได้ทุกทาง

ประเภท : ประชาชน

หลักสูตร : โคกหนองนาโมเดล (HS02)

ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย “มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแแก้วให้ประเทศ”

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือนมีนาคม เป็นการเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 และ 02 เพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์ ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่รับผิดชอบในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่4 บ้านโคกน้อย หมู่6 บ้านระนามพลวง และหมู่10 บ้านโคกสูง จากการสำรวจแบบฟอร์ม 01 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา รายได้หลักของครอบครัวมาจากการขายผลผลิตทางการเกษตร และปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ ปัญหาขาดแคลนน้ำ และอยากให้มีการติดตั้งเสาไฟฟ้าเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ชุมชนและเพิ่มแสงสว่างให้ถนนที่ใช้ทางการเกษตร และอยากให้มีอบรมส่งเสริมด้านอาชีพเสริมภายในชุมชน

จากการเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 02 เป็นการสอบถามความรู้ความเข้าใจ และความเสี่ยงเกี่ยวกับเชื้อไวรัส Covid-19 ของประชาชน ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัส Covid-19 พอสมควร รู้จักป้องกันตนเองเมื่อเข้าไปในพื้นที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก หรือที่สาธารณะก็จะสวมหน้ากากอนามัย และใช้สเปรย์แอลกอล์ล้างมือ จากการสำรวจทั้ง 3 หมู่บ้าน ไม่มีความเสี่ยงจากโรค Covid-19 เนื่องจากประชานส่วนใหญ่กลัวโรคCovid-19 ทำให้ประชาชนไม่ค่อยออกจากบ้าน ส่วนมากที่ไปก็คือ ไปไร่ ไปนา ไปสวนเป็นต้น

ในการลงพื้นที่สำรวจนี้ ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ ต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู