เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้การลงพื้นที่ในเดือนนี้ต้องลงโดยจำกักจำนวนผู้ปฎิบัติงาน ข้าพเจ้านาย ภูมิภัทร ทองทัพไทย จึงไม่ได้ไปร่วมกิจกกรรม เพื่อลดจำนวนผู้ลงพื้นที่เพื่อสอดคล้องกับมาตราการป้องกันโควิด-19 ตามประกาศของจังหวัดบุรีรัมย์ ในการประชุม เมื่อวันที่ 22 เมษายน เเละ การลงพื้นที่เรื่องการเก็บข้อมูลด้านโคกหนองนา เมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เเต่ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ได้มีงานผ้างานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ / อ.ยักษ์จับอ.โจน ช่วงเช้าปาฐกถาพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในโลกยุคปัจจุบัน โดย ท่านอาจารย์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อ.ยักษ์)โดยเนื้อหาตามที่ข้าพเจ้าสรุปได้นั้นมีดังนี้ ท่านอ.ยักษ์ได้เล่าถึงประสบการณ์ จากที่อดีตเคยถวายงาน ต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ และ รัชกาลที่ ๑๐ เเละ เคยดำรงตำแหน่งอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เล่าถึงการทำฝนหลวง แต่ก่อนนั้นภาคอิสานมีความแห้งแล้งกว่านี้มาก แต่ด้วยพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ ๙ นั้นจะได้คิดโครงการ ฝนหลวง ขึ้นมาเพื่อให้ฝนตกในช่วงหน้าเเล้ง ซึ่งปัจจัยสำคัญในการทำฝนหลวงนั้นคือ เมฆ แล้วท่านอ.ยักษ์ ก็พูดถึงการถึงความหมายของ เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงนั้นไม่ใช่การที่ให้คนเรานั้นอยู่อย่างอดอยาก แต่เป็นการอยู่ด้วยความพอดี ไม่ขาดไม่เกิน มีการกินที่พอดี การเงินที่พอดี เหลือก็เอาไปขาย นี้คือความหมายจริงๆของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่การที่ต้องทำไร่ ทำนา อดออม อย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจหรือด้อยค่า จบการปาฐกถาในช่วงเช้า
ช่วงบ่าย ปาฐกถาพิเศษ โดยท่านอาจารย์ โจน จันได ข้าพเจ้าสรุปได้นั้นมีดังนี้ ท่านอ.โจน พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงอีกเช่นกัน แต่ในอีกมุมมองหนึ่ง เเละ มีความเป็นปรัชญา มากกว่าในช่วงเช้าที่จะเน้นไปทางวิชาการเสียส่วนใหญ่ อ.โจนได้เกริน ถึงความจำเป็นความต้องการของคนในยุคปัจจุบัน คนในยุคปัจจุบันนั้นใชทรัพยากรนั้นสินเปลืองเกินไป จนจะทำให้ทรัพยากรนั้นเริ่มหมดไป เราจึงควรใช้ชีวิตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรโดย ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง อย่างที่กล่าวนั้นพอเพียงนั้นคือ การ”พอดี” “พออยู่” “พอกิน” “พอใช้” อีกทั้งถ้ามีพืชส่วนไร่นา ไม่ควรทำการพืชเชิงเดี่ยวซึ่งจะเป็นผลเสียต่อดินด้วย เราควรปลูกพืชให้หลากหลายที่สุดด้วย คนเรานั้นขาดเเคลนอาหารนัก ขาดแครนที่ว่านี้ไม่ได้ขาดแคลนปริมาณของอาหารแต่ขาดแคลนชนิดของพืช ชนิดของสัตว์ คนเราในปัจจุบันนั้นกินไม่หลากหลายจนส่งผลเสียต่อร่างกาย คนในยุคนี้มอง”เงิน”ว่าคือทุกสิ่งในชีวิต จนลืมไปว่า”สุขภาพ”นั้นสำคัญมากกว่าเงินเสียด้วยซ้ำ ท่านอ.โจน เลยอยากให้คนรุ่นใหม่สนใจเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นสิ่งที่ทำได้จริง ไม่จำเป็นต้องทำไร่ ทำสวน อยู่ที่แบบไหนก็ทำได้ โดยใช้หลักคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง เท่านี้ชีวิตเราก็จะมีความสุข แบบ”พอดี” จบการปาฐกถาพิเศษ

ทั้งนี้ การเข้ารับฟังการปาฐกถาพิเศษ สามารถนำไป ใช้ในการดำเนินงานเเละการใช้ชีวิตได้ต่อไปในอนาคต

ข้าพเจ้าจะเล่าถึงขั้นตอนการจัดทำ VIDEO ประจำเดือนในแต่ละเดือนนี้เช่นในเดือนนี้ เดือน พฤษภาคม นั้นมีรูปประกอบ VIDEO มากพอที่จะจัดทำ VIDEO ครบตามเวลาที่กำหนด แต่ในบางเดือนก่อนหน้านี้ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโคโรน่าไวรัสหรือโควิด-19 ระบาดหนักทำให้การเก็บข้อมูลและการลงพื้นที่ไม่ได้ลงตามแผนที่กำหนดไว้ เลยไม่สามารถเก็บรูปหรือ VIDEOได้มากพอเพื่อประกอบการทำ VIDEO ประจำเดือน ในแต่ละครั้งที่ตัดต่อ VIDEO จะใช้เวลาไม่นานนัก เพราะข้าพเจ้าได้เรื่องรู้การตัดต่อและจัดทำ VIDEO มีองค์ความรู้พอสมควรแล้ว และในเดือนต่อไปๆ จะพัฒนาการจัดทำ VIDEO ให้น่าสนใจและเป็นระเบียบให้มากกว่านี้ตามองค์ความรู้ที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาการทำ VIDEO

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าอยากขอบพระคุณ คณาจารย์ประจำตำบลทุกท่าน แม้ไม่ได้มีการลงพื้นที่อย่างที่วางแผนไว้แต่ท่านคณาจารย์ก็ยังให้คำปรึกษาและความรู้เสมอมา ขอขอบพระคุณครับ

การอบรมครบทั้ง ๔ ทักษะ
๑)ทักษะทางดิจิทัล จากเว็บไซต์ TDGA ได้ความรู้เกี่ยวกับการใช่ดิจิตัลที่ถูกวิธีและเกิดคุณประโยชน์สูงสุดในองค์กร
๒)ทักษะทางFinancial Literacy จากเว็บไซต์ SET ได้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการบริหารจัดการเงินในรูปแบบต่างๆ สามารถนำมาบรูณาการในองค์กรได้ E-Learning
๓)ทักษะด้านสังคม Social Literacy จากเว็บไซต์ ThaiMOOC ได้ความรู้เกี่ยวกับ การสร้างทีมงานเพื่อการพัฒนาสู่ความแบบมืออาชีพเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
๔)ทักษะด้านEnglish Literacy จากเว็บไซต์ ThaiMOOC ได้ความเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในการสื่อสารกันระหว่างในองค์กร

 

 

 

อื่นๆ

เมนู