ข้าพเจ้านางสาวอำพร รัตนธิวัด ประเภทประชาชน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย “มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ”

หลักสูตร HS02 โคกหนองนาโมเดล ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
โดยข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานและได้ดำเนินกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2564 มีดังต่อไปนี้
การทำโคกหนองนาเป็นการจัดการพื้นที่ซึ่งให้เหมาะสมกับพื้นที่การเกษตรและเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคกหนองนาเป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมีมนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบ และโคกหนองนายังเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยังยืน
วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชนได้มีการนัดหมายลงพื้นที่โดยมี 2 ท่าน คือ นางสาวปภัสรา ได้ทุกทาง และนางสาววิลาวัลย์ โกเมน ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานให้สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลโคกหนองนาของ
นางจิตรานุช โพธิ์หิรัญ (พี่สาว)
ที่ตั้งแปลง : หมู่ 8 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่ 1 ไร่ แบ่งสัดส่วน 1 : 3
ระยะเวลาทำโคกหนองนา : 2 เดือน เริ่มเดือนกรกฎาคม 2564
โคก : ปลูกต้นไม้ได้แก่ ต้นสัก ต้นมะฮอกกานี ต้นพะยูง ไม้ผล ได้แก่ ต้นขนุน ต้นกล้วย ต้นมะพร้าว ผักสวนครัวได้แก่ ฟักทอง บวบ
หนอง : เลี้ยงปลาตะเพียน
นา : ปลูกข้าวหอมมะลิ
รายได้จากการทำโคกหนองนา : 500 บาท/เดือน
ความรู้สึกจากการทำโคกหนองนา : ทำให้เราได้รู้จักใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ต่อไปวันข้างหน้าผลผลิตที่เราได้ลงมือทำในวันนี้ก็จะนำกลับมาเป็นรายได้ให้เราจึงทำให้มีพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอเพียง
เวลา 13.00 น. ได้ลงพื้นที่โคกหนองนาแปลงของ

นางเปรมวิกา คนงาม (พี่หนอม)
ที่ตั้งแปลง : หมู่ 6 บ้านระนามพลวง ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่ 1 ไร่ แบ่งสัดส่วน 1 : 3
ระยะเวลาทำโคกหนองนา : 5 เดือน เริ่มเดือนพฤษภาคม 2564
โคก : ปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นสักทอง ต้นมะฮอกกานี ต้นยางนา ต้นสะเดา ไม้ผล ได้แก่ มังคุด มะพร้าว น้อยหน่า ขนุน กล้วย ผักสวนครัว ได้แก่ กระเพรา มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว ตะไคร้ ขิง ข่า ถั่วพู บวบ และฟักทอง
หนอง : เลี้ยงปลานิล
นา : ปลูกข้าวหอมมะลิ
รายได้จากการทำโคกหนองนา : 1000 บาท/เดือน
ความรู้สึกจากการทำโคกหนองนา : โดยส่วนตัวเป็นคนชอบทำการเกษตรอยู่แล้ว ชอบปลูกต้นไม้หลายๆ อย่าง ปลูกผักหลายๆ ชนิด อยู่กับไร่นา ซึ่งพอมีโครงการโคกหนองนาโมเดลเข้ามาโดยได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้และคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี และชอบค่ะ

วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. อาจารย์ภูริสา วัชเรนทร์วงศ์ ได้นัดหมายให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Google meet ในหัวข้อ SROI (socialreturn on investment) คือแบบสอบถามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการที่ทำกันอยู่อยากจะรับรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง คือ เก็บแบบสอบถามกับบุคคลที่อยู่ในชุมชนของเราทั้งหมด ซึ่งมี 11 แบบสอบถาม ได้แก่ 1.ตำบลเป้าหมาย 2.ลูกจ้างโครงการ 3.ครอบครัวลูกจ้าง 4.ชุมชนภายใน 5.ชุมชนภายนอก 6.อาจารย์โครงการ 7.เจ้าหน้าที่โครงการ 8.ผู้แทนตำบล 9.หน่วยงานภาครัฐ 10.หน่วยงาน อปท. 11.เอกชนในพื้นที่
โดยอาจารย์แอนให้ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษา กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มประชาชน ให้เลือกเอาหัวข้อว่าในแต่ละกลุ่มจะเอาหัวข้ออะไรโดยสรุปได้ดังนี้
1.กลุ่มประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้หัวข้อที่ 2 ลูกจ้างโครงการ หัวข้อที่ 9 หน่วยงานภาครัฐ หัวข้อที่ 10 หน่วยงานอปท. หัวข้อที่ 11 เอกชนในพื้นที่
2.กลุ่มประชาชน ได้หัวข้อที่ 2 ลูกจ้างโครงการ หัวข้อที่ 4 ชุมชนภายใน หัวข้อที่ 5 ชุมชนภายนอก หัวข้อที่ 8 ผู้แทนตำบล
3.กลุ่มนักศึกษา ได้หัวข้อที่ 1 ตำบลเป้าหมาย หัวข้อที่ 2 ลูกจ้างโครงการ
หัวข้อที่ 3 ครอบครัวลูกจ้างโครงการ อาจารย์แอนมอบหมายให้ นางสาวเบญจวรรณ ศรีพนม (พี่เบญ) รับผิดชอบในส่วนนี้
หัวข้อที่ 6 อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ และหัวข้อที่ 7 เจ้าหน้าที่โครงการ USI อาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้เก็บข้อมูล
ซึ่งในการเก็บข้อมูลครั้งนี้อาจารย์แอนให้ผู้ปฏิบัติงานกรอกลงในระบบ Google form ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2564 แล้วนำเอกสารข้อมูลส่งไปพร้อมใบรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม

วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานกลุ่มประชาชนได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในหัวข้อที่ 8 ผู้แทนตำบล ที่ให้ข้อมูล คือ นายสมพร นาแพง เจ้าพนักงานธุรการตำบลหนองโสน จะมีขหัวข้อที่ 1 คือ ตำบลของท่านได้ดำเนินกิจกรรมในด้านใดบ้าง หัวข้อที่ 2หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมมีบทบาทเกี่ยวข้องอย่างไรในการดำเนินกิจกรรม หัวข้อที่3หน่วยงานของท่านมีการใช้งบประมาณทรัพยากรและทีมสนับสนุนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมในหัวข้อนี้ นาย สมพร นาแพง ไม่ทราบว่าระดับหัวหน้าได้ค่าตอบแทนกี่บาท/เดือน/คนและระดับปฏิบัติการก็ไม่ทราบค่าตอบแทนเหมือนกันและในหัวข้อท่านมีความคาดหวังจากการดำเนินกิจกรรมอย่างไรบ้างได้รับการเปลี่ยนแปลงหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในชุมชนและชุมชนก็มีกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆๆเข้ามาจึงทำให้เกิดความร่วมมือความสามัคคีในองค์กรในชุมชนและมีการพัฒนางานในด้านต่างๆๆให้มีความมั่นคงขึ้นกว่าเดิม หัวข้อที่5 ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงผลกระทบในหน่วยงานของท่านและพื้นที่ชุมชนที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม
ไม่มีผลกระทบ
ในการดำเนินงานโครงการ u2t ทำให้หน่วยงานของท่านเป็นที่รู้จักของชุมชนและหน่วยงานอื่นๆๆส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร
ทำให้ภาพลักษณ์ดีมากขึ้น
หัวข้อที่7 ท่านคิดว่ามีผลกระทบด้านลบอื่นๆๆจากการดำเนินกิจกรรมหรือไม่
ไม่มีผลกระทบไม่มีปัญหาที่เกิดขึ้น
หัวข้อที่8 ข้อเสนอแนะและเพิ่มเติม
อยากให้มีโครงการหลายๆๆอย่างเข้ามามากขึ้น
เวลา13. 00น. ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาขนได้เก็บข้อมูลแบบสอบถามผู้ให้ข้อมูลคือ นายจุล ชื่นชม ผู้ใหญ่บ้านโคกว่าน ในหัวข้อที่ 4 ชุมชนภายในแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า
OTOP/อาชีพอื่นๆๆ
การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)
การนำความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆๆ
การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ขุมชน)
จากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลในส่วนต่างๆๆเป็นอย่างดีจึงทำให้งานเสร็จสิ้นไปได้ดี
ส่วนลูกจ้างโครงการ
ข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายงานให้กรอกแบบสอบถามในโครงการแบบสอบถามประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังค ในพื้นที่ระดับจังหวัดด้วยเครื่องมือsroi เป็นวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (u2t) โดยในดารปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างในโครงการนี้ท่านได้รับประโยชน์/การเปลี่ยนแปลงระดับใดซึ่งในการกรอกข้อมูลในครั้งนี้จะมีหัวข้อเรื่องในการประเมินศักยภาพตำบล-การสำรวจการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่
การพัฒนาสัมมาชีพ การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทักษะ 4ด้าน การจัดทำข้อมูลในชุมชน การจัดกิจกรรม u2t สู้โควิค
ซึ่งในส่วนนี้ข้าพเจ้าได้ดำเนินกิจกรรมในโครงการนี้แล้ว
ส่วนรายได้ในแต่ละเดือนที่ผ่านมาก่อนที่จะปฏิบัติงานของโครงการu2t จะมีรายได้ต่อเดือนไม่มากพอข้าพเจ้าได้มามีส่วนร่วมในโครงการu2t ทำให้ข้าพเจ้ามีรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมจึงทำให้ข้าพเจ้านำรายได้ส่วนนี้มาใข้จ่ายในชีวิตประจำวันและมีเงินออมในแต่ละเดือนจึงทำให้มีรายรับเปลี่ยนแปลงไปมาก

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00น. อาจารย์ประจำหลักสูตรข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกว่านเพื่อเตรียมสถานที่เตรียมงานเสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลทางเลือกทางรอดในยุค New Normalในวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ซึ่งได้ช่วยกันเตรียมการด้านสถานที่มีดังนี้
-กวาดพื้น
-เช็ดถูเก้าอี้
-จัดเตรียมป้ายเจ้าของแปลงโคกหนองนาทั้งหมด 11คน
-จับผ้า ในการจับผ้าเป็นงานที่ละเอียดเพื่อจัดตกแต่งโต๊ะให้สวยงามจึงได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะเสร็จ
เวลา 18.30น. เตรียมสถานที่เสร็จเรียบร้อยต่างแยกย้ายกันกลับบ้าน
วันอาทิตย์ ที่17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้เข้าร่วมการเสวนาเกษตรทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลทางเลือกและทางรอดในยุค New. Normal ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกว่าน ในเวลา 09.00น.โดยมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้
– พระครูวิสุทธิ์พัฒนาภิรม เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวงเจ้าคณะตำบลหนองกง
– รองศาสตราจารย์ ดร. อัครพล เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
-อาจารย์ชมพู อิสริยยวัฒน์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
-นาย สมชิต ไชยชาติ พัฒนาการชุมชนชำนาญการ อำเภอนางรอง
-อาจารย์ดนัย สุริยวงศ์ศรี นักพัฒนาการพื้นที่ต้นแบบ
-นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
-นาง ดนุลดา ธรรมนิยม สารวัตรกำนันตำบลหนองโสน
และร่วมด้วยผู้ปฏิบัติงาน u2t ทั้ง 3หนอง ได้แก่ หนองกง หนองยายพิมพ์ หนองโสน
เสวนาเสร็จก็จะมีการเดินเยี่ยมชมและศึกษาดูข้อมูลเจ้าของโคกหนองนาแต่ละคน ว่าเป็นอย่างไร
เวลา12.00น.รับประทานอาหารกลางเสร็จแล้วแยกย้ายกันกลับ

จากการลงพื้นที่ในการทำงานในเดือนตุลาคมได้มีกิจกรรมหลายๆๆอย่างเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าการลงพื้นที่บางครั้งจะเกิดอุปสรรคในสภาพดินฟ้าอากาศแต่ทุกคนก็ยังช่วยกันทำงานให้เสร็จและผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะเกิดจากความสามัคคีของเพื่อนร่วมงานในกลุ่ม จากบทความข้างต้น ข้าพเจ้าขอบพระคุณทุกท่าน และขออภัยหากมีข้อผิดพลาดไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

อื่นๆ

เมนู