ข้าพเจ้า นางสาวอาทิตยา ราชสมบัติ  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
หลักสูตร : เกษตรผสมผสานในรูปแบบโครงการโคกหนองนาโมเดล ตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน HS02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 20 กันยายน 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับโครงการโคกหนองนาโมเดล ซึ่งข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานอีก 1 คนได้รับผิดชอบในส่วนแปลงของ นายอุทัย งามแพง ซึ่งได้ลงพื้นที่ไปสอบถามเกี่ยวกับโคกหนองนาโมเดลที่นายอุทัย งามแพงได้ทำซึ่งได้ทำการสอบถามว่า

-สถานที่ตั้งโคกหนองนา และระยะเวลาที่เริ่มทำโคกหนองนา 

-ขนาดการจัดการแบ่งสัดส่วนของพื้นที่คือเท่าไร

-โคกหนองนาได้ทำการปลูกผัก เลี้ยงปลา และทำนาอะไร

-คาดการณ์ว่าหากโคกหนองนาสำเร็จสมบูรณ์ คิดว่าจะได้รับรายได้จากผลผลิตต่อเดือนในโคกหนองนาเท่าไร

– ความรู้สึกจากการทำโคกหนองนาโมเดล

ซึ่งการได้ลงพื้นที่ไปสอบถามที่โคกหนองนาของนายอุทัยก็ได้รับการต้อนรับที่ดีและเป็นกันเองเป็นอย่างมาก ทำให้เก็บแบบสอบถามผ่านไปได้ด้วยดีและได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์

วันที่ 25 กันยายน 2564  ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ได้ร่วมใส่ปุ๋ยที่คลองบ้านโคกว่าน โดยเป็นการใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้ที่ได้ร่วมกันปลูกในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีอาจารย์ชมพู อิสริยวัฒน์ และ พระอาจารย์ทองใส หรือพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรม เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง เป็นผู้นำทีมในการใส่ปุ๋ยและยังมีชาวบ้านตำบลหนองโสนมาร่วมกันใสปุ๋ยในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งขณะที่ทำการใส่ปุ๋ยได้มีฝนตกลงมาทำให้ชุ่มฉ่ำมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้จนครบเรียบร้อยก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้าน

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดประชุมผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ทุกท่านผ่านทางออนไลน์ ในการประชุมครั้งนี้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดเพื่อทำการชี้แจงงานแบบสอบถาม SROI โดยการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ชี้แจงงานและได้ทำการพูดคุยปรึกษากับผู้ปฏิบัติงานถึงการลงพื้นที่เพื่อเก็บแบบสอบถาม SROI ว่าจะแบ่งแบบสอบถามในแต่ละหัวข้อกันอย่างไร และกำหนดส่งแบบสอบถามเมื่อไร โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรก็ได้ร่วมพูดคุยและให้ข้อเสนอแนะในแต่ละหัวข้อซึ่งหลังจากทำการสรุปแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในหัวข้อแบบสอบถามในส่วนต่างๆเรียบร้อยก็ได้ทำการแยกย้ายกันไปทำแบบสอบถามที่ได้รับผิดชอบโดยมี 11 หัวข้อดังนี้

1.ตำบลเป้าหมาย

2.ลูกจ้างโครงการ

3.ครอบครัวลูกจ้างโครงการ

4.ชุมชนภายใน

5.ชุมชนภายนอก

6.อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ

7.เจ้าหน้าที่โครงการ USI

8.ผู้แทนตำบล

9.หน่วยงานภาครัฐ

10.หน่วยงาน อปท

11.เอกชนในพื้นที่

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 หัวหน้าตัวแทนโครงการ U2T ได้ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานการฟังเสวนาออนไลน์ เรื่อง Quadruple Helix จตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมฟังเสวนาในวันที่ 28 ตุลาคม 2564

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบแบบสอบถาม โครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T  ( ส่วนที่ 9 หน่วยงานภาครัฐ ) โดยแบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ท่านได้รับประโยชน์/การเปลี่ยนแปลงในระดับใด  ซึ่งข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ทำการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจาก นายดนัย สุริยวงศ์ศรี นักพัฒนาพื้นที่ตำบลหนองโสน ซึ่งได้รับความร่วมมือในการตอบคำถามเป็นอย่างดี

ทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลหนองโสนทุกคนได้ลงพื้นที่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เพื่อเตรียมจัดสถานที่ในงาน เสวนาเกษตรทถษฏีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล:ทางเลือกและทางรอดในยุค NEW NORMAL ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน โดยทีมผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ร่วมมือร่วมแรงกันในการจัดสถานที่ เรียงเก้าอี้ จัดผ้า และดูทำความสะอาดให้เรียบร้อย ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นมีฝนโปรยปรายมาตลอดช่วงที่จัดเตรียมสถานที่ พอจัดเตรียมสถานที่เรียบร้อยก็ได้ทำการแยกย้ายกันกลับบ้าน

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ทีมผู้ปฏิบัติ U2T ตำบลหนองโสน ทุกคนได้มารวมตัวเวลา 08.00 น. เพื่อดูเช็คความเรียบร้อยอีกครั้งก่อนเริ่มงานเสวนาเกษตรทถษฏีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล:ทางเลือกและทางรอดในยุค NEW NORMAL ซึ่งงานจะเริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้แยกย้ายกันตามความรับผิดชอบที่ได้รับ ก่อนเริ่มงานมีจุดให้ผู้ร่วมงานทุกคนได้ลงทะเบียนซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งภายในงานมีผู้ร่วมเสวนา 7 ท่าน และยังมีเจ้าของแปลงพื้นที่โคกหนองนาโมเดลทั้ง 11 ท่าน ภายในงานได้มีผู้ปฏิบัติงาน U2T จากตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกงมาร่วมภายในงาน ซึ่งตอนเที่ยงได้มีอาหารเพื่อต้อนรับทุกท่านโดยมีข้าวเม่าซึ่งเป็นของเด่นขึ้นชื่อของตำบลหนองโสนมาแจกอีกด้วย หลังจากผู้ร่วมเสวนาร่วมพูดคุยให้ความรู้เป็นที่เรียบร้อยก็ได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและได้แยกย้ายกันกลับบ้าน แต่ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสนได้อยู่เพื่อเก็บของให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการแยกย้ายกัน

จากการลงพื้นที่ประจำเดือนตุลาคมในครั้งนี้พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่คือสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการลงพื้นที่ เนื่องจากมีฝนตกในช่วงของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามและเนื่องจากการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งมีฝนตก หรืออาจหยุดตกแต่การเดินทางลงพื้นที่ก็ยังเป็นอุปสรรคเนื่องด้วยเส้นทางการลงพื้นที่ส่วนมากเป็นท้องนาสภาพดินทางเดินจึงมีพื้นที่แฉะ ดินเหนียว การขับรถก็จะไม่สะดวกมีความลื่นทำให้ต้องระวังเป็นอย่างมากเพราะหากไม่ระมัดระวังก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ แต่ทั้งนี้ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกคนก็ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอย่างครบถ้วน ซึ่งข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลแบบสอบถามทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างดีและเป็นกันเองเป็นอย่างมากทำให้ข้อมูลแบบสอบถามเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู