ข้าพเจ้า นางสาววิลาวัลย์ โกเมน ประเภทประชาชน เป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ 1 ตำบล 1 มหาลัย “มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ” ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร (HS 02)

“โคก หนอง นา โมเดล” เป็นหนึ่งปรัชญาในการออกแบบพื้นที่ทำการเกษตรตามศาสตร์พระราชา ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ ให้เกิดขึ้นอย่างเห็นผล เพราะไม่ว่าจะเป็นคนเมือง หรือคนชนบท หากเราเชื่อในวิถีชีวิตการกินอยู่แบบพอเพียง ชีวิตตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แล้วมีการลงมือทำให้เกิดขึ้นจริง เท่ากับเรากำลังสร้างภูมิคุ้มกันที่ทำให้เราพึ่งพาตนเองได้จากการสร้างพื้นที่ทำกิน ที่มีอาหาร มีน้ำไว้กินไว้ใช้ และสามารถเข้าถึงพลังงานได้ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้น ความมั่นคง และยั่งยืนก็จะตามมา

ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่กับสมาชิกประเภทประชาชนทั้ง 2 ท่าน คือ นางสาวปภัสรา ได้ทุกทาง (น้องโม) และนางสาวอำพร รัตนธิวัด (พี่อำพร) กลุ่มข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ไปสำรวจโคกหนองนาโมเดลของ

นางจิตรานุช โพธิ์หิรัญ (พี่สาว)

ที่ตั้งแปลง : หมู่ 8 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

พื้นที่ : 1 ไร่   แบ่งสัดส่วน 1:3

ระยะเวลาทำโคกหนองนา : 2 เดือน เริ่มเดือน กรกฎาคม 2564

โคก : ปลูกไม้ป่า ไม้ผล ผักสวนครัว

หนอง : เลี้ยงปลาตะเพียน บริเวณคลองไส้ไก่ปลูกบัวแดง

นา : ปลูกข้าว

รายได้จากการทำโคกหนองนา :  500/เดือน

ความรู้สึกจากการทำโคกหนองนา “ ทำให้เรารู้จักใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ต่อไปข้างหน้าผลผลิตที่ได้ลงมือทำก็จะกลับมาเป็นรายได้ให้เรา จึงให้มีพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอเพียง ”

นางสาวเปรมวิกา คนงาม (พี่หนอม)

ที่ตั้งแปลง : หมู่ 6 บ้านระนามพลวง ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

พื้นที่ : 1ไร่   แบ่งสัดส่วน 1:3

ระยะเวลาทำโคกหนองนา : 5 เดือน เริ่มเดือนพฤษภาคม 2564

โคก : ปลูกไม้ป่า ผักสวนครัว ไม้ผล  ฯลฯ

หนอง : เลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน บริเวณคลองไส้ไก่เลี้ยงปลานิล

นา : ปลูกข้าว

รายได้จากการทำโคกหนองนา : 1,000 บาท/เดือน

ความรู้สึกจากการทำโคกหนองนา “โดยส่วนตัวเป็นคนชอบทำเกษตรอยู่แล้วค่ะ ชอบปลูกต้นไม้ ปลูกผัก อยู่กับไร่กับนาค่ะ พอดีมีโครงการโคกหนองนาโมเดลก็เลยเข้าร่วมโครงการค่ะ และคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะ ชอบค่ะ”

การสำรวจทั้ง 2 แปลงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต้นไม้เริ่มงอกงาม พืชผักสวนครัวสามารถเก็บกินและนำไปจำหน่ายได้ ส่วนปลาที่เลี้ยงไว้ก็กำลังจะโต น้ำใสสะอาดอุดมสมบูรณ์ พี่สาวทั้ง 2 แปลง ให้ความร่วมมือดีมากและเป็นกันเอง

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่าน google meet โดยมีอาจารย์ภูริสา วัชเรนท์วงศ์ (อ.แอน) ได้มาอธิบายการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม u2t-sroi การติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ u2t ในตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ทำความเข้าใจ และอาจารย์ก็ได้แบ่งกลุ่มและหัวข้อตามประเภทของงาน ข้าพเจ้าประเภทประชาชนได้รับผิดชอบการเก็บข้อมูลแบบสอบถามหัวข้อที่2 ลูกจ้างโครงการ หัวข้อที่4 ชุมชภายใน หัวข้อที่5 ชุมชนภายนอกและหัวข้อที่8 ผู้แทนตำบล การประชุมในครั้งนี้ยังมีอาจารย์ผศ.ศุภกิจ ภูวงค์ และอ.สมยงค์ โสมอินทร์ ได้มาให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานประเภทประชาชนได้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลแบบสอบถาม u2t-sroi หัวข้อที่ 4 ชุมชนภายใน ได้ไปสอบถาม นายจุล ชื่นชู ผู้ใหญ่บ้านโคกว่าน ท่านได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(U2T) ในด้านการประเมินศักยภาพตำบล (Tambon Profile) การสำรวจการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ Covid-19 การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน(Community Big Data) การจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 Week) กิจกรรมพัฒนาตำบล 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ การส่งเสริมต้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)

ส่วนหัวข้อที่ 8 ผู้แทนตำบล ข้าพเจ้าได้ไปสอบถามนายสมพร นาแพง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดอบต. หนองโสน
1.ท่านมีความคาดหวังจากการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(U2T)ในครั้งนี้อย่างไร
-ได้รับการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้าน
-การมีส่วนร่วมในชุมชน
-ชุมชนมีกิจกรรมต่างๆ
-ได้มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ
-มีความสามัคคีในหมู่คณะ เช่นองค์กร ชุมชน
2.ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง/ผลกระทบ ในหน่วยงานของท่าน และพื้นที่ชุมชนดีขึ้นจากการดำเนินกิจกรรม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
-ไม่มีผลกระทบ สามารถส่งเสริมกิจกรรมในท้องถิ่นได้อย่างดี
3. ในการดำเนินงานโครงการ U2T ทำให้หน่วยงานของท่านเป็นที่รู้จักของชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นหรือไม่อย่างไร
-ดีขึ้นในทิศทางที่ดี
4. ท่านคิดว่ามีผลกระทบด้านลบอื่น ๆ จากการดำเนินกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2Tหรือไม่และท่านคิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร (ถ้ามี)
-ไม่มีผลกระทบและปัญหาใดๆ
5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในมิติของ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อตัวท่านเอง/องค์กรของท่านจากการดำเนินงาน
-สามารถส่งเสริมเพิ่มเติมกระจายความรู้ให้ได้ข้อมูลข่าวสาร เช่น ปลูกป่า ทำเจล ได้ความรู้ได้ขยายเพิ่มให้กับชุมชนในหมู่บ้าน

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานได้ลงพื้นที่ไปยัง ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดเตรียมสถานที่ทำกิจกรรมเสวนาทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา โมเดล : New Normel

วันที่ 17 ตุลาคม 2562
ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมทำกิจกรรมเสวนาทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา โมเดล ทางเลือกและทางรอดในยุค : New Normel โดยมีผู้เข้าร่วมคือ เจ้าของโคกหนองนาทั้งหมด 11 แปลง ผู้ปฏิบัติงาน ทั้ง 3 หนอง หนองยายพิมพ์ หนองกง และหนองโสน หลังจากฟังเสวนาเสร็จก็รับประทานอาหารร่วมกัน จากนั้นทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสนก็ช่วยกันเก็บสถานที่แล้วแยกย้ายกันบ้าน

จากการลงพื้นที่ในเดือนนี้ได้รู้จักการทำโคกหนองนามากขึ้นได้เห็นต้นไม้ผักสวนครัวเจริญเติบโตขึ้นและปลาที่เลี้ยงไว้ก็กำลังจะเจริญเติบโตอีกไม่กี่เดือนคงนำไปขายได้เพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายในครัวเรือน อุปสรรคคือการเดินทางค่อนข้างยากลำบากเพราะมีฝนตกตลอดแต่ชาวบ้านก็ยังให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้เดือนนี้งานทุกอย่างผ่านไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู