ข้าพเจ้า นางสาวเพ็ญลักษณ์ อุดมดัน  ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง ตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) กลุ่มงาน กพร.ฃ

เนื่องจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรองมีข้าราชการเกษียณ ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรองได้มีการจัดบายศรีสู่ขวัญและแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการนายทวีชัย บุญราศรีนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบบ้านหนองตาเข้ม หมู่ที่ 11 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอาชีพคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีตำบล

สำนักงานพัฒนาชุมชนจัดการฝึกอบรมการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มสมาชิกสตรีแต่ละตำบล จำนวน 15 ตำบล จะมีคณะทำการของสตรีแต่ละตำบลและสมาชิกสตรเข้าร่วมการฝึกอบรมตำบล 25 คน จะมีการฝึกอาชีพ4 อย่างได้แก่

1.การทำเปรย์ไล่ยุ่งตะไคร้หอม เนื่องจากวัตถุดิบสามารถหาได้ในชุมชน และขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยาก สามารถทำได้ง่าย ผู้ที่เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพต่อได้

2.การทำสบู่เหลว สบู่เหลวมีขั้นตอนการทำน้อยและการกวนสบู่ใช้เอง 1ครั้ง สามารถแบ่งใช้ได้นาน ทำให้ประหยัดรายจ่ายในครัวเรือนได้ และสามารถนำไปทำเป็นอาชีพได้

3.การทำปลาท่องโก๋ สตรีผู้เข้าร่วมได้ร่วมทำกับวิทยากร เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการทำ เป็นอาชีพที่สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพประจำได้

4.การทำสลัดโรล สลัดโรลมีส่วนผสมไม่มากและทำได้ง่าย สมารถขายได้จริง และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

อื่นๆ

เมนู