ข้าพเจ้า นางสาวสุทธิดา เอ็มประโคน ประเภทกลุ่ม บัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

หลักสูตร : HS02 โคกหนองนาโมเดล ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมการปฏิบัติงานในเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 มีกิจกรรมการปฏิบัติงานดังนี้

1.การประชุมออนไลน์เพื่อแนะนำวิธีการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม U2T-RSOI และการแนะนำรายละเอียดต่างๆให้กับสมาชิกใหม่ในโครงการ U2T

2.การกรอกข้อมูลออนไลน์ การประเมินศักยภาพและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม U2T-RSOI

3.อบรมการพัฒนาทักษะ 4 ทักษะ ผ่านระบบ e-learning

จากวันที่ 5 ที่ผ่านมาได้มีกำหนดการจากอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ google meet เวลา 11.00 น. มีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

– อาจารย์แนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกใหม่ เช่น การลงเวลาเข้าออกงาน การเข้าสู่ระบบเว็บไซส์ U2T การเขียนบทความ การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน และการอบรม 4 ทักษะ

– อาจารย์ภูริสา วัชเรนทร์วงค์ ได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการเก็บข้อมูล การประเมินศักยภาพและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม U2T-RSOI โดยมีหัวข้อการเก็บข้อมูลตามกลุ่มเปาหมายทั้งหมด 11 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

กลุ่มเป้าหมายที่ 1 ตำบลเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายที่ 2 ลูกจ้างโครงการ

กลุ่มเป้าหมายที่ 3 ครอบครัวลูกจ้าง

กลุ่มเป้าหมายที่ 4 ชุมชนภายใน

กลุ่มเป้าหมายที่ 5 ชุมชนภายนอก

กลุ่มเป้าหมายที่ 6 อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ

กลุ่มเป้าหมายที่ 7 เจ้าหน้าที่โครงการ USI

กลุ่มเป้าหมายที่ 8 ผู้แทนตำบล

กลุ่มเป้าหมายที่ 9 หน่วยงานภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมายที่ 10 หน่วยงาน อปท.

กลุ่มเป้าหมายที่ 11 เอกชนในพื้นที่

เป้าหมายสำคัญของการเก็บข้อมูล U2T-RSOI เพื่อการประเมินมูลค่า เพื่อติดตามและปรับกลยุทร์ ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T การทำงานในการเก็บข้อมูล อาจารย์ได้แบ่งงานตามกลุ่มประเภทของผู้ปฏิบัติงาน ในส่วนของกลุ่มประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้รับหมอบหมายให้เก็บข้อมูลในกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน อปท. และเอกชนในพื้นที่ 

รูปภาพการประชุมออนไลน์

การกรอกข้อมูลออนไลน์ในรูปแบบ Google form ในกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน อปท. และเอกชนในพื้นที่ ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ผู้ให้ความคิดเห็น เป็นไปในทางที่ดี

หน่วยงานภาครัฐ หัวข้อที่ 7 การดำเนินงานกิจกรรมโครงการ U2T ส่งผลให้เกิดผลกระทบเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านศักยภาพ คะแนนส่วนที่ 1 ระดับความสำคัญ อยู่ในเกณฑ์สำคัญมากที่สุด คะแนนส่วนที่ 2 ระดับการเปลี่ยนแปลง อยู่ในเกณฑ์มีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุด หัวข้อที่ 8 การดำเนินกิจกรรมโครงการ ส่งผลให้เกิดผลกระทบเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านภาคีเครือข่าย และการมีส่วนร่วม คะแนนส่วนที่ 1 ระดับความสำคัญ อยู่ในเกณฑ์มีความสำคัญมากที่สุด คะแนนส่วนที่ 2 อยู่ในเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด

หน่วยงาน อปท. หัวข้อที่ 7 การดำเนินกิจกรรมโครงการ U2T ส่งผลให้เกิดผลกระทบเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านศักยภาพ คะแนนส่วนที่ 1 ระดับความสำคัญ ข้อที่ 7.1 ได้ 9 คะแนน ข้อที่ 7.2 ได้ 8 คะแนน ข้อที่ 7.3 ได้ 10 คะแนน ข้อที่ 7.4 ได้ 2 คะแนน คะแนนส่วนที่ 2 ระดับความเปลี่ยนแปลง ข้อที่ 7.1 ได้ 4 คะแนน ข้อที่ 7.2 ได้ 4 คะแนน ข้อที่ 7.3 ได้ 5 คะแนน ข้อที่ 7.4 ได้ 2 คะแนน หัวข้อที่ 8 การดำเนินกิจกรรมโครงการส่งผลให้เกิดผลกระทบเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม คะแนนส่วนที่ 1 ระดับความสำคัญ ข้อที่ 8.1 ได้ 5 คะแนน ข้อที่ 8.2 ได้ 9 คะแนน ข้อที่ 8.3 ได้ 8 คะแนน ข้อที่ 8.4 ได้ 9 คะแนน คะแนนส่วนที่ 2 ระดับความเปลี่ยนแปลง ข้อที่ 8.1 ได้ 3 คะแนน ข้อที่ 8.2 ได้ 4 คะแนน ข้อที่ 8.3 ได้ 4 คะแนน ข้อที่ 8.4 ได้ 4 คะแนน

และเอกชนในพื้นที่ หัวข้อที่ 7 การดำเนินกิจกรรมโครงการ U2T ส่งผลให้เกิดผลกระทบเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านศักยภาพ คะแนนส่วนที่ 1 ระดับความสำคัญ ข้อที่ 7.1 ได้ 7 คะแนน ข้อที่ 7.2 ได้ 3 คะแนน ข้อที่ 7.3 ได้ 7 คะแนน ข้อที่ 7.4 ได้ 8 คะแนน คะแนนส่วนที่ 2 ระดับความเปลี่ยนแปลง ข้อที่ 7.1 ได้ 4 คะแนน ข้อที่ 7.2 ได้ 2 คะแนน ข้อที่ 7.3 ได้ 4 คะแนน ข้อที่ 7.4 ได้ 5 คะแนน หัวข้อที่ 8 การดำเนินกิจกรรมโครงการส่งผลให้เกิดผลกระทบเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม คะแนนส่วนที่ 1 ระดับความสำคัญ ข้อที่ 8.1 ได้ 8 คะแนน ข้อที่ 8.2 ได้ 9 คะแนน ข้อที่ 8.3 ได้ 5 คะแนน ข้อที่ 8.4 ได้ 6 คะแนน คะแนนส่วนที่ 2 ระดับความเปลี่ยนแปลง ข้อที่ 8.1 ได้ 5 คะแนน ข้อที่ 8.2 ได้ 5 คะแนน ข้อที่ 8.3 ได้ 5 คะแนน ข้อที่ 8.4 ได้ 4 คะแนน คะแนนทั้งหมดเป็นคะแนนของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน อปท. และเอกชนในพื้นที่

รูปภาพการกรอกข้อมูลU2T-RSOIออนไลน์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเข้ารับการพัฒนาทักษะผ่านระบบ e-learning อบรมด้วยตนเอง ตามที่โครงการได้กำหนดไว้ 4 ด้านดังนี้

ด้านที่ 1 ด้านดิจิทัล

ด้านที่ 2 ด้านภาษาอังกฤษ

ด้านที่ 3 ด้านการเงิน

ด้านที่ 4 ด้านสังคม

ทักษะด้านที่ 1 ด้านดิจิทัล ดิฉันได้ศึกษาในรายวิชาการออกแบบ infographic Design เป็นเวลา 6 ชั่วโมง รายวิชาที่ 2 เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล เป็นเวลา 10 ชั่วโมง รายวิชาที่ 3 พลเมืองดิจิทัล เป็นเวลา 5 ชั่วโมง และรายวิชาสุดท้าย พลิกโฉมโลกด้วยดิจิทัล เป็นเวลา 2 ชั่วโมง  รวมชั่วโมงที่เรียนทั้งหมด 23 ชั่วโมง

ทักษะด้านที่ 2 ทักษะภาษาอังกฤษ ดิฉันได้เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน Easy English for Everyday Life รวมเวลาเรียนทั้งหมด 24 ชั่วโมง

ทักษะที่ 3 ทักษะด้านการเงิน ดิฉันได้เรียนในรายวิชาที่ 1 ลงทุนหุ้นฉบับมือใหม่ เวลา 154 นาที รายวิชาที่ 2 ลงทุนหุ้นมั่นใจต้องเข้าใจกราฟเทคนิค เวลา 154 นาที รายวิชาที่ 3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เวลา 113 นาที รายวิชาที่ 4 เงินทองต้องวางแผน เวลา 151 นาที รายวิชาที่ 5 วางแผนเกษียณสไตล์มนุษย์เงินเดือน เวลา 151 นาที รายวิชาที่ 6 วางแผนภาษีสไตล์มนุษย์เงินออม เวลา 132 นาที รายวิชาที่ 7 หมดหนี้มีออม เวลา 170 นาที รายวิชาที่ 8 วางแผนลงทุนหุ้นสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน เวลา 181 นาที รายวิชาที่ 9 เตรียมความพร้อมสู่ทางเลือกอาชีพในฝัน เวลา 86 นาที รายวิชาที่ 10 คัมภีร์ 4 ความรู้วางแผนชีวิตมั่นคง รวมรายวิชาทักษะด้านการเงินทั้งหมด 10 รายวิชา

รูปภาพการอบรม 4 ทักษะ

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ได้มีการนัดหมายในการเตรียมสถานที่จัดงานเสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล:ทางเลือกและทางรอดในยุค New Normal ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลาในการนัดหมายวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 12:30 น ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโนนตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสนอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในวันที่ 16 ได้วางแผนในการจัดรูปแบบของงานสถานที่ และแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบของแต่ละงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน ทั้งงานด้านหน้าของผู้เสวนา บริเวณของผู้ร่วมงาน สถานที่รอบๆของงาน ห้องน้ำ โต๊ะ เก้าอี้ และป้ายแนะนำเจ้าของแปลงโคกหนองนาโมเดลทั้ง 11 ท่านที่ใช้ในการจัดสถานที่ ซึ่งในวันนั้นได้รับความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมแรงจัดสถานที่ให้ออกมาดี

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เป็นงานเสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล : ทางเลือกทางรอดในยุค New Normal โดยอาจารย์ได้นัดผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้มาเวลา 8:00 น ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโนนตะโก เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ และงานให้เรียบร้อยก่อนที่งานจะเริ่ม เวลา 9:00 น ถึง 12:00 น โดยในงานมีผู้มาร่วมงาน คือ ผู้ปฏิบัติงานจากทางตำบลหนองกงและตำบลหนองยายพิมพ์ และชาวบ้านในพื้นที่ของ บ้านโคกกว้างตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง ประมาณ 80-90 ท่าน และในงานที่จัดขึ้นมีผู้ที่ให้ความรู้ ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่และการทำโคกหนองนาโมเดล ผู้ที่ร่วมเสวนาในงานมีทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

1 รองศาสตราจารย์ ดร. อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2 อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

3 พระอาจารย์ทองใส หรือ พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย์เจ้า เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง

4 นายสมคิด ไชยชาติ นักพัฒนาการชุมชนชำนาญการ อำเภอนางรอง

5 นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

6 อาจารย์ดนัย สุริยวงศ์ศรี

7 นางดนุลดา ธรรมนิยม

เวลา 9:00 น ผู้ร่วมเสวนา เจ้าของแปลงโคกหนองนาโมเดลและผู้รับฟังการบรรยายเข้าร่วมงานเวลา และเวลา 9:30 น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวในโครงการเสวนา เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล: ทางเลือกทางรอดในยุค New Normal ต่อจากกล่าวเปิดงานแล้วอาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เป็นผู้ดำเนินการต่อไปตามลำดับของผู้เข้าร่วมเสวนาทั้ง 7 ท่าน เมื่อบรรยายจบลงจะเป็นการแชร์ความรู้จากเจ้าของแปลงโคกหนองนาโมเดล เช่น เรื่องวิธีการปลูกพืช การแผนลงมือทำโคกหนองนาโมเดลต่างๆ เริ่มต้นจนจบ หลังจากการเสวนาทั้งหมดจบลง จะเป็นการมอบของที่ระลึกให้กับผู้เสวนาทั้ง 7 ท่าน และเวลา 12:00 น ผู้ที่มาร่วมงานเสวนาทุกท่านร่วมกัน รับประทานอาหารกลางวัน ด้วยอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นบ้าน ที่ได้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดล เช่นผักพื้นบ้าน ต้มไก่บ้าน ไก่ทอด ส้มตำ โดยให้ผู้ร่วมงานเข้ามาตักอาหารทานได้ตามสบาย ในรูปแบบยุค New Normal การเว้นระยะห่าง หลังจากการรับประทานอาหารเสร็จ ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านร่วมมือกันเก็บของทุกอย่างในงานด้วยความร่วมมือ จนงานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเป็นไปด้วยดี

จากการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ดิฉันได้ความรู้จากการอบรม 4 ทักษะทั้งด้านดิจิทัล ด้านภาษาอังกฤษ ด้านการเงิน และด้านสังคม ได้รับรู้ความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการU2T ทั้งภายในและภายนอก จากการสำรวจความคิดเห็น U2T-RSOI และกิจกรรมในวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เป็นงานเสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล : ทางเลือกทางรอดในยุค New Normal ได้ความรู้จากผู้เสวนาทั้ง 7 ท่าน ในเรื่องของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำโคกหนองนาโมเดล และความรู้อื่นๆอีกมากมายจากในงาน

อื่นๆ

เมนู