ข้าพเจ้า นางสาวเพ็ญลักษณ์ อุดมดัน  ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง ตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) กลุ่มงาน กพร.

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ดังนี้

1. ร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนผ่านระบบ TV พช

ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างการรับรู้ผ่านระบบ TV พช โดยมีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ณ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 76 จังหวัด และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 878 แห่ง ร่วมรับฟังการประชุมผ่าน TV พช .
   2. รับขึ้นทะเบียน OTOP
ขึ้นทะเบียน OTOP พร้อมทั้งแนะนำการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช) จากอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ให้กับกลุ่มสตรีสานเส้นพลาสติกตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้ได้แนะนำการออกแบบผลิตภัณฑ์ การตลาดให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเพิ่มขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง
3.ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video conference)
     รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล(Vedio confarence) ครั้งที่ 10/2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ให้สามารถแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

อื่นๆ

เมนู