หลักสูตร : HS02 เกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล

 นางสาวอาภาศิริ  มาลา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

                  จากการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ดิฉันผู้ปฏิบัติบัติงานอื่นๆประจำตำบลหนองโสน ได้ปฏิบัติงานภายใต้หลักสูตรการเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดยผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนและรายตำบลตามที่ทางส่วนกลาง กระทรวงอว.ได้กำหนดมาให้ โดยได้ลงพื้นที่ไปเก็บกับชาวบ้านตำบลหนองโสนทั้ง 12 หมู่ และได้ลงพื้นที่ไปศึกษาและสำรวจแปลงโคกหนองนาของสมาชิกครัว้รือนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 11 แปลงด้วยกัน  ในวันที่ 21  พฤศจิกายน 2564  ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตอีก 1 ท่าน (นางสาวสุวนันท์  สีโกตะเพชร)  ได้ไปเป็นตัวแทนของตำบลเข้ารับฟังการอบรมสัมมนา “การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงบูรณาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 5 หน่วยงานด้วยกันที่มาร่วมแลกเปลี่ยนได้แก่  สำนักพัฒนาฝีมือเเรงงานบุรีรัมย์ กศน. วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เเละสำนักส่งเสริมวิชาการฯ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมสัมมนาประจำตำบลอื่นๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ในช่วงเช้าจะเป็นการแลกเปลี่ยนของหน่วยงานทั้ง 5 หน่วยงาน  ในช่วงบ่ายจะเป็นการนำเสนอการปฏิบัติงานตลอดระเวลา 11 เดือนที่ได้ทำมาของแต่ละตำบล  ตำบลหนองโสน ได้นำเสนอการการปฏิบัติงาน คือการลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลกับชาวบ้าน และการลงพื้นที่ไปยังโคกหนองนา นอกจากนั้นได้วิเคราะห์ว่าสิ่งที่ทำอยู่ตรงกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อไหนและหลักสูตรนี้จะต่อยอดต่อไปอย่างไร และหลังจากนั้น คณบดี รศ.ดร.อัครพนท์   เนื้อไม้หอมได้อธิบายการทำหลักสูตรรระยะสั้น ซึ่งเป็นเล่มหลักสูตรของแต่ละตำบลที่จะต้องทำให้กับผู้ปฏิบัติงานรับทราบ   การสัมมนาในวันนั้นเสร็จสมบูรณ์ไปในเวลา 16.00 น.

             กิจกรรมการอบรมสร้างเว็บเพจออนไลน์ โฆษณาผลิตภัณฑ์ของดีประจำตำบลหนองโสน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษจิกายน 2564 ที่วัดบ้านโคกว่าน โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้การสร้างเว็บเพจ 2 ท่านด้วยกัน ได้แก่ ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และอาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ในการนี้มีท่านคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่าน รศ.ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม เป็นประธานเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลหนองโสนและชาวบ้านตำบลหนองโสนที่มาเข้าร่วมรับฟังด้วย กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วงด้วยกัน คือ ในช่วงเช้า วิทยากรได้ให้ผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนกันหาของดีประจำตำบลหนองโสน เพื่อที่จะนำมาโฆษณาสินค้า ซึ่งผู้ปฏิบัติงานแยกได้ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ในตำบลหนองโสน

·       ข้าวเม่า

·       ข้าวสาร

·       เป็ด

·       ปุ๋ยขี้ไก่

·       ตะกร้าจักสาน

·       ทอเสื่อ

·       พันธุ์ปลา

·       กล้วยตาก กล้วยฉาบ กล้วยเบรกแตก

 

·       ผ้าไหม

·       ทอเสื่อ

·       ผ้าขาวม้าฝ้าย

·       ไข่ไก่

·       มะพร้าวเผา

·       ไก่บ้าน

·       ดอกดาวเรือง

·       น้ำอ้อย

·         ปุ๋ยขี้ควาย

การจำแนกสินค้าประเภทของกินและของใช้

ของกินที่ขายดีที่สุด ของใช้ที่ขายดีที่สุด
·       ข้าวเม่า   หมู่ที่ 1

·       ข้าวสาร      ทุกหมู่  แปลงใหญ่อยู่หนองโสน

·       มะพร้าวเผา หมู่ที่ 11

·       น้ำตาลอ้อยปึก หมู่ที่ 11

·       ผ้าไหม    หมู่ที่ 8

·       เสื่อทอ   หมู่ที่ 8

·       ผ้าขาวม้า  หมู่ที่ 8

·       ตะกร้า     หมู่ที่ 2

จากนั้นได้ทำการตั้งชื่อโฮมเพจ โดยได้ใช้ในชื่อว่า  “ของดีหนองโสน ที่อำเภอนางรอง”  เพจนี้เป็นเพจที่ใช้โฆษณาสินค้าของดีที่หนองโสน ตั้งแต่ข้าวเม่า ที่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑืสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของตำบลและของอำเภอนางรอง ผลิตภัณฑ์ทำมืออื่นๆที่ชาวบ้านในตำบลหนองโสนได้ทำ  ผลผลิตจากการทำโคกหนองนา  รวมไปถึง ภาพบรรยากาศ กิจกรรมท้องถิ่นต่างๆที่เกิดขึ้นในตำบลหนองโสน เพจนี้ก็จะเป็นช่องทางการขายสินค้าของดีและโฆษณาตำบลให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นอีกด้วย

                 กิจกรรม ลงแขกตีข้าวโคกหนองนา ตำบลหนองโสน  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 3   ธันวาคม 2564  ที่นานายสว่าง  อุดมดัน ซึ่งเป็น 1 สมาชิกครัวเรือนที่ทำโคกหนองนา เวลา 16.00 น. ท่านคณบดี รศ.ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ชมพู  อิสริยวัฒน์  ผศ.ศุภกิจ  ภูวงศ์  อาจารย์สมยงศ์   โสมอินทร์ พร้อมทั้งผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลหนองโสนได้ลงพื้นที่ไปยังนาพี่สว่าง เพื่อร่วมกิจกรรมตีข้าว (นวดข้าว)  ข้าวที่นำมาตีเป็นข้าวพันธุ์ข้าวหอมมะลิ  เป็นข้าวที่ปลูกในโคกหนองนา ซึ่งได้หลายโค่นด้วยกัน ในวันนั้นมี นายสมชิต  ไชยชาติ นักวิชาการชำนาญการอำเภอนางรอง  อาจารย์ดนัย  สุริยะวงศ์ศรี นักพัฒนาต้นแบบ และสมาชิกครัวเรือนโคกหนองนามาร่วมด้วย  ผู้ปฏิบัติงานได้ทดลองตีข้าวและช่วยกันตีข้าวจนเสร็จ  หลังจากที่ตีข้าวจนหมดเรียบร้อย ก็ได้ร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกัน นับว่ากิจกรรมวันนั้นสำเร็จไปได้ด้วยดี                  

              วันที่ 4  ธันวาคม  2564 เวลา 09.00 น. ผู้ปฏิบัติงานนัดหมายกันที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ได้ร่วมกันประชุม ชี้แจงงาน และปรึกษาหารือ เรื่องการทำหลักสูตรระยะสั้นของโครงการและการลงพื้นที่เก็บข้อมูลทำเพจตำบล  โดยได้แบ่งเนื้อหาในส่วนที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องช่วยกัน ส่วนเรื่องการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อนำมาลงเพจนั้น จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าที่ขึ้นชื่อในตำบลหนองโสนและสินค้าทำมือของชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นข้าวเม่า ตะกร้าสาน รวมไปถึงผลผลิตจากการทำโคกหนองนาของสมาชิกโคกหนองนา  เพื่อที่จะนำไปขยายช่องทางการซื้อขายในตลาดออนไลน์กับเพจของดีตำบลหนองโสนที่ได้ตั้งขึ้น และในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านของนางสาวดนุลดา   ธรรมนิยม และนางปรีดา  จรกระโทก เจ้าของแปลงโคกหนองนา บ้านโคกสูง ได้เข้าไปชี้แจงเรื่องการทำเพจของตำบลนี้ขึ้นว่าจุดประสงค์คือทำเพื่ออะไร และขอข้อมูลการจำหน่ายผลผลิตจากโคกหนองนาเพื่อจะได้นำมาลงเพจ นางสาวดนุลดาและนางปรีดา เล่าว่า  ปกติตนนั้นได้ทำการลงขายผลผลิตไว้ใน Fecebook ส่วนตัวอยู่แล้ว ขายได้เรื่อยๆในบริเวณใกล้เคียง แต่ถ้าหากทาง U2T จะขอข้อมูลไปโพสต์ในเพจนั้น ก็ยินดี เพราะจะเป็นการขยายช่องทางการซื้อขายด้วย

ตลอดระยะเวลาที่ดิฉันได้ปฏิบัติงานมาทั้ง 12 เดือนนั้น ดิฉันได้พัฒนาตนเองในหลายๆด้าน เริ่มตั้งตังแต่การได้เข้าอบรมพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาอังกฤษ  ด้านดิจิทัล  ด้านสังคม และด้านการเงิน   ได้เรียนรู้และการปรับตัวเข้ากับชาวบ้านเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือจากการที่จะลงไปเก็บข้อมูลกับชาวบ้าน  ได้ทราบถึงปัญหาและความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และเรียนรู้ความเป็นมาในการทำโคกหนองนาไปจนถึงการลงพืนที่ศึกษา ณ แปลงโคกหนองนาจริงๆ ผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลหนองโสน และอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำตำบลหนองโสน ได้ร่วมกันทำงานร่วมกับผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับโคกหนองนาและชาวบ้านตำบลหนองโสนมาตลอดระยะเวลา 12 เดือนนั้น นับว่าเป็นการทำงานให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายไปด้วยดี ทั้งนี้ดิฉันต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านที่ให้คำแนะนำ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านตำบลหนองโสนที่ให้การช่วยเหลือและต้อนรับ และทีมงาน U2T ตำบลหนองโสนทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันทำงานในครั้งนี้

 

วิดีโอการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

 

อื่นๆ

เมนู