ข้าพเจ้า นางสาวอาทิตยา ราชสมบัติ  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
หลักสูตร : เกษตรผสมผสานในรูปแบบโครงการโคกหนองนาโมเดล ตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน HS02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ตัวแทนผู้ปฏิบัติงาน U2T ได้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่และรายได้เสริมให้ประชาชนในพื้นที่บริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 โดยทางตัวแทนของผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสน ได้แก่นางสาวอาภาศิริ มาลา  และนางสาวสุวนันท์ สีโกตะเพชร ได้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยงานเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น.หลังจากนั้นก็ได้มีพิธีเปิดโครงการ โดยรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลังจากทำพิธีเปิดโครงการเรียบร้อยก็ได้เริ่มเสวนาการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการผู้ร่วมเสวนา ได้แก่

1.นายสิทธิชัย สุดสวาท ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์              

2.คุณไขแสง ซอกรัมย์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน. )

3.นายปฐม นิ่มหัตถา วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

4.นายอาทิตย์ จำปาตุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

5.ผศ.ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภายในงานได้มีการนำเสนอข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 11 ตำบล โดยมีประเด็นที่ต้องนำเสนอดังนี้

1.ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการมีกี่หมู่บ้านของแต่ละตำบล

2.ผลผลิตและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

3.ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินโครงการ

4.แนวทางและวิธีแก้ปัญหา/อุปสรรค ที่เกิดขึ้น

5.กิจกรรมที่ดำเนินการสามารถตอบโจทย์ BCG และ SDGs ข้อไหนจะต่อยอดกิจกรรมให้เกิดผลผลิต/นวัตกรรม อะไรและอย่างไร

หลังจากนำเสนอครบทั้ง 11 ตำบล รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม ก็ได้ทำการสรุปประเด็น 11 ตำบล และทำการปิดโครงการ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ได้มีการอบรมการสร้างเพจที่วัดโคกว่าน พิธีเปิดโครงการ โดย รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงานโดย ผศ.ศุภกิจ ภูวงศ์  หลังจากทำการเปิดโครงการก็ได้เริ่มการอบรมโดย ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ สาขาวิชารัฐประศาสตร์และอาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้อบรมในการการอบรมเรื่องตลาด online สำหรับผู้ประกอบการ โดยก่อนที่จะเริ่มการอบรมได้พูดคุยถึงการรู้จักตนเองคือที่ตำบลของเรามาวัตถุดิบหรือสินค้าอะไรบ้าง หลังจากนั้นมาคิดถึงเป้าหมาย

-ทำมาหากิน / ทำมาเพื่อกินหากเหลือก็นำมาขาย                              

-ทำมาค้าขาย / ทำมาเพื่อขายโดยเฉพาะ

หลังจากนั้นก็มาดูถึงกลุ่มลูกค้าของเราคือใคร

-เพศ  -ทำอาชีพ  -อายุ  -รายได้ประมาณ

และมาคิดถึงสินค้าที่ขาย

-สินค้าจำเป็นต้องซื้อให้ตีไปเลยว่าขายได้ครึ่งหนึ่งแล้ว

-สินค้าไม่จำเป็นต้องซื้อ แยกได้ 2 อย่างคือซื้อเพราะสินค้ามี story เรื่องราวและซื้อเพราะเรา…ทำไมต้องซื้อสินค้าของคุณ

หลังจากนั้นก็มาคุยถึงเรื่อง Fan Page และContent คอนเทนต์ ( รูป / คลิป VDO / ข้อความ ) หลังจากนั้นก็มาคิดถึงเงินทุนในการซื้อโฆษณา ในช่วงพักเที่ยงได้มีการรับประทานอาหารร่วมกันแต่ยังคงเว้นระยะห่างและรับประทานอาหารกล่องของตนเองเพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19

หลังจากนั้นได้ทำการเริ่มทำเพจและทำการตั้งชื่อเพจ  “ ของดีหนองโสน ที่อำเภอนางรอง ” หลังจากนั้นอาจารย์ที่อบรมก็ได้ให้ทุกคนออกแบบผลิตภัณฑ์ผ่านแอป canva และเลือกภาพที่สวยเพื่อทำการโพสลงเพจหลังจากนั้นได้แยกกลุ่มกันเพื่อทำการแยกย้ายโพสเพจเกี่ยวกับสินค้าของดีของตำบลหนองโสนคือข้าวเม่าที่ตนเองได้รับผิดชอบคือ 1.ข้าวเม่าโปร 2.ข้าวเม่าคลุก 3.ข้าวเม่าคั่ว 4.ที่มาที่กว่าจะมาเป็นข้าวเม่า  เมื่อทำการโพสเพจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ได้ทำการปิดโครงการ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. กิจกรรมตีข้าวที่นาพี่สว่าง บ้านโสนน้อย ภายในงานมี รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ผู้ดูแลปรำจำตำบลหนองโสนมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ในการตีข้าวกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันตีข้าวกับอาจารย์และชาวบ้าน ในงานครั้งนี้มีความสนุกสนานเป็นอย่างมากหลังจากที่ร่วมกันตีข้าวเป็นที่เรียบร้อยก็ได้ร่วมกันรับประทานอาหารเย็นซึ่งได้ร่วมกันจัดทำอาหารเย็นเช่น การย่างหมู หลังจากที่ทำการรับประทานอาหารร่วมกันทางทีมผู้ปฏิบัติงานก็ได้ช่วยกันเก็บทำความสะอาดจาน ชามและสถานที่ให้เรียบร้อย

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกว่าน ได้มีการนัดรวมตัวผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสนเพื่อทำการชี้แจงการแบ่งงานเรื่องทำหลักสูตรและคุยเรื่องทำเพจ โดยหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสนได้เริ่มการประชุมเพื่อชี้แจงงาน แยกการรับผิดชอบแต่ละหัวข้อ และชี้แจงวันนัดร่วมรวมส่งชิ้นงาน โดยเรื่องเป้าหมาย SDGs หลักสูตรระยะสั้นโคกหนองนาโมเดลเพื่อขจัดความยากจน อย่างยั่งยืนตรงกับเป้าหมาย SDGs ในข้อใด เป็นการรับผิดชอบของกลุ่มนักศึกษา เรื่องจุดมุ่งหมายของหลักสูตร (ระบุจุดมุ่งหมายว่าจัดทำหลักสูตรเพื่ออะไร ทำให้เกิดผลการเรียนรู้อะไรกับผู้เรียน ทั้งนี้ต้องเขียนจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน สามารถวัดและประเมินผลได้ ) เป็นการรับผิดชอบของกลุ่มประชาชน และเรื่องเนื้อหาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโคกหนองนา 1.แนวคิด 2.จุดประสงค์การเรียนรู้ 3.ขอบข่ายเนื้อหา 3.1ความรู้พื้นฐานโคกหนองนา 3.2การทำโคกหนองนาในตำบลหนองโสน 3.3การแบ่งสัดส่วนโคกหนองนาเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ เป็นการรับผิดชอบของกลุ่มบัณฑิตจบใหม่  หลังจากนั้นก็ได้พูดคุยเรื่องของการทำเพจ “ ของดีหนองโสน ที่อำเภอนางรอง ” โดยมีการแยกกลุ่มเพื่อไปศึกษาและสอบถามหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าในตำบลหนองโสนว่าสินพร้อมจำหน่ายหรือไม่  ช่องทางการติดต่อของเจ้าของสินค้า หากสินค้าไม่พร้อมจำหน่ายสาเหตุเนื่องจากอะไร และได้ทำการแยกลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเรื่องของโคกหนองนาโมเดลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลผลิตในโคหนองนาที่พร้อมจำหน่ายเพื่อที่ทางผู้ปฏิบัติงานจะได้ทำการเผยแพร่และหาช่องทางในการขยายตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเจ้าของแปลงโคกหนองนาเพิ่มเติม หลังจากทำการประชุมและลงพื้นที่เก็บข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยก็ได้มีการเชิญชวนรับประทานอาหารกลางวันที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสนหลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยก็ได้ทำการแยกย้ายกลับบ้าน

จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนธันวาคมที่เป็นเดือนสุดท้ายในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 12 เดือนเริ่มจากการการนัดเพื่อรวมตัวและทำความรู้จักกันที่อาคาร 25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้รู้จักและพบหน้ากันครั้งแรกของผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลหนองโสน หลังจากนั้นก็ได้ทำการเข้าอบรมพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ 1.ด้านภาษาอังกฤษ 2.ด้านดิจิทัล 3.ด้านสังคม 4.ด้านการเงิน หลังจากนั้นข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ก็ได้ลงพื้นที่ตำบลหนองโสนเพื่อเก็บข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโคกหนองนาโมเดล ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงการใช้วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายและได้รู้จักการใช้คำพูดในการอยู่ร่วมกับผู้คนในหมู่มาก เรียนรู้ถึงการต่อยอดหารายได้เพิ่มเติมผ่านการตลาด online เพราะสังคมมีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นทำให้เราต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเองให้เท่าทัน ตลอด 12 เดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้มีการเรียนรู้ในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นแม้กระทั่งเรื่องของโคกหนองนาที่บางเรื่องข้าพเจ้าไม่ทราบแต่เนื่องด้วยการได้ลงพื้นที่จริงและได้พบปะผู้นำ ชาวบ้าน ก็ได้รับข้อมูลมากยิ่งขึ้น การได้ลงพื้นที่นัดรวมกันเพื่อประชุมชี้แจงในเรื่องต่างๆทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การกล้าแสดงออกทางความคิดเห็นและพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากยิ่งขึ้น ได้รู้จักการช่วยเหลือ การปรับตัวเพื่อให้เข้ากับผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นๆทำให้ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสนทุกท่านมีความสนิทสนมกันและกล้าที่จะพูดคุยกัน หากใครมีปัญหาอะไรก็พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทางผู้นำชุมชน ชาวบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเป็นอย่างดี หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู