ข้าพเจ้า นางสาวจริยาภรณ์ แก้วปุม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : การเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมสร้างเว็บเพจโฆษณาผลิตภัณฑ์ของดีหนองโสน ณ วัดบ้านโคกหว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอหนองโสน จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในกิจกรรมได้มีวิทยากรมาบรรยายและสอนวิธีการสร้างเว็บเพจ สอนวิธีการโพสต์ให้เว็บเพจมีความสนใจจากโลกออนไลน์ โดย อาจารย์ ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคม และ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ โดยมีผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลหนองโสนเป็นผู้ดูแลและเป็นแอดมินเพจ “ของดีหนองโสน ที่นางรอง”

เดือนธันวาคมได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ณ บ้านโคกตะโก หมู่ 9 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล 10 หัวข้อใน Applications. U2T ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ่าน Applications. U2T ในพื้นที่บ้านโคกตะโก  หมู่ 9 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน อสม.ในชุมชนวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องการโรคระบาดอย่างเคร่งครัด การลงพื้นที่เก็บข้อมูล 10 หัวข้อในApplications. U2T ได้แก่ 1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2. แหล่งท่องเที่ยว 3. ที่พัก/โรงแรม 4. ร้านอาหารในท้องถิ่น 5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 6. เกษตรกรในท้องถิ่น 7. พืชในท้องถิ่น 8. สัตว์ในท้องถิ่น 9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 10. แหล่งน้ำในท้องถิ่นเพิ่มเติม และเก็บข้อมูลของ 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases) ประจำเดือนตุลาคม โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายให้กลุ่มประชาชนและกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม มีหัวข้อมูลการเก็บข้อมูลจำนวน 4 หัวข้อ ดังนี้ 1. แบบสำรวจชุดที่ 1สำหรับที่พักอาศัย  2. แบบสำรวจชุดที่ 2 สำหรับตลาด  3. แบบสำรวจชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน  4. แบบสำรวจชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน การเก็บข้อมูลในครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้แบ่งงานเก็บข้อมูลคนละ 40 ครัวเรือน ซึ่งในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม “U2T ตีข้าวเอามื้อสามัคคี
ค่ำคืนนี้มีดวงดาวพร่างพราวแสง อาบไอหนาวเรารวมใจได้ร่วมแรง เฮามีแฮงข้าวแลงมื้อนี้” ผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลหนองโสน ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมช่วยกันตีข้าว (นวดข้าว) เอามื้อสามัคคีที่โคกหนองนาของพี่สว่าง ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในกิจกรรมมีการร่วมมือกันตีข้าวอย่างสนุกและมีการกินข้าวเย็นร่วมกันในตอนเย็นกับบรรยากาศลมหนาวยามเย็น 

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ประชุมวางแผนสรุปงาน แบ่งงาน ประจำธันวาคม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกหว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโคกหนองนาโมเดลแปลงของนายจุล ชื่นชู บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพื้นที่ขนาด 3 ไร่ แบ่งสัดส่วนพื้นที่เป็น 1 : 1 บริเวณโคก : ปลูกต้นไม้ เช่น ต้นสัก ต้นพยูง มะฮอกกานี ไม้แดง ต้นยางนา ปลูกไม้ผลกินได้ ปลูกผักสวนครัว ปลูกข้าวโพด  เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงหมู  บริเวณหนอง : เลี้ยงปลา เช่น ปลานิล ปลาใน ปลาหมอเทศ  บริเวณนา : ปลูกข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ และ พันธุ์หอมมะละกอ ระยะเวลาเริ่มทำโคกหนองนา : 4 เดือน เริ่มเดือนมิถุนายน 2564 โดยมีรายได้จากผลผลิตต่อเดือน : 1,000 – 2,000 บาท ต่อเดือน นายจุล ชื่นชู ได้เล่าว่าตนมีความรู้สึกจากการทำโคกหนองนาโมเดล : รู้สึกชอบเพราะว่าตนเองเป็นคนชอบการทำเกษตรแบบผสมผสานและชอบการปลูกต้นไม้ ปลูกผักสวนครัวกินเองอยู่แล้ว และเป็นการได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างธรรมชาติให้เป็นมรดกให้กับลูกหลานรุ่นหลังไว้ได้ทำมาหากินอีกด้วย” ในปัจจุบันโคกหนองนาโมเดลของนายจุล ชื่นชู ได้มีผลผลิตพร้อมจำนวนบ้างส่วนแล้ว เช่น ชะอม มะพร้าว พริก ผักสวนครัว และกำลังปลูกผักสวนครัวฤดูหนาวเพิ่มอีกด้วย

ตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานมาตลอด 1 ปี นั้น ดิฉันได้พัฒนาตนเองในหลายๆด้าน เริ่มตั้งตั้งแต่การได้เข้าอบรมพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาอังกฤษ  ด้านดิจิทัล  ด้านสังคม และด้านการเงิน ได้นำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาและปฏิบัติในภาคสนามจริงในตอนเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและการต่อยอดเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้กับตนเอง และการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้มากขึ้นการพัฒนาตนเองมากขึ้น และสุดท้ายเรื่องการปรับตัวเข้ากับชาวบ้าน เพื่อนร่วมทุกคน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือจากการที่จะลงไปเก็บข้อมูลกับชาวบ้าน ทราบถึงปัญหาและความเป็นอยู่ของชาวบ้าน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อการทำงานที่ราบรื่นและไม่เกิดปัญหาการขัดแย้งซึ่งกันและกันในระหว่างการทำงาน การมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองให้มากขึ้น และเรียนรู้ความเป็นมาในการทำโคกหนองนาไปจนถึงการลงพื้นที่ศึกษาแปลงโคกหนองนาจริงๆ ผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลหนองโสน และอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำตำบลหนองโสน ได้ร่วมกันทำงานร่วมกับผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับโคกหนองนาและชาวบ้านตำบลหนองโสนมาตลอดระยะเวลา 1  ปีนับว่าเป็นการทำงานให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายไปด้วยดี ทั้งนี้ดิฉันต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านที่ให้คำแนะนำ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านตำบลหนองโสนที่ให้การช่วยเหลือและต้อนรับ และทีมงาน U2T ตำบลหนองโสนทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันทำงานในครั้งนี้

 

 

 

อื่นๆ

เมนู