ข้าพเจ้านางสาวกาญจนา ธุระทำ ประเภทนักศึกษา

รับผิดชอบปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:การเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน  โดยข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้

 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ข้าพเจ้าและผู้ปฎิบัติทุกท่านและคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรได้เข้าร่วมอบรมการทำเพจในการขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งได้มีการนัดหมายเวลา 9.00 น. ณ  บริเวณลานวัฒนธรรม วัดบ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการอบรมครั้งนี้ศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนอกจากจะมีกลุ่มคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลหนองโสนแล้วยังมีชาวบ้านที่สนใจในการทำเว็บเพจได้เข้าร่วมการอบรมอีกด้วยโดยภายในกิจกรรมได้มีวิทยากรมาบรรยายทั้งสองท่าน ซึ่งท่านได้มีความรู้ความสามารถในการทำเพจขายสินค้าออนไลน์และได้มาให้ความรู้ในครั้งนี้คือ

 

1.ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2.อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยวิทยากรได้อบรมเกี่ยวกับการทำเพจเพื่อที่จะใช้เพจในการขายสินค้าทางออนไลน์ให้กับคนในตำบลหนองโสน โดยก่อนอื่นจะทำเพจเราทุกคนต้องรู้เกี่ยวกับข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายก่อนประมาณเท่าไรเพื่อที่จะให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องและผู้ที่สนใจ ดังนั้นวิทยากรจึงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้คิดหาของดีภายในตำบลหนองโสนที่หลังจากเราได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลมาแต่ละคนก็ได้เสนอสินค้าต่าง ๆ โดยเป็นสินค้าที่มีอยู่ภายในตำบลหนองโสน ในส่วนของการทำเพจครั้งนี้ได้มีการเลือกชื่อเพจโดยมีการเสนอชื่อเพจซึ่งได้มีการเสนอมาจำนวน 4 ชื่อดังนี้

1.รวมทุกอย่างไว้ที่หนองโสน

2.ของดีโคกหนองนา หนองโสน

3.ของดีที่หนองโสน

4.หนองโสนบ้านเอ็งu2t

และชื่อที่ได้คะแนนเสียงโหวตมากที่สุดก็คือของดีของนาหนองโสนและสิ่งที่เราจะขายในเพจ facebook นั่นก็คือข้าวเม่าวิทยากรจึงได้ให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานทุกท่านโหลดแอป canva และแต่งรูปให้สวยงามน่าสนใจเพื่อจะนำมาโพสต์ในเพจ facebook หลังจากนั้นก็พักรับประทานอาหารกลางวัน และกิจกรรมสุดท้ายก็เป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อที่จะทำการทำสื่อลงเพจเพื่อเป็นการโปรโมทเพจซึ่งได้มีการแบ่งเป็น 4 กลุ่มเพื่อช่วยกันหาข้อมูลและตกแต่งรูปเพื่อเป็นการกระจายข่าวผ่านช่องทาง Facebook จากนั้นข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานบางส่วนได้ลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อขอลายมือชื่อจากชาวบ้านเนื่องด้วยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามที่กำหนดจึงได้มีการเดินขอลายมือชื่อจากชาวบ้านเพื่อให้ครบตามจำนวนเกณฑ์ที่กำหนด

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2564  ปฎิบัติตำบลหนองโสนและคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการนัดหมายเมื่อเวลาประมาณ 16:00 น.เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีตีข้าวแบบโบราณดั้งเดิม ณ แปลงโคกหนองนาของนาย สว่าง อุดมดัน ที่บ้านสี่เหลี่ยมน้อยพัฒนา ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์   ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการร่วมกันตีข้าวและรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

 

 

วันที่4 ธันวาคม พ.ศ. 2564

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลหนองโสนได้มีการนัดหมายเวลาประมาณ 9.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกว่าน เพื่อที่จะประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนสรุปงานและมอบหมายงานให้กับแต่ละฝ่ายได้ร่วมกันทำซึ่งเป็นงานของเดือนสุดท้าย

ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบรายละเอียดของงานโดยมีการพูด เรื่องหลักๆ คือ

1.การสรุปหลักสูตรของการทำโคกหนองนาโมเดล 2.การสอบถามความพร้อมของชุมชนในการขายสินค้าออนไลน์ลงเพจ Facebook “ของดีหนองโสน ที่อำเภอนางรอง”เพื่อเป็นการสร้างตลาดออนไลน์ในกับตำบลหนองโสน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้นก็พักรับประทานอาหารกลางวันซึ่งในครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านห่อข้าวมากินกันเองซึ่งเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองมาก และหลังจากประชุมเสร็จก็ได้มีการแยกย้ายการไปลงพื้นที่ที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย

ลิงค์การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2554

 

ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานครั้งนี้ของ

ข้าพเจ้าขอบคุณค่ะ

 

 

อื่นๆ

เมนู