หลักสูตร: HS02เกษตรผสมผสานในรูปแบบโครงการโคกหนองนาโมเดลตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายกฤษณพงษ์ แถวประโคน ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ได้มีกิจกรรมการอบรมสร้างเว็บเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใน ตำบลหนองโสน ณ วัดบ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งได้ ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และอาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรในการอบรม มาให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเพจ Facebook เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ของดีในตำบลนองโสน ซึ่งของดีที่มีอยู่ในตำบลหนองโสนนั้น ก็มีอยู่มากมายได้แก่  เครื่องจักรสาน  ตระกร้า ข้อง  ผ้าไหม ผ้าด้าย ที่ชาวบ้านท่อโดยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ ลายดอกโสน แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดเลย คือข้าวเม่าทอดในตำบลหนองโสน ซึ่งมองว่าเป็นของที่สามารถต่อยอดในการขาย ทางออนไลน์ได้ ซึ่งเป็นอาชีพที่คนในชุมชนส่วนมากร่วมกันทำ และได้มีการจัดกลุ่มร่วมกันทำ เมื่อได้ของที่จะนำมาขายแล้ว จึงได้เรื่มการสร้างเพจ Facebook โดยได้ร่วมตั้งชื่อเพจว่า “ของดีหนองโสน ที่อำเภอนางรอง”

ซึ่งการจำทำเพจโฆโฆษณา ในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการค้าขายสินค้าทางออนไลน์ เป็นช่องทางในการให้ลูกค้าสามารถเห็นสินค้าได้ง่ายขึ้น มีช่องทางในการติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ง่าย เพิ่มโอกาสในการขาย หรือโอกาสในการแนะนำสินค้าออกสู่ตลาดให้มากขึ้น และยังประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากการทำเว็บไซต์นั้นมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับการลงทุนเปิดธุรกิจในรูปแบบอื่น ทำให้สามารถบริการลูกค้า พูดคุยและให้คำปรึกษากับลูกค้าได้อยู่เสมอ ดังนั้นการสร้างเพจ Facebook จึงทำให้การขายสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเราได้ทำการโฆษณาสินค้าที่มีอยู่ในตำบลหนองโสน โดยการโพสภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ และโพสข้อความเพื่อให้เพจมีการเครื่อนไหวตลอด เพื่อให้คนรู้จักเพจ Facebook”ของดีหนองโสน ที่อำเภอนางรอง”มากยิ่งขึ้น

  

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้นัดประชุม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้พูดคุยเกี่ยวกับ 1เรื่องหลักสูตรระยะสั้น 2 เรื่องทำเพจของดีหนองโสนที่อำเภอนางรอง และได้มีแบ่งงานเพื่อสำรวจผลิตภัณฑ์ที่ จำนำมาโปรโมทลงในเพจ ซึ่งได้แบ่งกลุ่มสำรวจเป็นหลายกลุ่ม โดยข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ให้ไปสำรวจผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม โดยได้เข้าไปสำรวจในหมู่บ้านตำบลหนองโสน ที่ได้ทำผ้าไหม ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม ในพื้นที่มีไม่พอจำหน่ายไม่พร้อมที่จะให้ นำมาโปรโมท เนื่องจากการผลิตในปัจจุบันไม่สามารถทำได้ทัน เพราะมีคนมารับซื้อเป็นประจำอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่ได้นำ ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม มาโปรโมทลงในเพจ และหาของที่อยู่ในโคกหนองนา มานำโปรโมทขายเพื่อให้เกิดรายได้

 

ข้าพเจ้าและกลุ่มประเภทนักศึกษาได้ออกไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 06แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)ประจำเดือนธันวาคม ในเขตพื้นที่หมู่บ้านในตำบลหนองโสนได้แก่ บ้านโคกว่าน บ้านจันดุม บ้านหนองม่วง บ้านโคกสูง บ้านหนองโสน  บ้านระนามพลวง บ้านห้วยพัฒนา  บ้านสี่เหลี่ยมน้อย บ้านโคกตะโก บ้านโคกน้อย บ้านบุคราม บ้านโสนน้อยพัฒนา ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน สำรวจเกี่ยวกับ แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย แบบสำรวจชุดที่ 2 สำหรับตลาด แบบสำรวจชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน แบบสำรวจชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน

โดยแบบสำรวจชุดที่ 1 สำรับที่พักอาศัย

1.เป็นการสำรวจมีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่า – เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือไม่ – ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีการประเมินตนเอง

2.มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือไม่ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคลที่อาศัยอยู่ด้วยกันหากพบว่ามีอาการผิดปกติก็จะไปพบแพทย์ทันที

3 มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน หรือไม่ ประชาชนล้างเมือเป็นประจำด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์เมื่ออกไปข้างนอกหรือพบกลุ่มเสี่ยง

4 มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว หรือไม่ ซึ่งประชาชนในพื้นที่มีการรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่เนื้องจากสถาณการญ์ปัจจุบันไม่ควรกินอาหารกึ่งสุขกึ่งดิบ

5 ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ หรือไม่ ประชาชนในพื้นที่มีการแยกของใช้ส่วนตัวกันอย่างชัดเจนไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน

6 เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที หรือไม่ เมื่อกลับถึงบ้านประชาชนส่วนใหญ่จะล้างมือเป็นประจำ บางคนก็อาบน้ำและเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย

ซึ่งการเก็บข้อมูล แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)ประชาชนส่วนใหญ่รู้ถึงปัญหาเกี่ยวกับไวรัส โควิด 19 เป็นอย่างดี มีการป้องกันตนเองและครอบครัวเป็นอย่างดี และภายในชุมชนก็มีมาตการป้องกันโรค โดยถ้ามีผู้กลับจากต่างจังหวัด ก็ให้กักตัวอย่างน้อย 14 วัน ซึ่งสังเกตุด้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากช่วงแรก เป็นอย่างมาก เพราะประชาชนส่วนไหญ่มีการรับตัว และเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตประจำวันได้แล้ว 

สรุป รายงานประจำเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นบทความสุทท้ายของข้าพเจ้า โดยตลอดหลักสูตร สิ่งที่ข้าพเจ้าได้ทำมาถือว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าและคนในชุมชนเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการพัฒนาหลายอย่าง เกิดแหล่งรายได้ใหม่ มีการนำความรู้เกี่ยวกับโควิด 19 ไปเผยเเพร่ มีการติดตามผล ตลอดเรื่อยมา ทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงปัญหาในชุมชน และนำมาแก้ปัญหา และสุดท้าย ได้ร่วมกันสร้างเพจ “ของดีหนองโสน ที่อำเภอนางรอง” เพื่อทำการโปรโมทสินค้าในตำบล หนองโสน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดรายได้ ได้มีการซื้อขาย แนะนำสินค้า และโฆษณานาสินค้าให้บุคคลนอกพื้นที่ ได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ในตำบลหนองโสนได้ทราบ โดยสิ่งที่ทำมาทั้งหมดนี้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและมีความสุขมาก ที่ได้ร่วมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และร่วมงานกับผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับประสบการณ์ที่ได้ทำมาทั้งหมด “ขอบคุณครับ”

อื่นๆ

เมนู