ข้าพเจ้านางสาวปลิตา กุลวิเศษ ประเภทนักศึกษา รับผิดชอบพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโคกหนองนาโมเดลHSO2ในวันที่26 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมอบรมการทำเพจ ณ วัดบ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ประจำเดือนธันวาคม

เมื่อวันที่26 พฤศจิการยน 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฎิบัติทุกท่านและคณะจารย์ประจำหลักสูตรได้เข้าร่วมอบรมการทำเพจ ณ วัดบ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ การอบรมครั้งนี้ได้รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้เปิดโครงการในเวลา09:00น.และมีชาวบ้านเข้าร่วมการอบรม ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และอาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมเกี่ยวกับการทำเพจในหัวข้อเรื่องของดีประจำตำบลหนองโสน ก่อนจะทำเพจเราทุกคนต้องรู้เกี่ยวกับfacebookก่อนว่ากลุ่มลูกค้าของเราคือใครเพศอะไร อายุเท่าไร ทำอาชีพอะไร รายได้ประมาณเท่าไร  ดังนั้นวิทยากรจึงให้ผู้ปฎิบัติงานทุกคนได้คิดหาของดีประจำตำบล ได้แก่ ข้าวเม่า ข้าว ปุ๋ยขี้ไก่ ตะกร้าจักรสาน เสื่อ ปลา กล้วยตาก กล้วยฉาบ กล้วยเบรกแตก ผ้าไหม ผ้าขาวม้า ไข่ไก่ มะพร้าวเผ่า ไก่บ้าน ดอกไม้ดาวเรือง น้ำอ้อย ปุ๋ยขี้ควาย สิ่งเหล่านี้เป็นของดีประจำตำบลหนองโสน การทำเพจครั้งนี้จึงได้เลือกสิ่งที่มีเยอะที่สุดในตำบลหนองโสนก็คือข้าวเม่า จึงได้ทำเพจเกี่ยวกับข้าวเม่าการทำเพจได้เริ่มทำตั้งแต่10:00น.-12:00น.ผู้ปฎิบัติงานทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน สิ่งที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้คือการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเพจว่าเราควรศึกษาเพศแต่ละเพศชอบกินไหม คนที่ชอบทานอยู่ในช่วงอายุเท่าไร

ในวันที่28-29 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้ทำการกรอกแบบสำรวจข้อมูลโควิดของเดือนธันวาคม แบบสำรวจที่พักอาศัย ข้าพเจ้าได้ได้รับผิดชอบบ้านสี่เหลี่ยมน้อยหมู่8มีทั้งหมด65ครัวเรือนและบ้านโคกตะโกหมู่ที่9มีทั้งหมด74ครัวเรือน

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. กิจกรรมตีข้าวที่นาพี่สว่าง บ้านโสนน้อย ภายในงานมี รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลหนองโสนมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ในการตีข้าวกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันตีข้าวกับอาจารย์และชาวบ้าน แต่ข้าพเจ้ากลุ่มนักศึกษาได้ติดเรียนจึงไปช่วยกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้

วันที่4 ธันวาคม 2564ข้าพเจ้าและผู้ปฎิบัติงานทุกท่านได้ประชุมนัดที่ศูนย์เรียนรู้แบ่งงานเกี่ยวกับการทำหลักสูตรและคุยเรื่องทำเพจเพราะเป็นงานสุดท้ายของโครงการ กลุ่มนักศึกษาทำงานเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ระบุจุดมุ่งหมายว่าจัดทำทำสูตรเพื่ออะไร ทำให้เกิดผลการเรียนรู้อะไรกับผู้เรียน ทั้งนี้ต้องเขียนจุดมุ่งหายให้ชัดเจน สามารถวัดและประเมินผลได้ และข้าพเจ้าก็ได้เดินทางไปสอบถามแต่ละหมู่บ้านว่าสินค้าในหมู่บ้านมีสินค้าตัวไหนที่สามารถจำหน่ายได้ทางผู้ปฎิบัติจะทำการโปรโมทให้แต่ละหมู่แล้วให้ผู้จำหน่ายทำการผลิตสินค้าทางผู้ปฎิบัติงานมีหน้าที่แค่โปรโมทสินค้าให้เท่านั้นและได้เดินทางไปสอบโคกหนองนาของนายสว่าง อุดมดันว่ามีสินค้าตัวไหนจะจำหน่ายหรือไม่เพราะทางผู้ปฎิบัติงานจะทำการโปรโมทสินค้าให้ พอสอบถามได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าก็ได้เดินทางกลับมากรอกข้อมูลดังกล่าวให้เสร็จ

และในการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของหลักสูตรโครงการโคกหนองนาโมเดล ตั้งแต่ได้เริ่มทำโครงการนี้มา ข้าพเจ้าได้พบปัญหาหลายอย่างแต่ละชุมชน เช่นปัญหาถนนทางเข้าหมู่บ้าน ปัญหาเกี่ยวกับอาชีพเสริมแต่ละหมู่บ้านไม่ค่อยมีได้ราย ปัญหาคนในชุมชนว่างงาน ปัญหาโควิดที่ทำให้ผู้คนตกงาน ปัญหายากจน ปัญหาขาดแคลนทรัพย์กรต่างๆ ข้าพเจ้าผู้ปฎิบัติงานก็ได้รับฟังแต่ละปัญหาเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นในแต่ละหมู่บ้านครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมาย และได้ประโยชน์ในการทำงานในครั้งนี้ด้วย และในสูตรนี้ข้าพเจ้าได้เริ่มอบรม4ทักษะ เช่น ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ด้านสังคม  ด้านดิจิทัล ด้านการเงิน เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ข้าพเจ้านำทั้ง4ทักษะมาปรับใช้ในชีวิตประจำ หลังจากนั้นข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ก็ได้ลงพื้นที่ตำบลหนองโสนเพื่อเก็บข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโคกหนองนาโมเดล และหลังจากนั้นข้าพเจ้ากลุ่มนักศึกษาได้ลงพื้นนที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์มสำรวจโควิดตลอดทั้ง11เดือนเป็นแบบสำรวจที่พักอาศัยของแต่ละหมู่ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนการเป็นอยู่ ได้เรียนรู้ถึงการทำเว็บเพจในการขายของออนไลน์เพี่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชน เดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของโครงการแล้ว ข้าพเจ้าขอบพระคุณผู้ปฎิบัติงานทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำโครงการในครั้งนี้ให้สำเร็จหลักสูตรไปด้วยดีและขอบคุณคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ให้โอกาสในการทำงานครั้งนี้

สรุปรายงานประจำเดือนธันวาคมข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมอบรมวิธีการทำเพจจเกี่ยวกับของดีประจำตำบลหนองโสนตั้งแต่เวลา 9.00 น. -12.00 น. ณ วัดบ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ในวันที่4 ธันวาคม 2564 ประชุมแบ่งงานเกี่ยวกับการทำหลักสูตรเป็นงานสุดท้ายของโครงการและเก็บแบบฟอร์ม06สำหรับที่พักอาศัยในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2564 และงานครั้งนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าผู้ปฎิบัติงานไม่ร่วมมือกันขอบคุณผู้ปฎิบัติงานและคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน

อื่นๆ

เมนู