1. สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้า นางสาวเพ็ญลักษณ์ อุดมดัน  ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง ตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) กลุ่มงาน กพร. งานที่ได้ปฏิบัตินั้น ส่วนใหญ่เป็นงานสำนักงานค่ะ งานหลักที่ต้องทำให้สำเร็จตามแบบแผนปฏิบัตินั้น จะเป็นการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่สำนักงานพัฒนาชุมชนรับผิดชอบ จะบันทึกลงในระบบศูนย์ข้อมูลกลางของกรมการพัมนชุมชน เพื่อที่กรมจะสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างง่าย เพราะได้มีการบันทึกเกี่ยวกับรายละเอียดและข้อมูลต่างๆลงไปแล้ว เมื่อต้องการนำข้อมูลไปใช้ก็สามารถนำไปใช้ได้ทันที

ในการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม เป็นการปฏิบัติงานในเดือนสุดท้าย งานที่ปฏิบัติได้แก่

1.ลงพื้นที่ติดตามพัฒนากรเพื่อดำเนินการสำรวจพื้นที่แปลงครัวเรือนที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ณ แปลงครัวเรือน นายบุญถึง จันทร์เจ้า หมู่ที่ 5 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเบื้องต้นครัวเรือนมีความเข้าใจในขั้นตอนและเงื่อนไขการดำเนินการดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยจะทำหน้าที่จัดเก็บภาพ เพื่อนำมาประกอบการทำข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน

2.ร่วมประชุมการเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล “ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

โดยการประชุมมีประเด็นเนื้อหาดังนี้
-แนวทางการดำเนินงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ประจำปี 2565
-แนวทางการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
-แนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)
-แนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
-แนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
-แนวทางการดำเนินงานพัฒนาทุนตามแนวพระราชดำริ
ตลอดการทำงานในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรองที่ผ่านมา ได้ความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ การลงพื้นที่ทำโครงการต่างๆมากมาย ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการทำที่ดีอย่างมากค่ะ

อื่นๆ

เมนู